DOBROVOLJNI PRILOZI ZA “HILAL-I AHMER” 2. dio

U septembru 1911. godine izbio je talijansko-turski rat, poznat kao rat za Libiju. To je bio jedan od niza ratova za vrijeme komadanja “Bolesnika na Bosforu” u kojem je Italija tri osvojene provincije spojila u državu Libiju. Iako je trajao samo jednu godinu u svim izvorima navodi se kao krajnje brutalan zbog barbarskih postupaka talijanskih vojnika. U Ljubuški su svakim danom stizale vijesti o ubijanju nevinih i nedužnih, velikom broju ranjenih i bolesnih izbjeglica i masakriranju žena i djece. Ljubuški Bošnjaci su suosjećali s slabo naoružanim i hrabrim Arapima i od sveg srca su želili da im pomognu. To dokazuje veliki broj dobrovoljnih priloga koje su, već na početku rata, u novembru 1911. godine, uputili na adresu turskog “Crvenog polumjeseca” (“Hilal-i Ahmer-a”).

Za “Hilal-i Ahmer” su priložili:

 

LJUBUŠKI: (nastavak spiska iz 1. dijela)

Kruna

290. Šaćira h. ž. Nazifage Đumišića            220

291. Dževahira h. Kapetanović                    99,72

292. Dževahira h. Kapetanović                    60

293. Hatidža h. žena

        Hadži Mahmutage Mahića                   51

294. Rukija h. žena

        Salih ef. Šemića                                         50

295. Ajiša h. ž. Idrizage Lalića                       50

296. Fatima h. ž. Muharemage Lalića       46

297. Emina h. žena

        Ahmedage Dizdarevića                          46

298. Nefiza h. kći

        Mehmeda Bošnjaka                                               46

299. Emina h. ž. Salihage Lalića                    46

300. Murteza h. ž. Hasanage Gujića          40

301. Rabka h. ž. r. Salihage Novića             31,75

302. Mejra h. žena

        Muharemage Mesihovića                    21,09

303. Zineta h. ž. Mujage Tančice                                20

304. Habiba h. ž. Omerage Gujića              15,88

305. Hafiza h. žena

        Muhamedage Mesihovića Alagina    15,75

306. Nura h. žena

        Dervišage Mahića r. Alage                    15,75

307. Ajiša h. ž. Ibrage Nevesinjca              15,10

308. Emina h. žena

        Hamidage Hrnjičevića                             13,40

309. Derviša h. ž. Šaćirage Dalipagića        13,40

310. Zejna h. ž. Salihage Bukovca              12,30

311. Đulka h. ž. Arslana Kadragića              11,80

312. Musta h. kći Alage Korenića               11,20

313. Dilfa h. kći Mula Ahmeta Prolića       11,20

314. Fatima h. ž. Alage Mahića                    11,20

315. Familija Šaćirage Omerhodžića          10,52

316. Nefisa h. ž. Zaimage Mahića               10,52

317. Dževahira h. žena

        Aliage Mahića r. Mustafe                      10,52

318. Duda h. ž. Muhamedage Novića      10,52

319. Pašana h. žena

        Ahmedage Dizdarevića                          10,52

320. N.N. kći Alage Sadikovića                     10,52

321. Zenka h. r. Alage                                     10,50

322. Zuhra h. žena

        Memišage Mesihovića                           10

323. Fatima h. Osmić                                       10

324. Paša h. žena

        Hasanage Gujića Hasanova                  10

325. Lejla h. kći Muhamedage Lalića         10

326. Fatma h. ž. Hasanage Mahića            10

327. Duda h. ž. Arifage Omerhodžića       10

328. Memnuna h. žena

        Memišage Sadikovića                             10

329. Habiba h. ž. Salihage Lalića                  10

330. Hatidža h. žena

        Ahmetage Dizdarevića                           10

331. Fatima h. ž. Mujage Kadragića           10

332. Ajiša h. ž. Salihage Mahića                  10

333. Đumiša h. žena

………r. Muhamedage Fazlinovića               10

334. Hanifa h. žena

………Muhamedage Mahića Omerova      10

335.Nefisa h. ž. Šaćirage Ćerimovića        10

336. Hatidža h. ž. Salihage Mesihovića     10

337. H. Omeraginica Maksumić                  10

338. Nefisa h. žena

        Salihage Dizdarevića                               10

339. Familija Ismet ef. Stočanina               10

340. Dževahira h. žena

        Mustafe ef. Mušića                                 10

341. Fazila h. ž. Ali ef. Mušića                      10

342. Hatidža h. ž. Dervišage Terzića          10

343. Rukija kći Memišage Lalića                  9,50

344.Familija Ibrahima ef. Sadikovića         9

345. Fata h. ž. Mehmeda Korenića            9

346. Zenka h. Muminagić                              8

347. Hatidža h. žena

        Halidage Mesihovića                               7,90

348. Almasa h. žena

        Hasanage Dizdarevića                            7,50

349. Ajka h. ž. Mula Šaćira Ćerića               7,50

350. Zineta h. kći Alage Sadikovića            7,50

351. Ziba h. žena

       Muhamedage Mujezinovića                                7,40

352. Nurinka kći H. M. Mahića                     7,40

352. Nefisa kći

         Muhamedage Dalipagića                     7

353. Fiza h. ž. Zaimage Šukalića                   6,90

354. Alka h. ž. Dauda Konjhodžića             6,60

355. Hatidža h. žena

        r. Muharem ef. Sadikovića                   6,60

356. Nura h. ž. Salihage Lalića                      6,60

357. Zejna h. ž. Zaimage Šukalića               6,30

358. Bega h. ž. r. Hasanage Ćerića             6

359. Hakija kći Ahmedage Mujkića            5,90

360. Hanka h. ž. Hf. Fazlinovića                   5,90

361. Zubejda Lalić r. Saliha                            5,50

362. Ajiša h. ž. Ibre Bilića                               5,50

363. Nana h. ž. Salihage Konjhodžića       5,30

364. Hafiza h. ž. Šućrage Alendara             5,26

365. Hafiza h. Muminagić                              5,26

366.Hamidaga Nurković                                 5,26

367. Lejla h. kći Muharemage Lalića          5,26

368. Hatidža h. ž. Mujage Dalipagića         5,26

369. Emina h. ž. Zaimage Kadragića           5,26

370. Allijja h. ž. Avdage Hrnjičevića           5,26

371. Fatima h. kći

        Muhamedage Fazlića                             5,26

372. Ajiša h. ž. Šućrage Fazlića                     5,26

373. Duda h. ž. Hadžage Nevesinjca         5,26

374. Lejla h. mati Muharema Alendara   5,26

375. Šerifa h. ž. Muharema Alendara       5,26

376. Šerifa h. ž. r. Salihage Košarića          5,26

377. Ajiša h. ž. Zaimage Mesihovića          5,26

378. Ajiša h. ž. Ibrage Alendara                  5,26

379. Hana h. ž. Hf. Osmana                          5,26

380. Hata h. ž. Mumina Elezovića               5,26

381. Ajiša h. kći

        Mula Ismaila Dorocića                            5,26

382. Zejna h. žena

        Ademage Konjhodžića                           5,26

383. Hatidža h. ž. Abdulah ef. Ibrulja        5,26

384. Habiba h. ž. Hamida Nuhovića           5,26

385. Habiba h. ž. Alije Osmića                      5,26

386. Fata h. ž. Husage Konjhodžića           5,26

387. Habiba h. žena

        Hamidage Konjhodžića                          5,26

388. F. V.                                                              5,26

389. Hava h. ž. Mujage Hadžalića               5,26

390. Fatima h. ž. Suljage Dizdarevića        5,26

391. Dževahira h. ž. Alage Lalića                 5,26

392. Mula h. ž. Salke Semizovića                                5,26

393. Lutfa h. ž. Mujage Mahića                   5,26

394. Džehva h. žena

        Ahmetage Lalića Muharemagina       5,26

395. Bega h. žena

        Hasanage Lalića Muharemagina         5,26

396. Hava h. ž. Kadrage Beširevića            5,26

397. Emina h. ž. Kadrage Delalića               5,26

398. Ajiša h. ž. Hasanage Kadragića           5,26

399. Ajiša h. ž. Mustafe Hrnjičevića          5,10

400. Familija Šaćirage Omerhodžića          5

401. Fatima h. žena

         Muharemage Kadragića                       5

402. Jaša h. kći r. Omerage Hrnjičevića    5

403. Zejna h. ž. Halidage Lalića                    5

404. Abida h. ž. Halilage Nevesinjca          5

405. Đehva h. ž. Mujage Mahića                                5

406. Emina h. ž. Osmanage Kadragića      5

407. Hafiza h. ž. r. Alage Lalića                     5

408. Hajra h. ž. r.Sabitage Mahića              5

409. Alija h. kći

        Muharemage Mahića                             5

410. Hatidža h. ž. Alage Jakića                     5

411.Nasiba h. kći

        Zaim-bega Selimića                                 5

412. Almasa h. žena

        Hasanage Konjhodžića                           5

413. Hatidža h. žena

        Ahmeta Konjhodžića                              5

414. Hafifa h. kći

         Hasanage Konjhodžića                          5

415. Ajiša h. kći

         Hasanage Konjhodžića                          5

416. Hatidža h. ž. Ali ef. Ormana                                5

417. Šeća h. ž. Sadika Korenića                   5

418. Fata h. žena

        Hasanage Hafizovića                               5

419. Zejna h. žena

         r. H. Bećira Hafizovića                            5

420. Kana h. ž. Mujage Hafizovića             5

421. Nefisa h. Daupović                                 5

422. Ajiša h. ž. Osmana Mehićevića          5

423. Rukija h. kći

         Alage Mahića Hasanova                       5

424. Tema h. ž. Sabita Mehićevića             5

425. Nura h. ž. Salihage Tančice                  4,90

426. Derviša h. ž. Dervišage Mahića          4,80

427. Ziha h. ž. Alage Mahića                         4,70

428. Nura h. ž. Ahmeda Turića                    4,60

429. Ajiša h. ž. Salihage Prole                      4,60

430. Hanifa kći Mehe Lalića                          4,60

431. Alka h. ž. Hamidage Nurkovića          4,40

432. Hamida h. žena

         Hašimage Nevesinjca                            4,40

433. Hamida h. žena

       . r. H. Salihage Kadragića                        4,40

434. Rukija h. žena

         Mula Saliha Mahića                                                4,40

435. Fatima h. ud. Mahmuda Lalića           4,30

436. Hafiza h. Muminagić                              4

437. Ununa h. ž. Mujage Mahića                               4

438. Hatidža h. ž. Memišage Mahića        4

439. Zenka h. ž. Mujage Mahića                 4

440. Zejna h. ž. r. Mehmedage Lalića       4

441. Mulla h. žena

         Hasanage Lalića Mehmedova            4

442. Zenka h. ž. Musage Dalipagića           4

443. Nura h. ž. Alage Bukovca                     4

444.Hafiza h. ž. Alage Mujezinovića          4

445. Hana h. ž. Alage Sarajlića                     4

446. Nura h. ž. Muhameda Ćerića             4

447. Zejna h. ž. Selimage Beširevića         4

448.Emina h. ž. Imširage Daupovića          4

449. Hatidža h. ž. Ahmedage Mahića       3,90

450. Đuma h. ž. Hamidage Kadragića        3,59

451. Hava h. kći Avdage Bilića                      3,55

452. Žejna h. kći Husage Bilića                     3,55

453. Zada h. ž. r. Hasanage Mahića           3,55

454. Emine h. žena

        Muharemage Mahića                             3,55

455. Dževahire h. žena

         Muharemage Lalića                                3,55

456. Fata h. žena

         Mehmedage Omerhodžića                 3,50

457. Džehva h. ž. Alage Mujezinovića      3,40

458. Bega h. kći

        Osmanage Hajdarevića                          3,30

459. Hatidže h. ž. H. M. Mahića                  3,15

460. Fata h. ž. Alage Fazlinovića                  3,10

461. Ajiša h. ž. Avdage Mehićevića           3,04

462. Duda h. ž. Salihage Mehićevića         3

463. Fatima h. ž. Ibrage Muminagića        3

464. Dževahira h. ž. Avdage Zuhrića         3

465. Ajiša h. ž. Ahmeta Ginića(?)                               3

466. Habiba h. ž. Šućrage Šukalića             3

467. Hava h. ž. Izeta Mahića                         3

468. Fatima ud. Gabojčić(?)                         3

469. Hašema h. žena

         Sabitage Ibrinčevića(?)                         3

470. Bega h. ud. Mujkić                                 3

471. Habiba h. ž. Šaćira Mehićevića           2,94

472. Zlata h. udova Dervišage Bilala          2,55

473. Fata h. ž. Salihage Delalića                   2,52

474. Dževahira h. ž. Alage Lalića                 2,52

475. Duda h. ž. Ibrage Mujezinovića         2,52

476. Đulsa h. ž. Halila Ćerića                         2,52

477. Hama h. ž.Hasanage Lalića                  2,52

478. Zarfa h. ž. Bećirage Bećirovića           2,52

479. Summa h. ž. Tahirage Kadragića       2,52

480. Dževahira h. žena

         Salihage Muminagića                             2,52

481. Duda h. žena

         Dervišage Beširevića                              2,50

482. Zineta h. žena Ali ef. Lalića                  2,50

483. Mejra h. žena Halilage Mahića          2,40

484. Hatidža h. ž. Sulje Šabića                      2,30

485. Melća h. žena

         Memišage Beširevića                            2,20

486. Rukija h. ž. Alage Mahića                     2,20

487. Fata h. ž. r. Muharemage Šabića      2,20

488. Fatima h. ž. Mahmudage Ćerića       2,20

489. Fata h. ž. Mujage Mesihovića            2,20

490. Fata h. r. Halila Muminagića                2,20

491. Derviša h. žena

         r. Ibrage Konjhodžića                            2,20

492. Đula h. ž. Avde Mujanovića                                2,20

493. Hajrija h. kći

         r. Hasan ef. Bećirovića                           2,20

494. Fata h. ž. Mehe Šukalića                      2,20

495. Nura h. ž. Ibrahima Fazlinovića          2,20

496. Ajnija h. ž. Osmanage Počijaka         2

497. Hata h. žena

         Mehmedage Kadragića                        2

498. Ajiša h. kći Mujage Mahića                 2

499. Hatidža h. ž. Hf. ef. Zuhrića                 2

500. Ajiša h. žena

         Mehmeda Mehičevića                          2

501. Mahbuba h. kći

         Musage Dalipagića                                  2

502. Emina h. ž. Hasana Fazlinovića           2

503. Đulsa h. ž. r. Mehmeda Mahića        2

504. Hafiza h. kći r. Alage Konjhodžića     2

505. Ziba h. ž. Ibre Maksumića                    2

506. Zejna h. ž. Derve Duvnjaka                 2

507. Fata h. ž. r. Mustafe Dorocića            2

508. Hatidža h. ud. Bukić                               2

509. Zejna h. žena Hamida Šukalića          2

510. Mevka h. ž. Šemse Bošnjaka             2

511. Hanifa h. kći Avdage Šukalića             2

512. Nura ud. iza Ahmeta Semizovića      2

513. Habiba ž. Osmanage Delalića             2

514. Ajiša h. ž. Pašage Mahića                     2

515. Mahbuba kći Hamidage Nurkovića  2

516. Umija h. ž. Hasana Jakića                     1,90

517. Bega h. ž. Hamida Nuhovića               1,75

518. Derviša h. ž. Salihage Češke                               1,60

519. Mula h. ž. Ahmeda Fazlinovića          1,50

520. Fatima r. Saliha Lalića                             1,45

521. Habiba Hrnjičević                                    1,40

522. Fata ud. Fazlinović                                  1,40

523. Nura h. ž. Salke Terzića                         1,30

524. Hatidža h. ž. Halila Jakića                      1,30

525. Fata h. ž. Hamida Nikšića                     1,30

526. Hava kći Alage Jakića                             1,25

527. Hafiza h. ž. Muniba Bujivca                 1,25

528. Hana h. ž. Ibrahima Fazlinovića         1,25

529. Devla kći Muje Hajdarevića                                1,20

530. Hava h. ž. Ibre Fazlinovića                   1,20

531. Đula h. ž. Šaćira Mujkića                       1,20

532. Zada h. ž. r. Hasanage Mahića           1,16

533. Mujesira kći Halidage Tanćice            1,15

534. Hata h. ž. (?) Ključanina                        1,10

535. Derviša h. ž. Dervišage Mahića          1,10

536. Emina h. kći Omera Hrnjičrvića          1,10

537. Habiba h. ž. Alije Osmića                      1,10

538. Nura udova

         Muharemage Hadžalića                        1,10

539. Ajiša h. ž. Ibrage Bilića                           1

540. Ajiša h. ž. Mehmeda Mehičevića     1

541. Tidža h. kći Ibrage Ključanina             1

542. Dževahira h. ž. r. Mustafe Turića      1

542. Hajra h. kći Hafiza Ormana                  1

543. Muhiba h. kći Hafiza Ormana             1

544. Ajiša h. kći Hafiza Ormana                   1

545. Fatma h. ž. Hadže Ormana                  1

546. Uma h. ž. r. Mahe Ormana                 1

547. Hatidža h. žena

         r. Imšira Hrnjičevića                                1

548. Umija h. ž. Šućrije Delalića                  1

549.Habiba h. ž. r. Osmanage Delalića     1

550. Hatidža h. ž. Šemsage Muminagića 1

551. Nura h. ž. Avdage Šukalića                  1

552. Fata h. ž. Ibre Mehičevića                   1

553. Zejna h. ž. Muje Mehičevića                              1

554. Nefisa h. kći Mahmuta Lalića              1

555. Habiba h. ž. Mehmeda Gujića           1

556. Đulsa h. ž. Muje Delalića                      1

557. Ajiša h. ž. Paše Lićaha                            1

558.Emina kći Ibrahima Hrnjičrvića            1

559. Mejra žena Mahe Mušića                   1

560. Đulhanuma žena

         Mula Ahmeta Ćerimovića                    1

561. Mejra h. ž. Halilage Mahića                 1

562. Nura h. ž. Salihage Terzića                   1

563. Šaha h. ž. Hasana Derića                      1

564. Ajiša kći Alage Mahića                           0,96

565. Ajiša h. ž. Mehe Jakića                          0,92

566. Umija kći Mahe Jakića                           0,90

567. Đula h. ž. Mahe Hrnjičevića                                0,90

568. Nura kći Halilage Ćerića(?)                   0,90

569. Pašana ud. Alage Mujkića                   0,90

570. Latifa h. ž. Halila Nikšića                        0,85

571. Ajnija h. ž. Hadže Ormana                   0,80

572. Zineta h. ž. Alage Šukalića                   0,80

573. Derviša h. ž. Omera Šukalića              0,80

574. Emina h. ž. Sabita Ćerića                      0,80

575. Hakija h. ž. Mahe Gujića                      0,70

576. N.N.                                                             0,70

577. Mati Sulje Šabića                                     0,70

578. Ajiša h. ž. Avde Jakića                           0,65

579. Fata h. ž. Ahmeda Fazlinovića            0,65

580. Munta h. žena

         r. Osmana Nesimovića                          0,60

581. Fata h. ž. Salke Delalića                         0,60

582. Emina h. ž. Muje Delalića                     0,60

583. Zenka h. ž. Muhameda Daupovića  0,55

584. Zejna kći Osmana Lalića                        0,50

585. Munta h. ž. Hasanage Fazlinovića    0,50

586. Ajiša h. ž. Alage Jakića                           0,50

587. Džehva kći Imšira Hrnjičevića             0,50

588. Dževahira h. Šabić                                  0,50

589. Šefa (?) h. kći r. Mahe Ormana         0,40

590. Tema h. kći Kade Anadolca                 0,40

591. Fata h. ž. Hamida Nikšića                     0,40

592. Mula h. ž. Ibre Hrnjičevića                   0,40

592. Emina h. ž. Salke Mehičevića             0,22

593. Emina h. ž. Saliha Mahića                     0,20

594. Ajiša h. ž. Mehe Jakića                          0,20.

VITINA

                                                                                kruna

595. Alija Mesihović                                        250

596. Sinovi H. Bećir-bega Kapetanovića  100

597. Salihaga Dizdarević                                 100

598. Salihaga Dizdarević H. J.                       50

599. Memišaga Dizdarević Ali

600. Hanuma Salihage Dizdarevića H. J.   50

601. Mujaga Mesihović                                  50

602. Ibrahim-beg Bušatlija                            50

603. Hadži Ibraga Mesihović                        40

604. Hadži Muhamed ef. Dizdarević         20

605. Han(?) Mesihović

         Mahmudagin H. J.                                   11

606. Zaim ef. Dizdarević                                 10

607. Sabitaga Mesihović

         H. Mahmudagin                                       10

608. Omer Dizdarević                                     10

609. Alija Zahirović                                           10

610. Rašid H. Mesihović                                 10

611.Đul-emin Mesihović                                               10

612. Mustafa Mesihović M.                         10

613. Jahija Ćerić                                                                5

614. Sabitaga Mesihović mujezin               5

615. Šaćir Maksić                                              5

616. Dervišaga Dizdarević H. J.                    5

617.Hasanaga Dizdarević M.                        5

618. Zaim Mesihović                                       5

619. Rašidaga Alagić                                        4

620. Dervišaga Ključanin                                                3

621. Suljaga Dizdarević                                   2

622. Hasan Alagić                                              1

Popis davalaca novčanih priloga za turski “Crveni polumjesec” iz 1911. godine značajan je i kao bogat i zanimljiv izvor podataka o rodbinskim vezama i prezimenima ljubuških Bošnjaka prije sto godina.

 

* ž. – žena, supruga, r. – rahmetli, h. – hanuma, gospođa, H. – hadži, Hf. – hafiz, ef. – (efendija), titula učenog čovjeka i činovnika, mula – teolog, učenjak.

1. Dobrovoljni prilozi za “Hilali Ahmer”, Zeman, 1911, 34, 4, od 18. novembra.

2. Dobrovoljni prilozi za “Hilali Ahmer”, Zeman, 1911, 35, 3-4, (nastavak).

6341 Posjeta 1 Posjeta danas