DOBROVOLJNI PRILOZI ZA “HILAL-I AHMER” 1.dio

polumjesecU septembru 1911. godine izbio je talijansko-turski rat, poznat kao rat za Libiju. To je bio jedan od niza ratova za vrijeme komadanja “Bolesnika na Bosforu” u kojem je Italija tri osvojene provincije spojila u državu Libiju. Iako je trajao samo jednu godinu u svim izvorima navodi se kao krajnje brutalan zbog barbarskih postupaka talijanskih vojnika. U Ljubuški su svakim danom stizale vijesti o ubijanju nevinih i nedužnih, velikom broju ranjenih i bolesnih izbjeglica i masakriranju žena i djece. Ljubuški Bošnjaci su suosjećali s slabo naoružanim i hrabrim Arapima i od sveg srca su želili da im pomognu. To dokazuje veliki broj dobrovoljnih priloga koje su, već na početku rata, u novembru 1911. godine, uputili na adresu turskog “Crvenog polumjeseca” (“Hilal-i Ahmer-a”).

Za “Hilal-i Ahmer” su priložili:

LJUBUŠKI

                                                                                kruna

1. Sinovi Hadži Mahmutage Mahića          160

2. Hasanaga Gujić H. Ibragin                        155

3. Memišaga, Mujaga i

    Dervišaga Mahić                                           150

4. Memišaga Mesihović                                 100

5. H. Ibraga Konjhodžić                                    60

6. Mula Ahmed Prolić                                       60

7. Šućraga Fazlić                                                  60

8. Mehmed Hulusi ef. Krehić                         50

9. Islamska kiraethana “Gožulj”                   50

10. Muharemaga Lalić                                     50

11. Ahmedaga i Hasan Dizdarević                50

12. Tahir Dizdarević r. Ibrage                         50

13. Idrizaga Lalić                                                  50

14. Muhamedaga Osmić                                                 40

15. Ahmetaga Mahić H. Hasanov                               ..10

16. Ibraga Dizdarević Ahmetagin                                10

17. Omeraga Dalipagić                                      40

18.Salihaga Lalić Ahmetagin                           40

19. Salih ef. Šemić                                              30

20. Sadik ef. Sadiković                                      30

21. Mujaga Tančica                                            30

22. Sabitaga Fazlinović                                      30

23. Alaga Sadiković r. Omerage                    30

24. Abdulahaga Ibrulj Hasan ef.                   25

25. Mustafa ef. Mušić                                      20

26. Faik ef. Sadiković                                         20

27. Abdulah ef. Muminagić                            20

28. Sabitaga Dizdarević                                    20

29. Šaćiraga Mahić r. Mujage                         20

30. Salihaga i Muhamed Mesihović             20

31. Hasan ef. Hromić                                         20

32. Salih Osmić za r. oca                                   20

33. Devišaga Beširević                                      20

34. Zaim i Kasim Mahić                                    20

35. Ibrahim Gujić Hasanagin                          20

36. Ibrahim Češko                                              20

37. Muharemaga Mahić                                                  20

38. Dervišaga Fazlinović                                 ..20

39. Mujaga, Šućraga i

      Salihaga Mahić                                            ..20

40. Maho Lalić Hasanov                                 ..20

41. Mujaga Gujić                                                20

42. Šaćir ef. Ćerimović                                    ..20

43. Alaga Bukovac Hadžijin                             20

44. Arslanaga Kadragić                                     20

45. Alaga Jakić r. Mulage                                 15

46. Jusufaga Konjhodžić                                                ..15

47. Mustafa ef. Sadiković r. Halid ef.          15

48. Sabitaga Nović                                              15

49. Osman Masleša r. Alije                             13

50. Alaga Sarajlija                                               10

51. Šućraga Košarić                                            10

52. Hasanaga Gujić r. Hasanage                    10

53. Sabitaga Kadragić                                        10

54. Pašaga Krupčević                                        10

55. Alaga Mujezinović Omeragin                                 10

56. Abidaga Košarić                                           10

57. Salihaga Dizdarević Ahmetagin              10

58. Mehmed Dizdarević r. Ahmetage        10

59. Hasanaga Konjhodžić H. Ibrage             10

60. Salihaga Češko                                             10

61. Mula Ahmet Sadiković                              10

62. Osmić Šućraga                                              10

63. Ahmet Muminagić                                      10

64. Salih Osmić                                                    10

65. Abdulahaga Fazlić                                       10

66. Pašaga Muminagić                                      10

67. Abdaga Šukalić                                             10

68. Šaćiraga Omerhodžić                                 10

69. Halidaga Lalić r. Memišage                      10

70. Sulejman Gujić sin Hasanagin                                10

71. Đulaga Gujić sin Hasanagin                      10

72. Memišaga Mahić r. Mujage                    10

73. Arifaga Omerhodžić                                   10

74. Abdulahaga Nović                                       10

75. Hadžaga Muminagić                                   10

76. Muhamedaga Muminagić

      sin Kadragin                                                  ..10

77. Ibrahimaga Muminagić

      sin Salihagin                                                    10

78. Halid ef. Bilal                                                 10

79. Memišaga Sadiković

      Mula Ahmetov                                              10

80. Ali ef. Ibrulj                                                    10

81. Hadžaga Nevesinjac

      sin Hašimagin                                                 10

82. Muharemaga Alendar                               10

83. Salihaga Lalić r. Memišage                       10

84. Hasanaga Bilić r. Ibrage                             10

85. Mujaga Mahić r. Salihage                         10

86. Dervišaga Terzić Mahmutagin                10

87. Avdaga Mehićević                                      10

88. Muhamed Mahić r. Omerage                                10

89. Mujaga Hrnjičević r. Saliha                      10

90. Hasanaga Hafizović                                     10

91. Muharemaga Sadiković Omeragin       10

92. Abdulah ef. Sadiković                                10

93. Džemal Lalić sin Salihagin                         10

94. Ahmetaga Dizdarević Alagin                   10

95. Halid ef. Mahić sin Muharem ef.          10

96. Muhamed ef. i Hilmi ef. Sadiković        40

97. Ahmetaga Fazlinović

      r. Muharemage                                            10

98. Ahmetaga Lalić Muharemage              ..10

99. Selimaga Beširević                                      10

100. Kadraga Beširević                                     10

101. Alaga Mahić Mehin                                                  10

102. Hf. Hasan ef. Nović                                                  10

103. Mehmed Konjhodžić                              10

104. N.N.                                                               10

105. Kadraga Kadragić                                      10

106. Husaga Konjhodžić                                     9

107. Ahmet Konjhodžić                                     9

108. Mula Ismail Dorocić                                    8

109. Mehmedaga Jakić                                      8

110. Adem ef. Košarić                                        8

111. Hasanaga Lalić r. Mehmeda                                    8

112. Ali ef. Muminagić                                        8

113. Mustafa ef. Ibrulj                                       7

114. Mujo Hrnjičević Hamidov                        7

115. Džemal ef. Muminagić                              7

116. Ibraga Alendar                                             6

117. Zaimaga Šukalić r. Hamida                       6

118. Šućraga Nuhović                                         6

119. Hamidaga Nuhović                                     6

120. Muhamedaga Nović                                  6

121. Musaga Dalipagić                                        6

122. Alija Šukalić Jusin                                        6

123. Ibrahim Šukalić Jusin                                 6

124. Hamo Osmić                                                 6

125. Osman Špago                                               6

126. Ibro Husić                                                       6

127. Halil Jakić                                                        6

128. Šućraga Alendar                                          5

129. Muharemaga Mesihović                          5

130. Bećiraga Bećirović                                       5

131. Alaga Mahić r. Hasanage                          5

132. Alaga Korenić                                               5

133. Salihaga Mesihović

        za odsutnog sina Idriz ef.                          5

134. Ahmet Konjhodžić Hasanagin                5

135. Alija Konjhodžić Hasanagin                     5

136. Tahir Konjhodžić Hasanagin                                    5

137. Mustafa Orman Mahin                             5

138. Mujaga Mujezinović                                  5

139. Tahiraga Osmić                                            5

140. Rešidaga Sadiković                                     5

141. Hf. ef. Zuhrić                                                 5

142. Abdulah ef. Taslidža                                  5

143. Muharemaga Kadragić                             5

144. Ibraga Nevesinjac                                       5

145. Avdaga Hrnjičević                                       5

146. Sabit Mahić sin Muharemagin               5

147. Hasan ef. Sadiković sin Omerage         5

148. Mujaga Zuhrić                                              5

149. Mustafa ef. Muminagić                            5

150. Hašimaga Nevesinjac                                5

151. Ahmetaga Lalić r. Salihage                       5

152. Alija Lalić sin Halidagin                               5

153. Alija Mahić r. Hasanage                            5

154. Mehmedaga Korenić                                5

155. Salihaga Mahić r. Memišage                   5

156. Mehmed ef. Lalić r. Alage                       5

157. Mujaga Hafizović                                        5

158. Jusuf Vučijak                                                5

159. Alijaga Konjhodžić H. Ahmetov             5

160. Sabit Alendar                                                5

161. Memišaga Sadiković r. Dervišage         5

162. Alaga Fazlić                                                    5

163. Hf. ef. Fazlinović                                          5

164. Abdulahaga Nović                                      5

165. Mula Sabit Delalić                                       5

166. Sabit Mehičević                                           5

167. Mula Šaćir Ćerić                                           5

168. Mustafa Nović                                             5

169. Hamo Fazlinović sin Ahmetov                5

170. Mujaga Prolić                                           4,60

171. Salko Osmić                                               4,30

172. Osmanaga Počijak                                      4

173. Džemal Alendar r. Mehmeda                4

174. Alaga Prolić r. Hasanage                           4

175. Ibrahim Jakić sin Alagin                             4

176. Muhamed Mesihović H. Osmanov      4

177. Dervišaga Nović                                           4

178. Osman Kadragić H. Salihov                      4

179. Tahir Kadragić Zaimagin                            4

180. Halilaga Nevesinjac                                                    4

181. Osman Mehičević                                       4

182. Mustafa Lalić r. Mehmeda                      4

183. Alaga Mahić r. Mujage                              4

184. Hasan Fazlinović r. Pašage                       4

185. Ademaga Konjhodžić                                4

186. Ahmed Bošnjak                                           4

187. Šućraga Fazlić                                               4

188. Šemsaga Muminagić                                 4

189. Salko Semizović r. Ahmeta                      4

190. Dervišaga Mahić r. Hasage                      4

191. Avdaga Sadiković                                        4

192. Kadraga Delalić r. Mustafe                  3,70

193. Halil Fazlinović                                          3,20

194. Salko Orman                                                 3

195. Halil Nikšić                                                      3

196. Hf. Orman                                                      3

197. Kasim ef. Sadiković                                                    3

198. Salihafa Mušić                                              3

199. Alaga Mujezinović Hadžin                       3

200. Šućrija Ibrulj                                                  3

201. Hamid Orman                                               3

202. Salko Prolić                                                    3

203. Omer Bećirović Bećirov                            3

204. Salko Delalić r. Mustafe                            3

205. Memišaga Mahić Mujagin                       3

206. Mehmed ef. Gujić, pisar                          3

207. Halidaga Lalić                                            2,40

208. Salihaga Osmić                                         2,25

209. Mumin Elezović                                       2,22

210. Salko Mahić Dervišagin                         2,20

211. Ahmet Husić                                             2,20

212. Mujaga Konjhodžić Zulfin                        2

213. Šemsudin Bošnjak                                      2

214. Mehmed Mehićević Bajrić                      2

215. Ibrahim Ključanin                                        2

216. Derviš Konjhodžić sin Ademov              2

217. Ibraga Sekić                                                   2

218. Hadže Orman                                               2

219. Avdaga Bilić                                                   2

220. Osman Lalić r. Saliha                                  2

221. Hamdi ef. Ibrulj                                           2

222. Meho Gujić Mehmedagin                       2

223. Alija Mahić r. Husage                                 2

224. Ahmet Alendar                                            2

225. Mustafa Maksumić r. Murata                2

226. Aganaga Dizdarević                                    2

227. Omer Šukalić                                                2

228. Raifaga Dizdarević                                      2

229. Dervo Duvnjak                                             2

230. Mustafa Hajdarević                                                   2

231. Mehmed Mujezinović                              2

232. Mehmed Beširević                                     2

233. Šućrija Ibrulj sin Smailagin                       2

234. Salko Hrnjičević r. Muharema                2

235. Ibro Hrnjičević r. H. Halila                         2

236. Muhamedaga Omerhodžić                     2

237. Alija Osmić                                                     2

238. Selim Maksumić Nunin                             2

239. Omer Maksumić Salkin                             2

240. Salko Maksumić Sinanov                         2

241. Meho Husić                                                   2

242. Durek Husić                                                   2

243. Salko Delalić r. Muje                                  2

244. Izet Mahić                                                      2

245. Šaćir Mehičević                                            2

246. Zulfaga Hajdarević                                  1,60

247. Mehmed Orman sin Ahmetov          1,40

248. Hasan Zulić                                                                1,40

249. Kadro Delalić                                             1,30

250. Džemal Bećirović                                         1

251. Abidaga Konjhodžić                                                   1

252. Zaimaga Alendar                                         1

253. Hasan Bećirović Alijin                                1

254. Salko Latić                                                      1

255. Arif Mahić Ahmetagin                               1

256. Mula Salih Mahić                                         1

257. Hasan Mujkić                                                1

258. Mehmed Ključanin sin Ibrahimov        1

259. Sabitaga Hadžić                                            1

260. Hajdar Arnaut                                              1

261. Meho Orman Hadžin                                 1

262. Alija Nikšić r. Sulje                                      1

263. Mujo Nesimović r. Osmana                                    1

264. Muhamedaga Mujezinović                     1

265. Emin Kartalija                                               1

266. Derviš Maksić                                               1

267. Abdulah Žero                                               1

268. Salihaga Košarić                                           1

269. Mulaga Daupović                                        1

270. Ibrahim Krajina                                            1

271. Dervo Ključanin                                           1

272. Meša Bakal                                                    1

273. Mehmed Maksumić Husin                      1

274. Hasan Maksumić Beširov                         1

275. Alija Gujić                                                       1

276. Šaćir Mujanović                                           1

277. Salko Delalić Muharemov                        1

278. Alija Dorocić                                                  1

279. Ibro Bećirović Halilov                                 1

280. Sluga Hasanage Konjhodžića                  1

281. Junuz Hajdarević                                         1

282. Mušić Maho                                              0,80

283. Muhamed Daupović                              0,80

284. Alija Orman r. Ibre                                  0,60

285. Hf. ef. Tančica                                          0,60

286. N. N.                                                            0,50

287. N. N.                                                            0,40

288. Omer Delalić                                             0,40

289. Ibro Šukalić                                                0,20.

Popis davalaca novčanih priloga za turski “Crveni polumjesec” iz 1911. godine značajan je i kao bogat i zanimljiv izvor podataka o rodbinskim vezama i prezimenima ljubuških Bošnjaka prije sto godina.

 

* ž. – žena, supruga, r. – rahmetli, h. – hanuma, gospođa, H. – hadži, Hf. – hafiz, ef. – (efendija), titula učenog čovjeka i činovnika, mula – teolog, učenjak.

1. Dobrovoljni prilozi za “Hilali Ahmer”, Zeman, 1911, 34, 4, od 18. novembra

2. Dobrovoljni prilozi za “Hilali Ahmer”, Zeman, 1911, 35, 3-4, (nastavak).

2020 Posjeta 1 Posjeta danas