PRODAJA HAREMSKIH TRAVA

U zapisnicima Ljubuškog vakufsko-mearifskog povjerenstva u periodu od 1939. do 1946. godine skoro da dominira jedna tema : prodaja haremskih trava . Ljubuški vakuf je tada kao i danas bio vrlo siromašan ; vakufska dobra su bivala sve manja , a u predratnim i ratnim godinama i novac je sve više gubio na vrijednosti.

Prema proračunu ljubuškog vakufa za 1941/1942.godinu odobrenog na sjednici Vakufskog saborskog odbora  5. februara 1941. godine  u Sarajevu , vakufska dobra s kojih su se ubirali prihodi bila su:

Vakuf džamije Žabljak

-dućan koji drži S. Muminagić ,

-dućan u Vitini ,

-harem kod džamije ,

-novi harem ( sada ” Vrbica ” , o. a. ) ,

-oranica kod žandarmerijske stanice ,

-dvije bašće ,

-vinograd ” Nugao ” ,

-oranica ” Navijala ” ,

-oranica z. k. ul. br. 147. , k. o. Radišići .

Harem Vrbica (Žabljak)

Vakuf džamije Gožulj

-kuća z. k. ul. br. 51. , k. o. Ljubuški ,

-stari harem ,

-harem nad cestom ,

-oranica ” Hardomilje ” ,

-oranica ” Zorbinovac ” ,

-harem kod džamije ,

-harem ” Zorbinovac ” ,

-harem ” Musala ” ,

-oranica ” Glibar ” ,

-harem na Gradu ,

-oranica ” Crveni Grm ” .

Harem Zorbinovac, stari dio

Vakuf džamije Pobrišće

-bašća kod džamije ,

-harem kod žamije .

Vakuf Hrehića džamije

-bašća ,

-” Husrefovina ” ,

-harem ” Ćulinovac ” ,

-oranica ” Lončarevac ” .

Vakuf džamije u Vitini

-dućan ,

-zgrada ” Iršad ” čitaonice ,

-oranica u Vitini ,

-harem u Vitini ,

-dugovi kupaca haremskih trava ,

-beglučke obveznice .

Rashodi su bili :

-članarina vakufa za centralnu vakufsko-mearifsku blagajnu ,

-8 % bruto iznosa za povjerenika ( muteveliju ) ,

-popravke na vakufskim objektima ,

-osiguranje od požara ( ” Croatia ” ) ,

-porezi ,

-rasvjetu džamije u Vitini ,

-hatme u Vitini ,

-ramazanska pomoć vakufskim službenicima ,

-proslava mevlud šerifa u mektebu i školi na dan Gazi Husrev-bega ,

-1% od prihoda bruto Centralnoj vakufsko-mearifskoj blagajni .

Kako prihodi nisu bili ni približno dovoljni za pokriće rashoda , Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu je 12. marta 1941. godine dotirala povjerenstvu 24.410 dinara za plaće poslovođe ( Mahić Zidin ) , podvornika , mualima mekteb ibtidaije ( Hamid ef- Omerhodžić , Hasan ef. Sadiković ) bevaba iptidaije ( hafiz Sabit ef. Tančica ) i za pripomoći mujezinima džamije na Žabljaku ( hafiz Sabit ef. Tančica ) , džamije na Gožulju ( Alija ef. Mahić ) , džamije u Pobrišću ( Šućrija ef.Košarić ) , Krehića džamije (Alija ef. Mušić ) , džamije u Vitini ( A. ef. Dizdarević ) i mualimu u Gradskoj A. ef. Špagi .

Prema proračunu ujedinjenih vakufa , vakufska dobra u Ljubuškom 1046. godine bila su :

-harem Čulinovac ,

-harem na Kuku ,

-harem mali u Glavici ,

-harem uz džamiju Gožulj ,

-harem Mahića u Glavici ,

-harem Zorbinovac ,

-harem Musala ,

-oranica  Glibar ,

-oranica Luka , Crveni Grm ,

-bašća u Crkvici ,

-kuća u Proboju sa oranicom ,

-oranica Navijala ( Naviola ? ) u Radišićima ,

-harem iza žabljačke džamije ,

-harem Kaldrma ( sada Vrbica , o. a. )

-kuća i bašća Tančica ,

-oranica -Tančica ,

-bašća u Glavici ,

-bašća kod Musale ,

-oranica Zorbinovac ,

-haremi u Bala mahali ,

-bašća pod cestom , Mušić Asim ,

-dućan Žabljak ,

-oranica Lončarevac ,

-harem Kapetanovac ,

-bašća kod džamije ( Orman ) ,

-harem u Vitini ,

-oranica Sklad ,

-kuća u Žabljaku , Agan Fazlić ,

-čitaonca na Gožulju ,

-mekteb ( kirija ) .

U strukturi rashoda , pored nagrade muteveliji I poslovođi povjerenstva , kirije i paušala za kancelariju , članarine Vakufskoj direkciji u Sarajevu , popravke kuća i harema , poreza , rasvjete džamija , troškova oko mevluda , najveća stavka bile su plaće vjerskih službenika .

Vjerski službenici u Ljubuškom 1946. godine koji su imali plaće prema proračunu vakufa bili su : Mustafa ef. Ćerić , imam i hatib gožuljske džamije i mualim , postavljen 28. augusta 1919. godine , Hasan ef. Sadiković , imam i hatib žabljačke džamije i mualim , postavljen 29. maja 1926. godine , Hamid ef. Omerhodžić , imam i mualim žabljačke džamije , postavljen 25. februara 1939. godine .

Mustafu ef. Špagu , imama džamije u Gradskoj i mualima , postavljenog 16. septembra 1939. godine i Rešida ef. Dizdarevića , pom. imama i mualima u Vitini plaćale su džematlije .

U džamijama na Gožulju,Žabljaku i u Vitini 1946. godine klanjali su se svi vaktovi namaza i džuma namaz , u džamiji u Pobrišću samo džuma namaz i za ramazan svih pet vaktova namaza i džuma namaz , u džamiji u Gradskoj svi vaktovi namaza osim džume . ( Gračani su , po običaju , klanjali džumu u gožuljskoj džamiji ) . U Ljubuškom je radio dvorazredni mekteb-iptidaija ,u Gradskoj i Vitini jednogodišnji sibjan mekteb preko cijele godine .

Plate imama i mualima bile su skoro uvijek veoma niske i nesigurne , pa i one koje su u svojim vakufnamama određivali vakifi .Narod ih je pomagao hedijama ( maslo , brašno ,med ,šećer , drva itd ) , ponekad novčanim prilozima .U pojedinim periodima ,posebno onom predratnom I ratnom,od 1939. do 1946.godine ljubuški imami i mualimi živjeli su na ivici egzistencijalnog minimuma .

Jedini ne baš pouzdani izvor prihoda bio je prodaja trava sa brojnih ljubuških harema . Od februara do kraja maja tekuće godine Povjerenstvo je organiziralo licitaciju u prostorijama bivše gožuljske medrese . U pripremi za licitiranje osnovno je bilo dobiti dozvolu općinskih vlasti , kako se navodi u zapisnicima ,” radi znanja i odobrenja ” . Zainteresirani su osam dana prije bili upoznati sa datumom i mjestom licitacije preko javnih oglasa i gradskog telala . Lista licitanata nije se bitno mijenjala . Kupci su morali u gotovom novcu odmah položiti 1/3 postignute cijene , a preostale 2/3 do određenog datuma . Ako kupac ne bi položio preostali dio , propadala mu je ranije data trećina . Ipak sve je išlo na ljubuški način ; obično se odmah davao na ruke blagajnika cijeli iznos , a mogla se kao kaucija u početku dati i manja suma . Dugovanja nisu bila uobičajena , a prijetnja sudom izuzetno rijetka . Vakufski zvaničnici su dobro poznavali imovno stanje licitanata i nisu insistirali na striktnom poštivanju pravila .

Od ukupnog prihoda redovno je pripadao dio od 8 % muteveliji ljubuškog vakufa Mustafi Laliću i skromna nagrada telalu Ahmetu Mesihoviću . Ostatak novca , ako nije bila nasušna potreba da se jedan dio odvoji za popravke na ljubuškoj vakufskoj imovini ( džamija , zidovi harema i sl. ) , slao se Vakufskoj dfirekciji u Sarajevo .

Za prodaju haremskih trava Povjerenstvo je moralo pribaviti dozvolu Vakufske direkcije u Sarajevu .

Trava se prodavala sa harema kod gožuljske džamije , Zorbinovca , Musale ( velike i male ) , harema na Gradu , dva harema na Kuku ( Šabića harema , gornjeg i donjeg ) , Ćulinovca , ( gornjeg i donjeg ) , Novog harema na Žabljaku ( sada harem Vrbica , o. a. ) , harema kod žabljačke džamije , harema Kapetanovac , Mahića harema i Jakića harema .

Kupci haremskih trava bili su :

1939. godine : Ahmed Mušić , Maho Lalić , Maho Gujić , Gije Hasan , Nikola Primorac pok. Nikole iz Radišića , Ivan Lučić pok. Ivana . Ukupan prihod 3.590 dinara .

1940.godine : Semizović Salih , Lučić Ivo pok. Ivana , Konjhodžić Sabit , Maksumić Alija , Mahić Ahmet , Mustafa ef. Ćerić , Ivan Lučić Tomin , Arif Mahić , Maho Lalić , Mujaga Lalić . Ukupan prihod 4.827 dinara .

1941. godine : Salko Alendar r. Šućrije , Ivo Lučić , Mustafa Elezović , Šućrija Zuhrić , Marko Barbarić , Šukalić Jusuf , Jozo Đajo , Tahir Konjhodžić , Maho Lalić , Ahmed Mahić . Ukupan prihod 10.940 dinara .

1942.godine : Mahić Ahmed , Lučić Tomo , Mahmutaga Lalić , Šućrija Zuhrić , Jozo Đajo , Tahir Konjhodžić , Gujić Maho , Mahić Arif , Šukalić Jusuf , Lalić Mujaga . Ukupan prihod 30.300 kuna .

Vakufski odbor je u februaru tražio po hitnom postupku odobrenje Vakufske direkcije u Sarajevu da može prodati haremske trave za ovu godinu . Bilo je neophodno u novcu pomoći službenike Islamske Vjerske Zajednice koji su bili na rubu egzistencijalnog minimuma . U Ljubuškom su tada harali skupoća i glad . Cijena konjskog tovara drva bila je 200 kuna ,kilograma mesa 80 kuna , kilograma masla 300 kuna .

Od prihoda prodatih haremskih trava samo tri dana poslije licitacije , pomoć su dobili

U Vitini :

Alija Dizdarević , mujezin                                                                  kuna 1.000

Rašid ef. Dizdarević , imam                                                                kuna …800

U Ljubuškom :

Ahmed Konjhodžić , mujezin                                                               kuna …500

Hasan ef. Sadiković , imam                                                                kuna …700

Arif Daupović , mujezin                                                                      kuna 1.000

Hamid ef. Omerhodžić , mualim                                                        kuna 1.000

Ali ef. Mahić , mujezin                                                                        kuna 1.000

Mustafa ef. Ćerić , imam                                                                   kuna 1.000

Mustafa ef.Špago , mualim u Gradskoj                                              kuna 1.000

Alija Maksumić , mujezin u Gradskoj                                                 kuna …500

Mustafa Mahić , priv. posl.                                                                 kuna 1.000

Mustafa Lalić , mutevelija                                                                  kuna …500

Alija Tančica , podvornik mekteba iptidaije                                       kuna .1.000

  1. kuna 11.000

U oktobru te teške ratne godine slijedila je nova novčana pomoć službenicima od 8.000 kuna iz sredstava ljubuškog vakufa , uz odobrenje Vakufske direkcije u Sarajevu .

Obrazloženje je dao član Odbora Ahmed Mahić : Službenici Islamske Vjerske Zajednice u Ljubuškom nalaze se u velikoj bijedi . Sve je još više poskupilo . Tovar drva košta 200 kuna , kilo masla 500 do 600 kuna , kilo loja 250 kuna , kilo mesa 100 kuna . Mi u Ljubuškom preko tri mjeseca nismo dobili nikakva fasunga . Znamo da je pomoć mizerna , ali dobro dođe u ovim teškim prilikama .

1943. godine : Arif Mahić , Delalić Fiza , Ivan Lučić , braća Osmići , Maho Lalić , Mušić Ahmed , Abdulah Dizdarević , Tahir Konjhodžić , Nevesinjac Sulo . Ukupan prihod 101.500 kuna .

Mutevelija Mustafa Lalić izvijestio je Povjerenstvo da se gožuljska džamija nalazi u trošnom stanju.Za popravku džamije izzdvojena su sredstva od prodate trave sa harema Zorbinovac u iznosu od 20.500 kuna .

1944. godine : Konjhodžić Tahir , Abdurezak Dizdarević , Kasim Hadžalić , Mahmutaga Lalić , Abdulah Dizdarević , Mujaga Lalić , Muhamed Dalipagić , Abdulah Dizdarević , Salko Alendar r. Šućrije . Ukupan prihod 116.500 kuna .

1945. godine : Dizdarević Abdulah , Konjhodžić Sabit , Dizdarević Digman , Dizdarević Rezak , Mujkić Alija , Zagić Hasan ( Haćko ) . Ukupan prihod 376.000 kuna .

1946. godine : Rezak Dizdarević , Hasan Dizdarević r. Ahmeta , Dulo Dizdarević , Arif Mahić , Ivan Lučić , Đulaga Lalić , Ahmet Terzić . Ukupan prihod 30.110 dinara .

U Vitini je na licitaciji 8. aprila 1945. godine prodata haremska trava Aliji Livnjaku za 20.000 kuna sa pravima i uslovima kao u Ljubuškom . ( 1 )

1.Sresko vakufsko-mearifsko povjerenstvo Ljubuški . Sjednički zapisnici od 1939. do 1946. godine .

HALID SADIKOVIĆ

1775 Posjeta 1 Posjeta danas