KEMAL MAHIĆ: MAHIĆI —KNJIGA ROĐENIH (1929-1946)

Da je ljudska glupost neograničena,potvrđuju to događaji nakon završetka II svjetskog rata u Bosni i Hercegovini,Republici koja je jedina sprovodila zakone i držala se kao „pijan plota“ onoga što je zacrtano u Beogradu.A uvijek je nešto bilo „zacrtano“,kako bi se identitet drugih naroda onemogućio svih tih godina od 1945-1991.godine.

Kako svjedoči bosanskohercegovački pisac Hamid Dizdar,odmah po završetku rata donesen je Zakon o čišćenju „podruma i tavana“.Cilj je bio raskid sa prošlošću i tradicijom bosanskohercegovačkih naroda,stvaranje „novog čovjeka“ sa premisama staljinističkog sistema koji je trebao biti u službi „novog poretka“ sa dogmama koje su stvarale željeznu disciplinu i poredak.

Mnogi Bošnjaci su revnosno počeli da primjenjuju ovaj „Zakon“ i izbacivali sve što ih je vezalo sa prošlošću i tradicijom svojih predaka.Sve na „đubrište historije“!Tako su se stvarale gomile odbačenih predmeta,ali i rukopisa:ibrici,đugumi,sehare,mangale,“fijakeri“,leđeni,tepsije,bakrorezi i drvorezi,levhe,feredže,hidžabi,čakšire,jeleci,fesovi,jemenije,zarovi,dimije i drugo,po zakonodavcima „starudije“.Predmeti su se mogli nadoknaditi,ali rukopisi koji su bili na tavanima i podrumima“ nisu.Pa što nije uništeno tada,uništeno je projektilima „barbara“ na Vijećnicu i Orijentalni institut.

Dakle,ovaj Zakon je bio predhodnica agresije!

Cilj je bio zaborav,ako neko ostane živ!

Rukopisi su bili na tavanima(„šišama“) na turskom,arapskom,perzijskom jeziku.Ljudi su čuvali te rukopise(iako većinom nepismeni)kao nešto sveto:vakufname,vjerske knjige,matične knjige,geneološka stabla itd. Za neko drugo vrijeme slobode,kada će to moći izložiti u svome boravku,odajama,na hajatu,londži,kamariji i slično.Nadiranje ruskog jezika,ukidanje arebice,nametanje ćirilice,sve su to bili filigranski potezi uništenja jednog naroda,bez granata,PAM-ova i PAT-ova,VBR-a i MIG-ova,logora i lagera…

Ne radi se,dakle,o „gluposti“ nego o strategiji od 1946.godine!

Zahvaljujući Providnošću i Vremenu,Dobroti i Razumu,ubuduće će muslimani Ljubuškog moći pogledati svoju „DOMOVNICU“ od 1919.-1946.godine.To su knjige(matična,vjenčanih,umrlih) koje su kopirane uz dozvolu načelnika općine Ljubuški g.Nevenka Barbarića.Kopije su uvezane i biti će dostupne kada se završi objekat na Gožulju(spomen-soba).

Čestitke zaslužuju g.načelnik SO Ljubuški,Matični ured SO Ljubuški,hadži efendija Šemsudin Germić i g.Salko Češko koji je sve ove knjige uvezao u svojoj štampariji bez naknade!

Auto teksta je pregledao sve knjige i kao poklon čitateljima ljubuaci.com ponudio genealogiju Mahića u periodu od 1929.-1946.godine,kao pripadnik ovoga prezimena,“koljena“,“čoka“,“odžaka“ ili plemena.

Naši stari bi rekli „ovo je srčika“ barem jednoga vremena.Ubuduće ne moramo zamuckivati kada su u pitanju naši „stari“ i njihove familije.

Vjerovatno će biti i nekih grešaka.Ali to ne treba shvatati tragično!

U prvom nastavku emitiramo „Knjigu rođenih“-„Sidžili viladet“ od 1929.-1946.godine.

1.Mahić Ahmed,30.6.1929.-Mustafe i Emine r.Mesihović

2.Mahić Muhamed,28.03.1929.-Edhema i Nefise r.Sadiković

3.Mahić Fatima,13.09.1930. Saliha i Pašane r.Jakirović(Studenci)

4.Mahić Mehmed,17.06.10930.,Hasana i Rabije r.Šahović

5.Mahić Emina,25.02.1930.-Sabita i Đulsume r.Ćerimović

6.Mahić Mustafa,01.11.1930.-Alija i Hatidža r.Mesihović

7.Mahić Ćamil,24.03.1930.-Derviš i Hanifa r.Mušić

8.Mahić Mehmed,17.06.1930.-Mustafa i Đulsa r.Mehičević

9.Mahić Mahmut,01.05.1930.-Mehmed i Hatidža r.Fazlinović

10.Mahić Sabit,18.06.1930.-Osman i Ajiša r.Nović

11.Mahić Emina,01.11.1930.-Alija i Hatidža r.Mesihović

12.Mahić Suada,10.03.1930.-Omer i Ajiša r.Taslidža

13.Mahić Šukrija,01.03.1931.-Vehab i Arzemina r.Ćerimović

14.Mahić Adil,30.04.1931.Edhem i Nefisa r.Sadiković

15.Mahić Šefkija,28.06.1931. dr.Hasan i Zehra r.Hasanefendić

16.Mahić Zejna,22.01.1932.-Muje i Đulse r.Mehičević

17.Mahić Rusmir,02.01.1932.-Arif i Hatidža r.Bilić

18.Mahić Behdžeta(Beba),14.03.1932.-Derviš i Hanifa r.Mušić

19.Mahić Hanifa,11.05.1932.-Omer i Ajiša r.Taslidža

20.Mahić Slobodan,23.07.1932. Derviš i Zekija r.Dizdarević

21.Mahić Nura,05.02.1933.-Sulejman i Stanka r.Delić

22.Mahić Fadil,02.06.1933.-Edhem i Nefisa r.Sadiković

23.Mahić Džemail,25.02.1934.-Arif i Hatidža r.Bilić

24.Mahić Hazim,10.05.1934.-Derviš i Hanifa

26..Mahić Hava,10.07.1934.-Osman i Ajiša r.Nović

27.Mahić Ismet 03.05.1934-Mustafa i Naila r.Behram

28.Mahić Muruveta,06.08.1934.-Omer i Ajiša r.Taslidža

29.Mahić Sead,25.12.1935.-Sulejman i Stanislava(Posušje)

30.Mahić Hajrudin,27.05.1935.Edhem i Nefisa r.Sadiković

31.Mahić Murat,18.7.1935.-Salih i Pašana r.Jakirović

32.Mahić Ajiša,06.03.1936.-Mustafa i Naila r.Behram

33.Mahić Šemsudin(Ata),08.05.1936.Mahmut i Nura r.Alijagić

34.Mahić Husein,17.01.1936.-Arif i Hatidža r.Bilić

35.Mahić Amra,12.03.1937.-Derviš i Zekija r.Dizdarević

36.Mahić Džemal,28.04.1937.-Osman i Ajiša r.Nović

37.Mahić Kasim,15.04.1937.Derviš i Hanifa r.Mušić

38.Mahić Kadira,15.02.1937.Hasan i Zineta(Zumreta)

39.Mahić Bega,26.01.1937.Salih i Pašana r.Jakirović

40.Mahić Neđat,24.09.1937.Sulejman i Sanija r.Delić

41.Mahić Azra 27.08.1938.-Mahmut i Nura r.Alijagić

42.Mahić Šućrija,10.03.1939.Vehab i Hatidža r.Osmić

43.Mahić Atija,12.02.1940. Derviš i Hanifa t.Mušić

44.Mahić Derviš,01.12.1940.-Muhamed i Behija r.Lalić

45.Mahić Kasim,15.08.1940.-Hasan i Zumreta(Zineta) r.Mesihović

46Mahić Đulsema,26.03.1941.-Vehab i Hatidža r.Osmić

47.Mahić Čazim,27.02.1942.-Derviš i Hanifa r.Mušić

48.Mahić Almasa,17.04.1942.-Mustafa i Hajra r.Sadiković

49.Mahić Ekrem,24.12.1942.-Ibrahim i Sabira r.Jakić

50.Mahić Hasan,20.07.1942.-Muhamed i Behija r.Lalić

51.Mahić Šaćir,03.03.1943.-Vehab i Hatidža r.Osmić

52.Mahić Malik,26.05.1943.-Munib i Šida r.Mević

53.Mahić Zenka 17.10.1943.-Osman i Ajiša r.Nović

54.Mahić Salih,19.03.1944.-Mustafa i Hajra r.Sadiković

55.Mahić Dževahira, 04.07.1944.-Ibrahim i Sabira r.Jakić

56.Mahić Bahrija,1944.-Ešref i Nedjija r.Dizdarević

57.Mahić Ahmed,20.01.1945.-Hasan i Emira r.Dizdarević

58.Mahić Hilmija,02.03.1945.-Muhamed i Behija r.Lalić

59.Mahić Vehiba,03.01.1945.-Vehab i Hatidža r.Osmić

60.Mahić Đenana,04.01.1946.-Ešref i Neđija r.Dizdarević

Mahići-PRIJATNO!

2110 Posjeta 1 Posjeta danas