BOŠNJACI I PODJELA BOSNE SPORAZUMOM CVETKOVIĆ- MAČEK 1939.GODINE

spaho

Akcioni  odbor za autonomiju Bosne i Hercegovine u Sarajevu činili su,citiramo:počasni predsjednik Dr.Džaferbeg Kulenović,ministar i senator,Aganović Hadži Aliefendija,član Ulema medžlisa,Alić Husein ef.direktor Šerijatske gimnazije,Bičakčić Edhemaga,direktor Gradske štedione,Bičakčić Mujaga,trgovac,Brkić Husein,direktor II gimnazije,Čekro ing.Hajdar,posjednik,Ćemerlić Dr.Hamdija,profesor Šerijatske gimnazije,Čizmić Seid,obrtnik,Čomaga Mujaga,obrtnik,Čomora Mehaga,posjednik,Dedić Derviš,gradski vijećnik,Denišlić Sulejman,činovnik Gradske štedione,Džino Asimaga,trgovac,Đukić Hamdija,obrtnik;Đulizarević Edhem,obrtnik i gradski vijećnik;Festa Fehim,obrtnik;Filipović Mahmud,sudac;Fočak Abdullah,efendija,vjeroučitelj;Furda Ahmetaga,obrtnik i gradski vijećnik;Gavrankapetanović Dr.Hifzija advokat,bosanski  narodni poslanik;Gvozden Edhem,obrtnik;Hadžibegić Asim,činovnik;Hadžihasanović Uzeiraga,trgovac i senator,Hadžišabanović Asimaga,industrijalac;Hajrić Hamdija,trgovac;Handžić H.Mehmed,profesor šerijatske akademije;

Hasanbegović Dr.Avdo,ministar;Husedžinović Ing.Seid,direktor tkaonice ćilima;Kadić Husein efendija,bosanski narodni poslanik;Kamenica Edhem,obrtnik;Kantardžić Mujaga,trgovac,Kantardžić Muhamed,profesor;Kapetanović Mehmedbeg,posjednik;Karamehmedović Dr.Hamdija,ministar i senator;Kirlić Ibrahim efendija,direktor osiguravajućeg društva;Krivošić Vejsil,obrtnik;Kukić Hamid,sekretar “Gajreta”;Kurtović Šukrija,bosanski narodni poslanik;Krečo Neziraga,trgovac;Lojo Edhem efendija,bankovni činovnik;Mehmedagić Dr.Aliosman,liječnik;Merhemić Hadžimujaga,posjednik;Mešanović Ismet,trgovac;Muftić Dr.Hazim,vakufski direktor;Muftić Mr.ph.Lutvo,apotekar;Muhasilović Hadži Sulejmanaga,trgovac;Muhibić Nudžeim,činovnik Gradske štedione;Mulabdić Edhem efendija,bosaanski narodni poslanik;Mulić Abdulah efendija,učitelj;Mušanović Dr.Sinan,liječnik;Nanić Asim,općinski činovnik;Mutevelić Dr.Mustajbeg,advokat;Nanić Salihaga,industrijalac;Nezirhodžić Hadži Hasanaga,trgovac;Omersoftić Bekir,državni tužilac;Polić Dr.Ahmed,kustos Zemaljskog muzeja;Rašidagić Hamdi efendija ministarski činovnik;Semiz Muhamed efendija,advokat;Softić Mustafa,činovnik gradske štedione;Šahinović-Ekremov Munir,urednik;Šarac Dr.Asaf,direktor državne bolnice;Šarac Dr.Zaim,advokat;Tufo Ahmed ef.trgovac;Turković Kasim,općinski činovnik;Uštović Omeraga,trgovac;Užičanin avdaga,trgovac;Zlatar Muhamed,pretsjednik općine;Zulfikarpašić Hamdija,trgovac;Žiga I.Salihaga,posjednik;Žunić A.Safet”

Izvor:Arhiv grada Sarajeva(SF-546)

2340 Posjeta 1 Posjeta danas