Ljubuški: Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2188/18
Ljubuški, 19.10.2018.godine

U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima „Općine Ljubuški  u 2018.  godini i na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine Ljubuški , i humanitarne organizacije „MAID“, broj: 02-24-1101/18 od 07.05.2018..god., kojim su osigurana donatorska sredstva od strane Humanitarne organizacije „MAID“ 40 %, općine Ljubuški  40 % i vlastitog sudjelovanja  korisnika 20 %, u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području općine Ljubuški , Općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV
za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem 
sufinanciranja u projektu

  1. I.   PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u  Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja općine Ljubuški  koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi obitelji kao i  zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

  1. II.  UVJETI  ZA DODJELU PLASTENIKA 

Podnositelj  zahtjeva  treba  ispunjavati slijedeće uvjete:
1. Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,
2. Da je upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava  i klijenata u Općini Ljubuški  i izvršio ažuriranje podataka za 2018. godinu ili dostaviti ovjerenu izjavu da će se upisati u Registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata prije dodjele plastenika,
3. Da je podnositelj  zahtjeva ili član uže obitelji  vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
4. Da  ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
5. Da sufinancira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (487,00 KM),
6. Da obavezno sudjeluje na  edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

Služba za gospodarstvo i financije, Odsjek poljoprivrede, nositelj je aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

III. KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriteriji za bodovanje podnositelja  zahtjeva:
a) pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja

(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta),  1-3 boda,
– slabi uvjeti (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) 1 bod
– dobri uvjeti (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100 m) 2 boda,
– jako dobri uvjeti  (blagi nagib, blizu kuće, dobar pristup) 3 boda.
Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr.veliki nagib, veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti za navodnjavanje neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje.
b) dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:
c) podnositelj  zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na zavodu za zapošljavanje), od 1-4 boda,

– od 0-3 god.                            1 bod,
– od 3-6 god.                            2 boda,
– od 6-10 god.                          3 boda,
– više od 10 god.                      4 boda,

– za svakog punoljetnog nezaposlenog člana obitelji , koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Zavoda za zapošljavanje – 1 bod,
– za svakog izdržavanog člana obitelji  (nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba na Zavodu  za zapošljavanje, djeca, učenici i sl.) – 1 bod,
• mlade osobe životne starosti do 35 godina – 5 bodova,
• socijalni aspekt – nema primanja -6 bodova
• socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 100,00 KM -5 bodova
• socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 200,00 KM -4 bodova,
• socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 250,00 KM – 3 boda,
• socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 300,00 KM – 2 boda,
• socijalni aspekt – primanja po članu domaćinstva veća od 300,00 KM – 0 bodova
Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati  kandidati koji imaju status mlade osobe.

  1. IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:
1. Obrazac za prijavu na Javni poziv
2. CIPS prijavnica podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija,
3. ovjerena kopija osobne iskaznice
4. ovjerena kućna lista,
5. dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Zavoda  za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije porezni  obveznik,
6. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova obitelji  izdat od Zavoda  za zapošljavanje  (ili ovjerena kopija zdravstvene knjižice osiguranika),
7. Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove kućanstva ( za djecu predškolskog uzrasta priložiti rodni list),
8. Potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva
9. vlasništvo ili posjed nad parcelom  (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista, kao i ugovor o zakupu),
10. Ovjerena izjava da ne posjeduje plastenik veći od 100 m2 u svom vlasništvu
11. Ovjerena izjava da će korisnik poticaja  dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 2 godine od potpisivanja Ugovora
12. Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednjih 5 godina nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinanciranje nabavke plastenika od općine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,
13. ovjerena izjava da će sufinancirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom ( 487,00    KM), te da će obavezno sudjelovati na   edukaciji iz oblasti plasteničke   proizvodnje u trajanju od dva dana,
14. za samohrane roditelje dokaz da je samohrani roditelj ( smrtni list, dokaz o razvodu, ovjerena kućna lista),
15. potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička osoba) izdane u 2018.godini ili da će dostaviti ovjerenu izjavu da će se upisati u Registar poljoprivrednih gospodarstava

V  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Povjerenstvo  za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinanciranja u saradnji sa humanitarnom organizacijom čine:  predstavnik organizacije Muslim Aid, predstavnik Službe za gospodarstvo i financije i predstavnik poljoprivredne zadruge „Plodovi zemlje“.
Zadatak Povjerenstva  za dodjelu plastenika je:
• pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste  krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostavlja Općinskom načelniku.
Suglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Općinski načelnik.
Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine i službenoj web stranici Općine Ljubuški.

NAPOMENA:
• Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su sudjelovati  edukaciji u trajanju od dva dana.
Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u šalter Sali Općine Ljubuški, na  web stranice Općine Ljubuški  i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Ljubuški  sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“, a rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj ploči Općine Ljubuški i web stranici Općine Ljubuški www.ljubuski.ba.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Stručnoj službi za poslove općinskog načelnika, ili na broj telefona 039/ 835-543 svakim radnim danom od 08:00-15:30 sati.
Javni poziv ostaje otvoren do 9.11.2018. godine do 15:30 sati.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Nevenko Barbarić

PRAVILNIK
OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELU PLASTENIKA

Izvor:ljubuski.ba

Radio Ljubuski

1088 Posjeta 1 Posjeta danas