O LJUBUŠKIM ILMI – HABERIMA

Za zasnivanje šerijatskog braka mladenci su morali pribaviti uvjerenje o nepostojanju bračnih smetnji-ilmi-haber . Izdavao ga je na posebnom formularu imam matičar iz domicila zaručnice uz prethodni zahtjev koji je sadržao osnovne lične podatke . Ilmi-haber je potvrda da budući supružnik-ca nije u braku i da ne postoje druge zapreke da se ženi ili udaje .

U arhivi imamata džemata Ljubuški sačuvan je mali broj zahtjeva za izdavanje ilmi-habera . Pisao ih je imam matičar na običnom papiru malog formata , neka na otrgnutom listu časopisa ili dijelu nekog formulara . Zahtjev izdatog ilmi-habera imao je svoj broj u posebnom registru-matici . Taksa za ilmi-haber iznosila je 10 dinara , a stranci je bilo na volju da imama nagradi i većim iznosom .

Prije nego će se momak i djevojka vjenčati pred kadijom *, neko od rodbine ili prijatelja mladenaca pribavi od imama matičara * ilmi-haber . Ljubušaci u Sarajevu , Mostaru i drugim mjestima mogli su dobiti ilmi-haber poštom , ako bi ljubuški imam matičar ocjenio da su za to ispunjeni uvjeti . Često bi momak od imama tražio da mu uruči ilmi-haber bez posrednika.

Prema zakonskim propisima o vođenju matica , imam vodi maticu vjenčanih , ali pod time se razumijeva jedino izdavanje ilmi-habera . Pri izdavanju ilmi-habera imam u obrascu popunjava rubrike od 1 do 10 , a preostale po prijemu potvrde Šerijatskog suda o izvršenom vjenčanju .

Ilmi haberi su vjerovatno pohranjeni u Matičnom uredu općine Ljubuški . Ovdje se navode djelomično sačuvani zahtjevi za ilmi-habere 1941. godine :

Fazlinović Agan , r. Alage , za Lalić Ešrefu , šćer Zaimovu , koja sada stanuje u Mostaru .

Nikšić Dervo Džemal Hamidov za Zagić Ajišu , Kasimovu .

Konjhodžić Munib za Mahić Umiju ,

Bećirović Hasan , r. Ibre , za brata Hajrudina .

Sadiković Hasan ef. r. Omera , za sina Šefketa .

Delalić Fatima , žena Adema , vozovođe iz Sarajeva , za Šukalić Asima , sina Zaima , sada u Sarajevu , radi vjenčanja sa njenom sestrom Buturović Fadilom iz Seonice , sada nastanjenom u Sarajevu .

Sadiković Hasan ef. , sin Omera , za Orman Mukelefu , šćer Abdulahovu .

Fejzić Enes , Selimov , za sestru Saniju .

Maksumić Mustafa , r. Mehe iz Gradske za brata Husejna .

Ćerimović Fehim , r. Mehmedage , za Mehićević Dudu ,r. Zajkana .

Nožić Husein ,sin (…) iz Svinarine , kot. Mostar , za Saju Maksumić , šćer Zulfinu iz Gradske.

Alendar Hasan , Sabitagin , za Džemilu Jakić , Halilovu .

Ombašić Ahmet , Sabitov , za Merđo Fahiru , r. Saliha .

Muminagić Asim , sin Muhamedov , za Bilal Saniju , Jusufa .

Zuhrić Mustafa , za šćer Saniju .

Krehić Hilmo , r. Ibrahim ef. , za Dervišu Lalić .

Konjhodžić Tahir , za Zagić Fatimu , udovu iza r. Tahira , sina Sabitova .

Maksić Avdo , r. Muje za sina Halima .

Bilal Jusuf , za Mesihović Dudu H.Rašida iz Vitine koja je sada u Mostaru .

Džebo Derviš iz Mostara za Orman Fatimu ,r. Derviša , iz Humca .

Hrnjičević Rešid , sin Mahmuta , za Delalić Temimu (?) , udovu iza rahmetli Jakić Saliha , r. Mahe .

Ćeško Šaćir , r. Salihage , za brata Muharema .

Bećirović Salih , r. Ibrage , za Dizdarević Sehlu , r. Salihage .

Bećirović Salih , r. Ibrage , za Sadiković Šefika , r. Sadik ef.

Delalić Hamid , r. Halila , za sestričnu Mujanović Rukiju , r. Alije .

Konjhodžić Alija , r. Smailage , za Konjhodžić Hatidžu , Mušinu .

Lalić Fata udova iza r. Šaćira , za Zagić Aišu Alijinu , radi vjenčanja za sina Muharema .

Šukalić Ibrahim iz Ljubuškog , sada nastanjen u Sarajevu , za šćer Unku .

Nović Džehva , udova iza r. Hasana za šćer Vezirku .

Čevro Salih , iz Bivolja Brda , srez Mostar , za Maksumić Zibu , šćer Mujinu iz Gradske .

Čevro Salih , iz Bivolja Brda , srez Mostar , za Maksumić Zejnu , Durakovu iz Gradske .

Brekalo Alija r. Saliha , iz Humišana , srez Mostar za Maksumić Fatu , Omerovu , iz Gradske .

Maksumić Mustafa , r. Mehe , iz Gradske za Maksumić Hatidžu Selimovu .

Ćeško Šaćir , r. Salihage , za Bećirović Nuru , r. Ibrage .

Mahić Mustafa , r. Mula Sabita , za Sadiković Hajriju , šćer Rašid ef.

Konjhodžić Jahija , Ahmetov , za brata Hasana .

Hrnjičević Hamid , r. Mustafe , moli da mu se izda ilmi-haber radi vjenčanja u Tešnju gdje mu je sada prebivalište te da se isti dostavi njegovom rođaku Hrnjičević Fejzi koji će mu ga dostaviti poštom .

Dizdarević Rezak za Mahić…(?)r. Mujage .

Dizdarević Rašid , imam u Vitini , za Vasvu Livnjak , Mujinu , pošto ona stanuje u Sarajevu .

Ibrulj Mustafa iz Ljubuškog , kadija u Mostaru , za Mesihović Fadilu , šćer H. Rašida iz Vitine , ujedno i muraselu kadije za vjenčanje iste u Mostaru sa njenim zaručnikom Zulfom Alikadićem r. Alage iz Drežnice .

Maksumić Ibrahim r. Ahmeta iz Gradske za Maksumić Rahimu šćer Omerovu .

Konjhodžić Tahir , za Konjhodžić Džemala , r. Mustafe .

Krehić Hilmo , r. Ibrahim ef. , za sina Ibrahima .

Grcić Sidika , rođena Nović , za Lalić Behiju , šćer Osmanovu iz Sarajeva .

Grcić Sidika ,rođena Nović , za Lalić Nuru , šćer Osmanovu iz Sarajeva .

Lalić Mahmutaga , r. Hasanage , za sina Džemala Vehbiju .

Muminagić Sabit , r. Abdulaha , za Mesihović Salima , sina H.Rašida iz Vitine .

Gije Džemal , r. Alage za zaručnicu Nikšić Ajišu , r. Halila , radi vjenčanja .

Korjenić Šerif , r. Mehmeda , za Šarić Ajniju , udovu iza r. Zuhrić Salke , radi vjenčanja .

Muminagić Abdulah , sin Atifov za Tančicu Saliha , Mujagina .

Dizdarević Rezak , za Hajdarević Kasima , r. Kadrije .

Dizdarević Alija , r. Derve , za Bećirović Subhu , Mujinu .

Toljaga Mustafa , r. Bešira , iz Mostara , za Šukalić Ramiza , r. Muharema .

Muminagić Sabit , r. Abdulaha , za Ćerić Hasiju , šćer Džemalovu ,

Maksić Avdo , r. Muje , za Zagić Zehru , šćer Sabitovu , za sina Ibrahima .

Mahić Ahmedaga , muftar , za sina Ibrahima .

Mahić Ahmedaga , muftar , za Jakić Sabiru , šćer Halilage .

Konjhodžić Jahja , za Hadžalić Šahziju ,Kasimovu .

Lalić Fata , udova iza r. Šaćira , za sina Muharema .

Lalić Paša , Muharemova , iz Vitine , za brata Sabita .

Mesihović Husejin , za brata Salima (?) .

Mesihović Husejin , za Rukiju Lalić , šćer Mahmudaginu .

Delalić Nail , za Nevesinjac Memnunu (?) , šćer r. Halila .

Ilmi-haber 1941. godine tražili su za sebe :

Lalić Hilmija , sin Mahmutage ,

Delalić Nail ,

Mušić Džemal , r. Reške ,

Gije Džemal , r. Alage ,

Bećirović Mejra , r. Halila ,

Omerhodžić Hasan , sin Hamid ef. ,

Mehićević Salih , Avdagin ,

Osmić Mustafa , r. Alage ,

Ombašić Ahmet , Sabitov ,

Mujkić Muharem ,

Mahić Zahida ,

Korjenić Šerif , r. Mehe ,

Nevesinjac Hađe Husein ,

Konjhodžić Munib , r. Mullage (?) ,

Ćolić Meho , r.Omera ,

Mahić Mustafa , r. Mula Saliha ,

DizdarevićAlija , r. Derviša ,

Maksumić Ibrahim , r. Ahmeta ,

Maksumić Salih , Huseinov ,

Muminagić Asim , Muhamedov ,

Košarić Ševala , r. Reške .

Ponekad do ilmi-habera nije bilo lako doći :

Bukovac Hilmija , bolničar u Državnoj bolnici u Sarajevu , podnio je imamatu džemata Ljubuški zahtjev za izdavanje ilmi -habera . U zahtjevu je naveo da mu je ocu ime Salko , majci Zejna , rođ.Hadžalić i da ima 37 godina .

Iz Ljubuškog su odgovorili Imamatu džemata u Sarajevo da mu se ne može izdati ilmi -haber iz više razloga :

-odselio je davno iz Ljubuškog i nema ga u novim matičnim knjigama ;

-nedostaje od sarajevskog imamata uvjerenje da li je do podnošenja zahtjeva bio ženjen ;

-u pomoćnim knjigama Kotarskog predstojništva u Ljubuškom na prvom rednom broju 1. stoji Azema Bukovac ,udova iza r. Salke , a ne Zejna rođ. Hađalić kako on to navodi .

Pred službenim licem Imamata u Sarajevu Hilmija Bukovac je izjavio da je njegova majka Azema , rođ. Hađalić , r. Šaćira i da je rođen u Bala mahali 1900., a ne 1909.godine . Živio je jedno vrijeme u Zagrebu , gdje je bio oženjen i razvjenčan po Imamatu u Zagrebu .

Sarajevski džematski imam je zamolio imama u Ljubuškom da dostavi ilmi-haber za Bukovca koji već živi sa svojom vjerenicom . Ilmi haber je poslat u Sarajevo tek kad je ljubuškom imamu Hilmija Bukovac dao ovu izjavu :

Imamatu džemata Ljubuški . Molim da mi se izda ilmi-haber da se mogu vjenčati . Ja sam vam poslao sve tačne podatke (?) , kao i novac koji je potreban za to . Sin sam Salke Bukovca umrlog i majke Azeme rođ. Hađalić , ja sam se rodio 1900. godine u Ljubuškom . Bio sam oženjen sa jednom inovjerkom po imenu Ivka Steban , vjenčao nas je muftija zagrebački Ismet ef. Muftić , ali nas je on i razvjenčao mj. maja 1933 godine . Molim Vas pošaljite mi taj ilmi-haber pošto živim sa budućom ženom bez zakonito .

Dva Ljubušaka su 1941. godine podnijela zahtjev za izdavanje ilmi-habera radi sklapanje braka sa djevojkama pravoslavne vjere . Buduća supružnica iz Beograda je pristala da u Bajrakli džamiji prihvati islam kao svoju vjeru i pravila šerijatskog braka , dok je ona iz Zagreba ostala u svojoj vjeri , ali je morala pristati da se njena djeca uzgajaju u islamu i vode u muslimanskim matičnim knjigama .

Sreskom šerijatskom sudu Beograd .

Čast mi je zamoliti Sreski šerijatski sud u Beogradu da mi od Imamata džemata Ljubuški izvoli pribaviti ilmi-haber .

Moji podaci su sledeći :

Muhamed Bilal , krojač iz Beograda Terazije br. 12/I sprat , rođen 15. 9. 1910. u Ljubuškom , od oca umrlog Mustafe i matere Dudije , rođ. Muštović iz Mostara .

Ilmi-haber mi je potreban radi sklapanja šerijatskog braka sa verenicom Leposavom Moldovanović , činovnicom , srp. pravosl. vere iz Beograda , koja je već podnela molbu Imamatu džemata Bajrakli džamije u Beogradu radi prijema u islam , ali ista ne može , prema postojećim naređenjima , biti upućena Ulema medžlisu u Skoplje dok se ne priloži i moj ilmi-haber .

Zakonsku taksu dinara 11 prilažem .

Beograd , 28. II 1941. godine .

Učtiv Muhamed M. Bilal .

Sreski šerijatski sud u Beogradu ustupio je zahtjev Imamatu džemata Ljubuški koji je već 1. marta poslao u Beograd traženi ilmi-haber .

Vjerovatno da je ratni vihor koji mjesec kasnije omeo ovo vjenčanje .

Edhem Mehičević iz Ljubuškog , nastanjen u Zagrebu , traži od ljubuškog imamata ilmi haber :

Niže potpisani Edhem Mehičević , poreski  činovnik , momak , sin umr. Mehmeda i Ajiše , rođ. Hadžović , rođen sam 16./2. 1913. godine u Ljubuškom . Do sada se nisam ženio . Sada sam se odlučio vjenčati sa Zorom Kosanović , djevojkom , kućanicom , pravoslavna vjera , rođenom 3./12. 1913. godine u Strumici , sada nastanjenom u Zagrebu .

Dozvolu za mješoviti brak već sam dobio .

Ja sam sada na službi u Zagrebu . Molim da mi se izda ilmi-haber i pošalje na Kotarski šerijatski sud u Zagrebu što prije .

Današnjom poštom poslao sam naslovu 30 din. u ime takse .

U Zagrebu , dne 3./7. 1941 .

Edhem Mehičević

Na osnovu ilmi-habera Edhem se vjenčao u Zagrebu samo nekoliko dana kasnije . O tome je Imamat džemata u Ljubuškom izvijestio šerijatski sudija iz Zagreba :

Imamatu džemata Ljubuški

Izvješćujete se da su pred ovim sudom , dne 8. 7. 1941. godine vjenčani zaručnik Edhem Mehićević , poreski vježbenik , musliman , momak , sin umr. Mehmeda Mehićevića i Ajiše rođene Hadžović , rođen 16. 2. 1913. godine u Ljubuškom , nastanjen u Zagrebu , Mošinskoga ul. br. 1. i zaručnica Zorka Kosanović , kućanica , djevojka , istočnopravoslavne vjere , kći Đure Kosanovića i Anđelije rođ. Krasojević , rođena 3. 12. 1913. godine u Strumici , nastanjena u Zagrebu , Mošinskoga ul. br. 1 .

Uz * mehri-muedžel od 25.000 dinara i da su se obvezali svu djecu iz braka upisivati u muslimanske matične knjige i uzgajati ih u Islamu .

Kotarski kao šerijatski sud .

U Zagrebu dne 9. 7. 1941 .

Sudac : Dr Kamarić Ćamil ( 3 )

Po izvršenom vjenčanju šerijatski sudija ( kadija ) je bio obavezan da o tome izvijesti imama matičara :

Sreski šerijatski sud u Ljubuškom , br. 13/41 .

Imamatu džemata u Ljubuškom

Dne 20. 2. 41. izvršeno je kod ovoga suda vjenčanje :

Konjhodžić Hasan Ahmetov obućar iz Ljubuškog

Hadžalić Šahzija Kasimova iz Ljubuškog

Pred svjedocima :

1. Bećirović Sulejman rah. Kadrage iz Ljubuškog

2. Konjhodžić Jahija Ahmetov iz Ljubuškog .

Ljubuški , dne 18. 2. 41 .

Šeriatski sudija Kasim ef. Sadiković ( potpis )

Imam matičar je bio dužan da kadijinu potvrdu vjenčanja uvede u matičnu knnjigu .

* U periodu od 1941. do 1945.godine  kadije u Ljubuškom bili su Kasim ef. Sadiković i Asim ef. Kovačević .

Kadija Kasim ef. Sadiković , sin Ibrišim ef. , u svemu je bio uzor . U mostarskoj medresi učio je od poznatih alima Karabega i Džabića , u Sarajevu se školovao u Gazi-Husrefbegovoj medresi , Darul mualiminu i Šerijatskoj sudačkoj školi koju je završio s odličnim uspjehom . Radio je kao kadija u Ljubuškom od 1915.godine do penzionisanja na svoj zahtjev 1941.godine . Stanovao je na Zaguši . Umro je 14. aprila 1944. godine . Iza sebe je ostavio kćeri Sadetu , Sejidu , Feridu i Fatimu i sinove Ibrišima , Enesa i Džabira .

Kadija Asim ef. Kovačević došaoje  u Ljubuški s Njemcima 1943. godine . Bio je njemački agent .U ljubušku gestapovsku grupu uspio je zavrbovati Vehaba Mahića , mesara i Huseina Ćerimovića , trgovca , koji su to platili životima . Partizani su ga osudili na smrt .

* Imami matičari bili su Mustafa ef. Ćerić i hafiz Ahmed ef. Muslibegović , sin Ibrahimov , rodom iz Mostara .

U šerijatskom pravu mehr ili vjenčani darje materijalna vrijednost koju muž daje ženi za njen ulazak u brak. Visinu mehra sporazumno utvrđuju zaručnici.

1.Uredba o vođenju matice rođenih , vjenčanih i umrlih muslimana u Kraljevini Srba , Hrvata i Slovenaca . Novi Behar 1928 ; 20 : 324-5. , od 15. februara .

2.Pravilnik za Uredbu o vođenju matičnih knjiga. Novi Behar 1928 ; 22 : 369-70. , od 15. 3 .

3.Arhiva imamata džemata Ljubuški .

 

HALID SADIKOVIĆ

2634 Posjeta 1 Posjeta danas