Bošnjački vjerski reformator Mehmed ef. Handžić

mehmed ef. handzic

Mehmed ef. Handžić rođen je u Sarajevu 1906.godine, gdje je nakon mekteba i škole –ruždije završio Šerijatsku gimnaziju. Diplomirao je na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta Al Azhar u Kairu. Za vrijeme studiranja objavio je nekoliko radova na arapskom jeziku iz raznih oblasti islamskih nauka, ali se posebno posvetio izučavanju hadiskih nauka.

mehmed ef. handzic 432250834Piše: Mersada Nuruddina Agović

Nakon povratka u domovinu Bosnu, počeo je okupljati omladinu oko sebe, postajući joj veliki uzor i vođa. Radio je kao nastavnik u Gazi Husrev-begovoj medresi i kao profesor Više islamske šerijatsko-teološke škole u Sarajevu. Bio je upravitelj i bibliotekar Gazi Husrev-begove biblioteke.

Kada se osnovala organizacija ,,Mladi muslimani” Mehmed ef. Handžić je bio nešto starija generacija od osnivača, tako da nije učestvovao u njenom osnivanju, ali organizacija ,,Mladi muslimani” ubrzo postaje sekcija udruženja ilmijje El Hidaje, čiji je predsjednik bio Mehmed ef. Handžić koji mladomuslimanima postaje vjerski uzor i vođa.

Bogat intelektualni i stvaralački rad

U samo trinaest godina intelektualnog rada, Handžić je objavio preko tri stotine naslova knjiga, rasprava i članaka, postajući tako jedan od najznačajnijih bošnjačkih učenjaka svog vremena. Pisao je djela iz hadisa, tefsira, akaida i historije islama.

Najznačajnija njegova djela su: ,,Uvod u hadisku nauku”, ,,Uvod u tefsirsku nauku”, ,,Ilmul kelam”, ,,Zbirka izabranih dova iz Kur'ana i hadisa”, ,,Bilješke na ibn Tejmijino djelo El kelimut –tajjibu min ezkarin-nebijj”, ,,Bilješke na Bejhekijevo djelo Hajatul-enbija”, ,,Stotinu kratkih hadisa”, ,,Pedeset važnih hadisa”, ,,Hadis i njegova važnost”, ,,Obnavljanje islama –komentar jednog hadisa”, ,,Izharul-behadže bi šerh Sunen Ibn Madždže”, tumačenje sure ,,El Maun” i sure ,,El Gašije”, tumačenje ajeta o fikhskim propisima iz sura ,,El Bekare” i ,,En Nisa”, ,,El Hidajin ilmihal”, ,,Opći pogled na sekte”, ,,Rajske bašče o temeljima vjerovanja”, ,,Miradžija”, ,,Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosansko-hercegovačkih muslimana” i dr.

Požrtvovana borba za bošnjačku afirmaciju i smrt Handžića

U ovom posljednjem djelu Mehmed Handžić zaključuje: ,,Bosansko-hercegovački muslimani su starosjedioci ove zemlje, a ne došljaci. Svojevoljno su napustili svoju staru bogomilsku vjeru i prigrlili uzvišeni islam iz opravdanih razloga. Bosansko-hercegovački muslimani vole svoju domovinu i svoj narod i za njih se bore, te su prema tome patrioti i nacionalni. Prigovori da su muslimani anacionalan element nemaju nikakve osnove.”

Mehmed ef. Handžić je držao predavanja u školama, Gazi Husrev-begovoj džamiji, Carevoj, Hadžijskoj i Čekrečijinoj džamiji, kao i kod kuće.

Umro je u 38.godini, pod sumnjivim okolnostima, tj. poslije bezazlene operacije bruha. Njegova porodica se nikada nije mogla pomiriti sa preranom smrću mladog alima. Na njegovim nišanima i danas stoji tarih koji glasi:

,,Još jedna žrtva komunizma u BiH. Čovjek koji se borio protiv Tita.”

Mehmed Handžić je preselio na ahiret u najboljim godinama života i u veoma teškom periodu kroz koji su prolazili njegovi sunarodnici, ali je svojim požrtvovnim radom i aktuelnim djelima ostao uzor generacijama poslije njega.

3366 Posjeta 2 Posjeta danas