Još o ekshumaciji harema “Kapetanovac”

Ključna pitanja kada je izvršena ekshumacija , ko je vršio iskapanja i gdje su posmrtni ostaci premješteni , ostaju i dalje otvorena . Male su šanse da se to konačno utvrdi na osnovu sačuvanih pisanih izvora, a starijih Pobrišćana koji bi o tome znali pouzdano kazivati , nažalost , više nema .

Čudno je da je to do danas ostala tajna . Harem sa preko 120 mezarova bio je lociran skoro u središtu ljupkog grada , njegov nestanak vezan je za izgradnju značajnog privrednog objekta , prepiska o prodaji harema u toku 6-7 godina sa prekidima vršila se u trouglu Općina-Ured duhana-Sresko vakufsko-mearifsko povjerenstvo , odnosno Vakufska direkcija u Sarajevu . Za ekshumaciju su znali mnogi , ne samo domaći općinski i vjerski zvaničnici , nego i obični građani , radnici koji su neposredno vršili iskapanja , strani radnici-zidari i građevinari .

Iz nekoliko od nedavno dostupnih zapisnika sjednica Sreskog vakufsko mearifskog povjerenstva u Ljubuškom 1940. i 1942. godine , otkrivaju se nove činjenice koje upotpunjuju ranija saznanja .

Ljubuški , 8. 4. 1940. godine .

Sjednica Sreskog vakufsko-mearifskog povjerenstva .

Prisutni : Gujić Ibrahim , predsjednik . Članovi : Mahić Ahmet , Kadragić Hajrudin , Konjhodžić Sabit . Poslovođa Mahić Zidin . Dva člana komisije : Ćerić Mustafa ef. i Omerhodžić Hamid ef.

Predmet vijećanja : Rješavanje predmeta Vakufske direkcije u Sarajevu od 30. 1. 1940. br. 1662/40 i od 2. 4. 1940. br. 6208/40 u pogledu otkupljivanja haremskog zemljišta za Duhansku stanicu u Ljubnuškom .

Na današnju sjednicu povjerenstva pozvani su , pored članova povjerenstva , dva člana komisije za procjenu zemljišta i otkupljivanja harema Duhanskoj stanici u Ljubuškom i to Ćerić Mustafa ef. i Omerhodžić Hamid ef.

Nakon duže diskusije u pogledu prodaje zemljišta harema Duhanskoj stanici u Ljubuškomu u svrhu izgradnje duhanskih magacina , članovi povjerenstva i članovi komisije donijeli su jednoglasan zaključak da Uprava državnih monopola na ime odštete za to zemljište isplati svotu od Din. 50 po 1 m² , a da se od toga novca sve kosti mrtvaca prenesu i sahrane u džamiji u mahali Pobrišće , te da se za ostatak novca sagradi u centru varoši jedna , za naše prilike , reprezentativna džamija , naravno , po nacrtu Vakufske direkcije u Sarajevu prema ostatku te svote .

Džamija u mahali Pobrišće je malena džamija koja se nalazi u neposrednoj blizini harema koji bi se imao prodati Duhanskoj stanici . U tu bi se džamiju imale sakupiti sve kosti iz mezara umrlih i sahraniti , a džamiju napraviti mjesto te u centru varoši .

Ljubuški , 5. 4. 1942. godine .

Sjednica Sreskog vakufsko-mearifskog povjerenstva .

Prisutni : Ibrahim Gujić , predsjednik . Kadragić Hajrudin , Mahić Ahmet , Konjhodžić Sabit , Lalić Mustafa .

Predmet vijećanja : Dopis Duhanske stanice za kupnju zemljišta-kat. čest. 215/7 i zahtjev za ponudu .

Odbor na sjednici održanoj danas , 5. 4. 1942. godine donio je zaključak na temelju traženja Duhanskog ureda u Ljubuškom br.7/42 , od 3. 4. 1942. radi prodaje groblja ” Kapetanovac ” , kat. čest. 215/7. , da Duhanski ured u Ljubuškom u sporazumu sa Upravom državnih monopola , zatraži od Držav. riznice Nez. Drž. Hrvatske da dozvoli ustupiti u zamjenu navedenog zemljišta i to:

1.vojnički kasarnu sa dvorištem koje pripada uz kasarnu i to sa sve četiri strane i drugim zemljištem .

2.Da se imadu kosti iz harema ( groblja ) pokupiti I napraviti grobnica kod džamije ” Pobrišće ” na trošak Duhanskog ureda u Ljubuškom kao i troškove gruntovničkog prenosa .

Povjerenstveni odbor zaključuje da se odgovori odmah Duhanskom uredu u Ljubuškom kao i Vakufskoj direkciji u Sarajevu na prepisu kako je gore zaključeno . Zaključeno i potpisano .

Ljubuški , 10. 5. 1942. godine .

Sjednica Sreskog vakufsko-mearifskog povjerenstva .

Prisutni : Gujić Ibrahim , Mahić Ahmet , Kadragić Hajrudin i posl. privr. M. Mahić .

Predmet vijećanja : Prispjeli izvještaj i odgovor Duhanskog ureda u Ljubuškom u pogledu zamjene vakufskog zemljišta za državno zemljište .

Na prispjeli dopis od Duhanskog ureda u Ljubuškom broj 31/42. 1942 u pogledu zamjene nekret. vakufskog zemljišta harem Pobrišće za državno zemljište vojničke kasarne i zemljište koje pripada uz kasarnu , Povjerenstvo je donijelo zaključak na sjednici održanoj 10. 5. 1942. godine , da se pošalje Vakufskoj direkciji prepis gore navedenog izvještaja i zahtjev Duhanskog ureda .

Povjerenstvo predlaže da se zamoli Vakufska direkcija da ona ureduje preko Vakufskog sabora da se ova ponuda ne odbije nego da se primi i odobri i da se zamoli Vakufski sabor da doznači iznos novca da bi se mogle kosti prenijeti u jednu zajedničku grobnicu kraj džamije Pobrišće , jer povjerenstvo je mišljenja da samo zemljište okolo zgrade više vrijedi dva puta negoli harem , a zgrada kad bi se pravila prema današnjim prilikama koštala bi preko dva miliona kuna i više .

Naslovu je poznato da povjerenstvo nema nikakvog budžeta da u ovaj posao utroši .

Moli se Ravnateljstvo da odmah na ovo odgovori .

Ujedno povjerenstvo zaključuje da se odgovori Duhanskom uredu da je prijedlog poslat Vakufskoj direkciji na odobrenje i čim stigne odgovor da će se odmah odgovoriti Duhanskom uredu .

Ljubuški , 19. 7. 1942. godine .

Sjednica Sreskog vakufsko-mearifskog povjerenstva .

Prisutni : Gujić Ibrahim , predsjednik . Kadragić Hajrudin , Mahić Ahmet , Konjhodžić Sabit .

Predmet vijećanja : Rješenje akta br. 6110/42 od 8. 7.1942. u pogledu podataka za zamjenu voj. kasarne za harem u Pobrišću .

Na traženje vakufskog ravnateljstva broj 6110/42. od 8.7.1942.godine , na sjednici održanoj 19. 7. 1942.godine , odbor povjerenstva je odgovorio  na tražene podatke i to :

Vakufsko ravnateljstvo Sarajevo .

Na traženje naslova rješenjem broj 6110/42. od 8. 7. 1942. godine dostavljamo vam traženi gruntovni izvadak i podatke o vojnoj kasarni kako slijedi .

Zgrada je duljine 47 m/30 cm. , a širina je 6 m/70 cm. , na dva sprata , svaki je sprat visok četiri metra .

Gornji sprat ima 18 prozora sa dvije velike sale masivno građene , a između sala ima ganjak , imaju dvije sobe koje su služile za kancelariju , a sa suprotne strane od dvorišta ima 14 prozora .

Donji sprat ima dvije vel.sale i to sa dvije sobice i zahod i sa gankom sa 17 prozora , sa vratima na ulazu .

Uz kasarnu od ceste ima zgrada koja je bila vojnička kuhinja i magacin koji je duljine 8 m. i 50 cm. , a širine 6 m. sa jednim prozorom na cestu i vratima za ulaz .

Napomenuti je da je bio magazin Duhanskog ureda gdje je bio smješten duhan i plaćato je kirije…mjesečno , ali na traženje kotarske oblasti u Ljubuškom prilikom dolaska muhadžira , Duhanski je ured ispraznio prostorije , tu su bili smješteni muhadžiri oko šest sedmica i sad je zgrada prazna ,a u ovoj zgradi gdje je bila kuhinja stoji i sada jedan stanar besplatno uz dozvolu Općine.

Za groblje obišao sam s imamom Ćerić Mustafom ( misli se na izjavu predsjednika Odbora Ibrahima Gujića , o. a. ) te smo ustanovili da imade oko 120 kabura , a teren , zemljište nije toliko kamenito , te prekopavanje neće biti teško ( otežano ) .

Za nadnice radničke možemo vas izvijestiti da se kreću oko 200 kuna , te da bi mogao svaki radnik u najgorem slučaju po jedan kabur iskopati , a moguće i dva-tri dnevno , te je ovo povjerenstvo mišljenja da bi puni prihod zemljišta oko kasarne koje se nalazi bio ravan prihodu od trava ovog harema .

Predsjednik Gujić I. platio je takse za grunt. izvadak 33 kune ( trideset i tri kune ) te se zaključuje da se iznos ima uplatiti g. I. Gujiću predsjedniku kao namiru . Predsjednik Ibrahim Gujić , Mahić Mustafa ( potpisi ) . ( 1 )

Na priloženoj austrugarskoj skici iz 1885. godine vidi se da je Duhanska stanica na sjeveru graničila sa ovim haremom . ( Türk Friedhof-tursko groblje ) . Širina harema iznosila je 40 m, a dužina i površina na skici nisu upisani . ( 2 )

Harem je bio aktivan preko 50 godina .Broj kaburova mogao bi biti veći od navedenog u izjavi imama Mustafe ef. Ćerića i predsjednika Vakufsko-mearifskog odbora Ibrahima ef. Gujića 1942. godine .

1.Sresko vakufsko-mearifsko povjerenstvo Ljubuški . Sjednički zapisnik za 1940. i 1942. godinu .

2.Arhiv Bosne i Hercegovine .Građevinsko odjeljenje zemaljske vlade . Zbirka nacrta . Inv.broj 39. Otkupna stanica duhana Ljubuški .

HALID SADIKOVIĆ

968 Posjeta 2 Posjeta danas