Ahmed S.Aličić-Katastarski popis Hercegovine iz 1585.godine

popis

27.Mlinovi,u ruci ćehaje,Ihtijara.Mlinova komada 1,valjavica,komada 1,porez 45.
TIMAR IHTIJAREV,ćehaje tvrđave Vrgorac.
Mlinovi Veljaka i Fragustina.TIMAR REDŽEPOV,posadnika tvrđave Čačvine.
Mustafa,sin Halilov,mlinova,komada 2.
Mahmed,Rejs,komada,2.
Džafer-Hodža,sa suposjednicima,komada 1.
Mehmed-aga,sin Oručev i ostalih suposjednika,komada 3.
Stipan Buljina,komada 3.
Ali-aga,sa suposjednicima,komada 2.
Lipa,sin Ivanov,komada 1.
Svega mlinova,komada 14,po 30,porez 420.
Ivan sin Sladojev,valjevica,komada 2.
Knez Ivan,valjavica,komada 1.
Hasan i Jusuf i drugi suposjednici,valjavica,komada 2.
Ivan,sin Jurajev,valjavica,komada 1.
Svega,valjavica,komada 6,po 15,porez 90.
Ukupno:510
29.Čifluk katiba Hasana,pripada Luci,u ruci Mustafe,sina Hamze,ćehaje tvrđave Počitelj,u ruci Hasana,sina Balijinog,sina Jusufovog.
Prihod:550.
TIMAR HUREMA,sina Huseinovog i MAHMUD-kula i HASANOV i MUSTAFE,serbuljuka i MUSTAFE,sina Mahmudovog,tobdžije i MEHMEDA,sina Hasanovog,posadnika tvrđave Ljubuški.
30.Čifluk Musin,dizdara tvrđave Vrgorac,u ruci Alije,dizdara.
Pšenica,kila,0,5,vrijednost  50
Smješa,kila 1,vrijednost       50
Zob,kila 1,vrijednost              20
Šira,medri 5,vrijednost          50
Zemin Dvorište,sa zimskom ispašom Doni Ocrljak?,u ruci stanovnika Kosića?Naknada za filuriju,100-
Ukupno:270.
31.Čifluk tobdžije Ahmeda,pripada Vrgorcu,u ruci Hasana,njegovog sina.On ga posjeduje i plaća desetinu.Prihod:60.
TIMAR HUREMA,sina Huseinovog i Mahmuda-kula i HASANOV i MUSTAFE,sebuljuka(zapovjednika čete) i MUSTAFE,sina Mehmeda,topdžije,sina Hasanovog,posadnika tvrđave Ljubuški.
32.Čifluk ciganina Karadže,iz sela Vrgorca,pripada spomenutoj nahiji Ljubuški.
Pšenica,kila 0,5,vrijednost  50.
Ječam,kila 0,5,vrijednost     25.
Vinograd,dunuma 2,porez  10.
Ukupno:85.
TIMAR HUREMA,sina Huseinovog i MAHMUDA-kula i MUSTAFE sebuljuka i MUSTAFE,sina Mehmedovog,tobdžije i MEHMEDA,sina Hasanovog,posadnika tvrđave Ljubuški.//
33.Čifluk Alije,pripadnika čete,pripada Vrgorcu.Sastoji se od baštine Huseinove,sa polovinom zemina Srnićevog?.Oni koji ga uživaju neka timarniku plaćaju desetinu.Prihod:120.
TIMAR HUREMA,sina Huseinovog i MAHMUD-kulov i HASANOV i MUSTAFE,zapovjednika čete MUSTAFE,sina Mahmuda,tobdžije i MEHMEDA,sina Hasanovog.Posadnici tvrđave Ljubuški.
34.Čifluk tobdžije Mustafe,pripada Vrgorcu.
TIMAR HUREMA,sina Huseinovog,MAHMUD-kulov,HASANOV,i MUSTAFE zapovjednika čete i MUSTAFE,sina Mahmud-kulovog i MEHMEDA sina Hasanovog,.Posadnici tvrđave Ljubuški..Prihod 120.
35.Čifluk Baraka-ćehaje,u selu Komar?koje pripada Vrgorcu,u ruci Skendera-ćehaje
,poznatog kao Kotori?u posjedu stanovnika spomenutog sela.
Neka stanovnici sela,malu filuriju plaćaju državnoj blagajni,a desetinu timarniku.
TIMAR HUREMA,sina Huseinovog i MAHMUD-kulov i HASANOV i MUSTAFE,zapovjednika čete,i MUSTAFE,sina Mahmuda tobdžije i MEHMEDA,sina Hasanovog.Posadnici tvrđave Ljubuški.
Juraj,sin Miločićev.Paval,sin Radišin.
Nikola,sin Pirijin.                                               Ivan,sin Radavčev.
Hasan,sin Grgurev                                            Mustafa,sin Vukićev.Neka ovaj svoje poreze i desetinu                     
Juraj,sin Grgurev                                               daje timarniku.
Prihod:                                   
Pšenica,kila 3,vrijednost     300                                      šira,medri 20,vrijednost            200
Ječam,kila 4,vrijednost        200                                      desetina od proizvoda zeleni    54
Proso,kila 1,vrijednost           50                                      desetina od meda                       20
Proso-sirak,kila 1,vrijednost 20                                      globe i                                         200
Zob i sočivica,kila 2,vrijednost 40.
Ukupno:1.084
36.Mezra RASPOTOVNIK,pripada Rakiti,u ruci Džanbegovoj i Nesuhovoj,u ruci stanovnika sela ĆUSKE? I drugih suposjednika.
Prihod 350.
TIMAR HUREMA,sina Huseinovog i MAHMUD-kulov i HASANOV i MUSTAFE,zapovjednika čete i MUSTAFE,sina Mahmuda,topdžije i MEHMEDA,sina Hasanovog.Posadnici tvrđave Ljubuški.
37.Čifluk rahmetli Mustafa-pašin.Sastoji se od mezre GORICA koja je vakuf i čije su granice upisane u kadijskoj odluci i vakufnami(zavještajnici) i od upisanih ribara i šire i rogovine i slada,koje sa zimskim ispašama,ribolovštima i ribarskim domaćinstvima(ribarnicama) i svim do mora akrama? I šarlicima i ribolovštima i pašnjacima i mezrama,u novom defteru su upisani za vakuf.
Prihod:1.200.
TIMAR IBRAHIMA,sina Mustafinog.
38.Mezra LJUTINA,pripada Ljubuškom.Sada u posjedu stanovnika sela OLUJIĆI i CRLJENA GRMA i KAPNICA i BIJOČA……….Neka timarniku plaćaju porez na zimsku pašarinu.
Prihod:700.
TIMAR ALIJE,sina Hasanovog.Posadnik tvrđave Ljubuški.
39.Mezra SAČINE u Vrgorcu,pripada nahiji Ljubuški.Nakon što u državnu blagajnu uplate filuriju po 100 akči,neka timarniku daju desetinu.Prihod 50.
40.Polovina sela VITALJINA,u blizini Ljubuškog.U posjedu je Mehmed ćehaje i Jusufovom,sinova Ajdina,dizdara.Prihod:300.
TIMAR ALIJE,sina Ahmedovog,posadnika tvrđave Ljubuški i HASANA,sina Ahmedova,zapovjednika čete.
41. Baština Radoja,sina Milovčeva.Zajedno sa vinogradima koji su u njegovom posjedu,u ruci Hasana,sina Ishakovog.Prihod:200.
TIMAR MURATA,sina Bajezidovog,posadnika tvrđave Ljubuški.
42. Selo HRANJEVA GLAVICA,u blizini Ljubuškog.
TIMAR HASANA,sina Bajezidovog,posadnik tvrđave Imocki i IBRAHIMOV,posadnik tvrđave Ljubuški.Prihod:400.
43.Čifluk Alije,silahdara,u ruci Hasanovoj i Dželalovoj.Prihod 135.
TIMAR HUSEINA,sina Musinog,posadnik tvrđave Ljubuški.

Izvor:Ahmed S.Aličić-Katastarski popis  Hercegovine iz 1585.godine                                      

 

  

1825 Posjeta 2 Posjeta danas