OPROSNI HADŽ

Arafat brdoMuhammed, a. s., je 9. zul-hidžeta 10. godine po Hidžri (632.g.n.e.) tokom svoga oprosnog hadža održao na Džebeli Arefe (Brdu Arefat) svoju Veliku hutbu, koja je do dana današnjeg vjerno sačuvala. Njen sadržaj, ustvari, pretstavlja samu srž kako vjerovanja tako i plana djelovanja pojedinca i zajednice, tj. samog dinu-l-islam – a kao načina života, dakle, kao ansambla duhovnog (onog čovjekovog unutrašnjeg) i praktičnog (osnove ispunjenja čovjekove zadaće Božijeg namjesnika na Zemlji kroz ideje pravednosti i ummetlijskog zajedništva).


Velika hutba je sačuvana u iskonskom obliku i glasi:

Hvala Allahu! Hvalimo Te i za pomoć molimo, molimo te da nam oprostiš i k tebi se obraćamo; tražimo da nas zaštitiš od poroka naših duša, i protiv zlih dijela naših.

Koga Bog vodi, taj ne griješi, a ko griješi, znači da ga niko ne vodi. Priznajem da nema drugog Boga osim Jedinog Allaha i tvrdim da je Muhammed, a. s., Allahov rob i Poslanik. Nalažem vam, božiji robovi, da se Boga bojite i da Ga slušate. Počinjem s ovim što je najbolje. Počujte, ljudi, da vam sve lijepo objasnim, jer ne znam da li ću više moći dolaziti ovamo.
O pravovjernici! Bojte se Allaha, budite humani i pravedni između sebe i prema drugima.

Ljudi, vaši životi, imovina vaša i vaše časti neka vam budu sveti i neprikosnoveni kao što je za sve nas uzvišen ovaj mjesec, današnji dan i mjesto – Arefat na kojem se nalazimo, sve dok se ne sastanete sa Gospodarom vašim. Čovjek je djelo Božije i neka je proklet onaj koji to ruši. Mi ćemo svi pred Boga doći i On će nas pitati za naša djela i naš rad.

Stvari koje su vam date u amanet, čuvajte kao svoje vlastite i vratite ih vjerno i na vrijeme onome čije su.

Krvna osveta i lihvarstvo iz paganskih vremena neka prestanu zauvjek. Bog je dopustio poštenu trgovinu i na glavnicu imate pravo, a lihvarstvo je strogo zabranio.

Ne budite ni tlačioci niti tlačeni.

Lihvarske kamate i krvna osveta ne postoje više ni za jednog pravog muslimana. Bog je naredio da više ne bude kamata, a prve kojih se odričem neka budu one moga amidže Abbas ibn Abdul-Mutalliba koji ima mnogo dužnika.

I cijena krvi se ukida, a prva koja se odričem neka bude cijena krvi mog sinovca Amir ibn El-Haris ibn El-Mutaliba koga su kao nevina dječaka ubili ljudi iz plemena Huzajl, sve treba da se zaboravi i oprosti.

O vjerni, bojte se Boga i oprostite svojim dužnicima lihvarske kamate. Ako poslušate moj savjet, vaša će se imovina uvećati jer vam ostaje glavnica za pošten rad i trgovina. Ako to ne učinite, znajte da ste se teško zamjerili Allahu i Njegovom Poslaniku.

Nemojte nepravdu drugome činiti pa će i vama dobro biti. Ako je vaš dužnik u nevolji, produžite mu rok plaćanja, a ako ste u položaju da mu dug oprostite, to je još bolje. Bojte se onog Dana u kojem će te ćete svi pred Boga doći i gdje je On vrhovni sudija i apsolutna pravda.

O vjerni! Kad se obavezujete da ćete jedan dug platiti na vrijeme i kad uopšte ugovore pravite, stavite to napismeno, tačno i vjerno, onako kako ste ugovorili. Za svaki ugovor, bio on malen ili velik, napravite napismeno i naznačite rok plaćanja. Ove mjere opreza su pred Bogom najopravdanije i to je najsigurnije dokazno sredstvo da se izbjegne svaki nesporazum i sumnja.

O smrtnici! Bojte se Boga koji vas je sve stvorio po istom životnom principu, čovjeka i ženu od kojih se umnožilo čovječanstvo. Bojte se Boga od koga svi pomoć tražite i poštujte krvnu vezu.

Vjerno ispunjavajte dužnosti koje postoje između muža i žene, između roditelja i djece. Dijete stiće dženet pod nogama majke. Dijete pripada onima u čijoj se postelji rodilo.

Čuvajte se preljube i ljubomore: prvo je težak grijeh, a drugo vodi nesreći u braku.

Ženite se onima koje volite, a kad vas je Božija volja sjedinila, onda živite u ljubavi i skladu. Vi imate pravo na svoje žene i one na vas. Sa ženama postupajte ljubazno i sa mnogo dobrote.

Izbjegavajte ogovaranja. Oni koji kleveću poštene žene neka su prokleti na oba svijeta. One koji optuže poštene žene zbog nevjerstva u braku ili zbog zbog nemorala, a ne mogu za to izvesti četiri svjedoka, kaznite ih sa četrdeset udaraca bičem i nikad ni u čemu nemojte vjerovati, jer to su nevaljalci i zlikovci.

Ako prema svojim ženama osjetite malu odvratnost, nemojte nagliti, promislite, možda vam je Bog baš u tome ukazao veću sreću. Nemojte tražiti razvod braka bez važnih razloga, jer od svih stvari koje je dopustio, Bog najviše mrzi razvod braka. Žene su vam se predale na vjeru Božiju, dakle, poštujte amanet Božiji.

O vjernici, Kada određujete i između sebe nasljedstvo dijelite, budite strogo pravedni i držite se Allahovih propisa. Nije vam dozvoljeno, dakle, oporuku načiniti u nečiju korist a na štetu zakonskih nasljednika. A oporuka u korist trećeg lica ne smije prelaziti trećinu ukupnog nasljedstva.

Čuvajte imanja maloljetnika, nemoćnih i slaboumnih. Nemojte upotrebljavati njihova imanja kako bi uvećali svoje. To bi bio težak grijeh.

Dijete pripada bračnom drugu, a preljubnik se kamenuje.

Ko traži drugog oca od svog, ko traži drugog gospodara do Svoga, proklet neka bude od Allaha, meleka i svih ljudi. Od njega se na sudnjem danu neće primiti niti otkup niti naknada.

Mir neka bude među vama. Ubistvo sa predumišljajem biće kažnjenom poravnanjam – odmazdom, ubistvo bez predumišljaja, kada se ubije iz nehata kolcem ili kamenom, stajat će počinioca stotinu deva kao krvarina. Ko bude tražio više od ovoga on pripada vreemnu neznanja. Razumjeli ste poruku, o ljudi! Bog neka mi je svjedok.

Počasne službe iz doba neznanja se ukidaju, izuzev straž pred Ka'bom i dužnost napajanja hodočasnika.

Šejtan veiše nema nade da će biti poštovan u vašoj zemlji. Ali, čuvajte se da mu ne izađete u susret u drugim stvarima, tj. u onima koje ne smatrate vrijednim i značajnim. Čuvajte, dakle vjeru svoju!

Ljudi, počujte! Dodavanje neposvećenog mjeseca usred mjeseci Božijeg mira djelo je nevjernika, koji ovaj mjesec smatraju jedne godine neposvećenim, a druge posvećenim, kako bi prividno poštovali broj svetih mjeseci. Oni, dakle, skrnave ono što je Bog posvetio, a posvećuju ono što je Bog profanim ostavio. Vrijeme je da postavimo stvari na način kako ih je Bog uredio stvarajući Nebesa i Zemlju. I zaista, Bog je odredio da godina bude dvanaest mjeseci, od dana stvaranja Nebesa i Zemlje. Od ovih dvanaest četiri su posvećena, od kojih tri uzastopna i jedan odvojeni: zul-kade, zul-hidže, muharrem te redžeb koji pada između dva: Džumada i ša'bana.

Ljudi, vjernici su braća, a bratovljevo imanje je nepovredivo osim kad on sam dopusti.

Nemojte se nakon moje smrti vratiti bezboštvu te okomiti se jedni na druge. Ta ja sam vam ostavio ono što će vas voditi, Knjigu Božiju, koja će vas, ako je se vjerno pridržavate uvijek čuvati da ne zalutate sa pravog puta, sa staze pravde i istine. To je Knjiga jasna i pozitivna, koju je sam Allah objavio. Imate pred sobom cijeli moj život, moje riječi i moja djela, sve što sam govorio i radio, nastojao sam da to bude u potpunosti u skladu sa Božijim naređenjem.

O ljudi! Vas je sve Bog stvorio od jednog pretka i svi vi od Adema potičete, a Adem je od gline stvoren. Najbolji kod Boga je onaj koji Ga se ponajviše boji. Nema prednosti Arap nad nearapom niti nearap nad Arapom, osim po vjeri!

O vjernici! Govorite uvijek čistu istinu, neka vas nikad mržnja ne zavede sa staze pravde i pravičnosti. Pravednost je sestra pobožnosti. Bojte se Boga, On vaša djela poznaje!

Nakon kratke pauze, Muhammed, a. s., je uskliknuo:

– O Bože moj! Jesam li ispunio svoj zadatak i povjerenu mi misiju?

Oko 150 000 okupljenih ljudi koji su slušali hutbu, tako što su je prenosili u koncetričnim krugovima, je u jedan glas povikalo:

– Božiji Poslaniče! Ti si vjerno ispunio svoju misiju i nama saopštio ono što ti je Bog povjerio!

Poslije džematile otklanjanih podne i ikindije, Muhammed, a. s., na Es-Saharat – u (mjesto na Arefatu) prouči 3. ajet kur'anske sure Al-Māide kojim se konstatuje da je tog dana vjera usavršena.

1476 Posjeta 3 Posjeta danas