MOSTOVi NA TREBIŽATU

Govoreći o mostovima u doba Rimljana,spomenuli smo podatke koje nam je ostavio Patsch o mostu na Trebižatu na lokalitetu Mostine kod sela Vitaljine i o mostu u Humcu na istoj rijeci.

Prema istom autoru donosimo tlocrt ostataka mosta kod Vitaljine,koji dovoljno jasno govori o osnovnim karakteristikama ove gradnje.

Interesantno je da je tlo oko stubova i između njih popločano kamenom,analogno drvenim podovima ispod sarajevskih mostova.Inače,takva konstruktivna mjera nam je nepoznata na kamenim mostovima.Pisani podaci o mostovima u ovim krajevima su inače vrlo rijetki.Nešto podataka imamo opet kod Božića.

Tako on spominje zidani most 20 koraka dugačak,nedaleko Grudskog Vrila i jedan 40 koraka dug most preko potoka Tihaljine,čije su obale tako strme da se ne može preći osim preko tog mosta.

Dalje je Božić zabilježio na putu prema Ljubuškom 30 koraka dug most na jednom potoku koji se ulijeva u Trebižat,a potom drugi isto toliko dug most na potoku Proboj.

Od tih mnogobrojnih objekata do danas se sačuvao samo jedan;to je most u selu Proboj,na starom putu Vitina-Ljubuški,na potoku Vrioštica.Most je sa četiri okna,sasvim jednostavno građen,dužine 20,širine 3,5 m,sa polukružnim svodovima,bez sekundarne plastike,danas u dosta ruševnom stanju.

Spada u one praiskonske kamene forme,neodredive u vremenu,koje mogu biti veoma stare ili pak sasvim mlade.

U selu Radišićima nadaleko Ljubuškog,nalazio se također neki stari most,kojega je krajem prošlog vijeka vidio Fiala i u Glasniku Zemaljskog muzeja za 1893.na strani 523.zabilježio:“Sasvim blizu mosta(na probojskom potoku) stoje danas još stubovi rimskog jednostavno na lukove svedenog. Nekoliko tesanih kamenova iz njega uzidano je u novi most“.

Koji je od ova dva mosta,da li onaj u selu Proboj ili ovaj u Radišićima,vidio Božić,ne može se utvrditi.

 

Izvor:Džemal Čelić-Mehmed Mujezinović:Stari mostovi u Bosni i Hercegovini“;SA-Publishing“,1998.

Priredio:Kemal Mahić

1351 Posjeta 2 Posjeta danas