Harem “Kapetanovac”, nastavak

Vakufska direkcija je 13. maja 1947. godine , broj 3448/47. , dostavila punomoć za gruntovni prenos nekretnine harem ” Kapetanovac “, kat. čest. br. 215/7 up. u z. knj. ul. br. 36 , kat. opština Ljubuški u površini od 3.795 m2 na ime punomoćenika Đulage Lalića , r. Muharema , predsjednika Povjerenstva . Punomoćenik se upozorava da je potrebno da se gruntovni prenos izvrši što prije i da se novac u iznosu od 75.900 dinara po primitku odamah doznači Vakufskoj direkciji . Troškove gruntovnog prenosa snosi kupac .

Dozvolu za gruntovni prenos dao je Sreski sud u Ljubuškom 3. juna 1947. godine :

Sreski sud u Ljubuškom , dn. br. 151/47 .

Zaključak

Na osnovu ugovora o kupnji primljenog u zapisnik pred Sreskim sudom u Ljubuškom dne 3. juna 1947. godine , te rješenja Vakufske direkcije u Sarajevu od 13. maja 1947. , broj 2448/47 dozvoljuje se :

1.Otpis kat. parcele br. 215/7 iz AI z. k. uloška broj 36 kat. općine Ljubuški te pripis iste parcele u AI postojećeg z. k.uloška br. 2414 dotične kat. općine .

O tome se obavještavaju :

1.Đulaga Lalić , umrlog Muharema , iz Ljubuškog .

2.Ing. Ivan Delać , šef Duhanske stanice u Ljubuškom ispred reonske direkcije za proizvodnju duhana u Mostaru .

3.Javni tužilac za okrug mostarski u Mostaru .

4.Vakufska direkcija u Sarajevu .

5.Katastarski referat ovdje .

6.Poreski referat ovdje .

Sudija Marko Lukenda

Za tačan otpravak : Upravitelj gruntovnog ureda ( potpis nečitak ) ( 20 )

Mjesna vakufska uprava pozvala je cirkularom ljubuške muslimane ,” drugove i građane ” , na sastanak da zajednički vijećaju i odluče u koje će se svrhe upotrebiti novac od prodatog harema .

Sresko vakufsko povjerenstvo Ljubuški

Ljubuški , dana 22. 5. 1947 .

Cirkular

Pozivaju se niže navedeni drugovi i građani da pristupe nefaljeno( ? ) na sastanak koji će se održati u nedelju 25. 5. 1947. godine u 3 sata poslije podne u prostorijama vakufske kancelarije u dvorištu gožuljske džamije .

Predmet sastanka je da se utvrdi utrošak novca koji se dobija od monopolske uprave za  ustupljeni harem ” Kapetanovac ” i u koju svrhu da se upotrebi .

Mušić Muhamed , Sadiković dr Šefik , Orman Ali ef. , Sadiković Hasan ef. , Omerhodžić Hamid ef. , Mesihović Halid , Konjhodžić Ibrahim , trgovac , Mahić Derviš , poreznik , Konjhodžić Sabitaga , trgovac , Mahić Muhamed , trgovac , Jakić Ibraga , trgovac , Sadiković Mustafa , Zagić Omeraga , Muminagić Sabit , činovnik , Dizdarević Ćazim , Muminagić Sulejman , Muminagić Atif , Osmić Mustafa , r. Muhamedage , Alendar Salih , Nevesinjac Dervišaga , Kadragić Osmanaga , Kadragić Hajrudin , Mahić Arif , Lalić Mahmutaga , Mahić Sabitaga , Mujkić Alaga , Ćerimović Fehim , Mahić Safo , Terzić Ahmed , Mahić Munib , Dizdarević Rezak , Dizdarević Mujo , Orman Meho , Jakić Mustafa , trgovac , Mušić Ahmetaga , Mehićević Sabitaga , Hrnjičević Ahmed , Dalipagić Muhamed , Muminagić Ibraga , Bećirović Omer , Mahić Halidaga , Češko Kasim , Fazlić Alaga , Mahić Alaga , Mahić Mehmedalija i Mahić Ahmetaga .( 21 )

Za održavanje sastanka Povjerenstvo je pribavilo odobrenje Otsjeka unutrašnjih poslova pri sreskom izvršnom odboru Ljubuški :

Ljubuški,24/5.1947.,br.3072/47 :

Na Vašu molbu podnijetu ovom otsjeku da Vam se odobri šira konferencija radi utvrđivanja utroška novca o prodatom haremu Državi .

Sa strane ovog Otsjeka se dozvoljava da možete rečenu konferenciju održati u prostorijama Vakufske kancelarije s time da na istoj vlada potpuni red i disciplina , s tim da se ne bi na istoj diskutovalo o drugim raznim pitanjima .

Za šefa Otsjeka Granić Jure ( 22 )

Nekoliko dana kasnije Vakufska direkcija je obavještena da je izvršen gruntovni prenos i da su ljubuški muslimani odlučili da novcem od prodatog harema kupe zemljište pogodno za novi harem i da poprave zgradu mekteba .

Ljubuški , 8. 6. 1947. godine

Vakufskoj direkciji Sarajevo

Pozivom na vaš broj 3448/47 od 13. 5. 1947. godine ovo povjerenstvo odnosno opunomoćeni predsjednik Đulaga Lalić dana 3. 6. 1947. gruntovni prenos za harem ” Kapetanovac ” izvršio je .

Isti je zamolio upravu monopola da na vašu adresu pošalje ček od 75.900 dinara što je vjerojatno da ga imadete već u posjedu .

U prilogu se podastire prepis zapisnika od 25. 5. 1947. godine iz kojeg se vidi želja većine pozvatih kako ima da se taj novac upotrebi . Povjerenstvu je stavljeno u dužnost da od položenih novaca predloži naslovu troškovnik za najnužnije popravke mekteba i kupovinu zemljišta koje bi služilo za pokop-jer današnji harem je potpuno iscrpljen za pokop .

U prilogu se dostavlja predračun za obnovu mekteba ( u dinarima ) :

1.Kupovina zemljišta za harem………….…………………………..….….……40.000

2.Popravak zgrade sibjan mekteba :

-tri prozora sa staklima nova , oberliht……………………………………..…4.500

-djelomično krov……………………………………………………………..…….……3.000

-ulazna vrata u zgradu , nova………………………………………………………2.000

-jedna dvorišna vrata , nova………………………………………………………..1.000

-razredna vrata četvora popraviti………………………………………………..3.000

-djelomično podove popraviti……………………………………-….…… ….….3.000

Ovo je uzeto kao najnužnije za popravak da bi mogla zgrada služiti za obuku nejake djece-bez ovoga popravka ne može se računati na zgradu-da bi mogla služiti za mekteb.

Kad bi povjerenstvo naslovu obračun poslalo za popravak ostalih zgrada i harema koji su u puno trošnom stanju kao i džamija misli se da bi koštalo preko 100.000 dinara . Kako nema izvora za taj potrošak to se za sada ne može ni predlagati . Napominje se da je zgrada mekteba cijelo vrijeme okupacije bila u njemačkim rukama . ( 23 )

Prijedlog da se kupi zemljište za novi harem i popravi zgrade mekteba naišao je na razumijevanje u Vakufskoj direkciji u Sarajevu . Prema dopisu br. 4519/47 od 11. 11. 1947. godine njen saborski odbor je na sjednici od 22. 10. 1947. godine zaključio da se prijedlog primi i po predračunu odobri i da se iz kupovine prodatog harema ” Kapetanovac ” od 75.900 dinara kupi drugo zemljište za harem do iznosa od 40.000 dinara i izvrši popravak zgrade sibjan mekteba do iznosa od 16.500 dinara .

Vakufska direkcija je pozvala vakufsku upravu u Ljubuškom da dostavi namiru na 16.500 dinara kao potrebni novac da popravku sibjan mekteba , da bi mogla navedenu sumu doznačiti u Ljubuški . Uz to Direkcija traži iscrpne podatke o zemljištu za novi harem i namiru za kupovinu . ( 24 )

Do 16.11.1947. godine Vakufska uprava u Ljubuškom nije našla pogodno mjesto za harem . ( 25 )

 

19 do 25 . Dokumenti u arhivi imamata u Ljubuškom i Protokol Vakufsko-mearifskog povjerenstva .

HALID SADIKOVIĆ

1021 Posjeta 1 Posjeta danas