LJUBUŠKI – Grad čudesne ljepote i neobične historije (I dio)

Ljubuški je zasigurno bio nastanjen u pretpovijesno doba:Prvi poznati stanovnici bili su Iliri, u početku Daorsi,koje su kasnije potisnuli ratoborni Ardijejci i Delmati.Od njih su ostale brojne grobne kamene gomile i utvrđene gradine,posebno smjerom Klobuk-Vitina-Radišići-Ljubuški-M.Vrata-Studenci,po padinama i vrhovima brda.

KAMENE GOMILE

Gomile(tumuli) spadaju među najbrojnije pretpovijesne grobne lokalitete u Bosni i Hercegovini.Radi se o nasutim objektima,u Hercegovini kamenom,a drugdje i zemljom s kamenom.Najčešće je u sredini jedan grob kamene konstrukcije s preklopnicama.Pokojnik je mogao biti u ispruženom,ali i u zgrčenom položaju.

Gomila je, u biti, nadgrobni spomenik.Veliki dio kamenih gomila u Hercegovini-pripada ranom bronzanom dobu,ali najveći broj kamenih nadgrobnih gomila pripada kasnom bronzanom i željeznom dobu.Inače,tumula u Ljubuškom je oko Cerna,Studenaca,Radišića,Klobuka i Veljaka:Veće od njih imaju i imena:Zmijska,Gradska,Zidana i druge.Posebno se ističe Rotna gomila u Bijači,pored ceste Bijača-Vid, te niže nje Modra gomila prema Prudu.

DVA NASELJA

Rimljani su u I stoljeću prije nove ere zaratili s Ilirima i konačno ih pokorili.Ljubuški je u upravnom smislu potpao pod Naronitanski konvent(okrug),čiji je glavni grad bila Narona,danas Vid pored Metkovića.O šest stoljeća rimskoga vladanja svjedoče brojni dokazi,prije svega dva naselja.Prvo je bila putna postaja Bigeste u predjelu Humca ili Radišića, a drugo naselje Pagus Scunasticus na području Mostarskih Vrata i Pregrađa.

Na Humcu, u blizini Franjevačkoga samostana,na lokalitetu Gračine,otkopani su ostaci rimskog vojnoga kompleksa,koje se obično naziva Bigeste.U jednom dijelu objekta nalazilo se kupalište sa saunom,koje se zagrijavalo podzemnim sistemom za grijanje(hypocausis).U objektu su pronađeni brojni ostaci keramičkih vrčeva,svjetiljki,vaza,novčića,nakita,prstenja,fibula,stakla,alata i oružja.Čini se da je riječ o pratećem objektu uz vojni logor(canabae).

Po brojnim nadgrobnim natpisima zna se da su u Ljubuškom boravili dijelovi rimskih legija:Legio VII,Legio IV,Flavia Felix,Legio VIII,Augusta,te pomoćne vojne kohorte:Cohors I,Belgarum,Cohors I.Lucensium,Cohors III.Alpinorum i druge.

U Ljubuškom su egzistirala i brojna poljoprivredna imanja,villae rusticae,kao i ranokršćanske crkve,bazilike, od kojih prednjače one u Vojnićima,Vitini,Proboju i Crvenom Grmu.

STOTINE STEĆAKA

 

Srednjovjekovni spomenici-stećci zanimljivi su kameni nadgrobni spomenici iz 14. i 15.stoljeća.Na području Ljubuškoga,na 45 lokaliteta,evidentirano je oko 600 stećaka različitih oblika – ploča, sanduka i sljemenjaka, najviše u Studencima,Klobuku,Zvirićima,Bijači,Hardomilju,Grabu,Veljacima…Nekropola stećaka u Galića ogradi u Biječi broji oko 35 stećaka.Nažalost,mnogi su zarasli u grmlje i drveće, a dio je uzidan u cestu Teskera-Vid i u zidove ograde.

Na stećcima se nalaze različiti ornamenti i simboli:oko rubova pleteno uže. A na gornjoj površini i na bočnim stranama križevi,polumjesec,rozete,a ponegdje i ljudske figure,sa scenama lova ili posmrtnog kola.

 

Izvor: Dnevne novine SAN(SA);03.03.2008.

Pripremio:Kemal Mahić

1491 Posjeta 1 Posjeta danas