LJUBUŠKI-OAZA U KAMENU

Ljubuški kraj s obiljem vode,bogatstvom flore i faune,zacijelo je bio nastanjen u prapovijesno doba.o čemu svjedoče kameni,koštani i metalni nalazi,koji se čuvaju u Muzeju Franjevačkog samostana Humac,najstarijem muzeju u BiH.U…