NA TRAGU ŽABLJAČKE VAKUFNAME

Žabljačani su posebno ponosni na nju od malih nogu . Dok je < najjača < dječja zakletva u ljubuškim mahalama bila < rahmeta mi sviju mrtvi ‘ > , u žabljačkoj se najčešće čula < đamije mi > .Ne zna se kada je podignuta . Ovu džamiju sagradio je Sinan hadži Muhamed-aga .

Ne zna se gdje je i kada rođen , na kojem je položaju bio u periodu gradnje džamije , po čemu je vezan za ljupki grad i mahalu Žabljak i kada je umro . U vrlo oskudnim izvorima o ovom vakifu ne podudaraju se ni osnovni lični podaci . U jednim se zove Hadži-Mehmedaga Sinanović ( Sinanzade ) , u drugim hadži Muhamed , sin Sinanov , u trećim Sinan hadži Muhamed , u četvrtim Sinan-paša .

Ima osnova pretpostavka da je hajir-sahibija bio domaći čovjek i da je bio veoma bogat . O vremenu gradnje džamije podaci su nepouzdani i nedostatni . Učeni Hasandedić zaključuje da je džamija postojala prije 1767. godine po njenom , prvom u izvorima poznatom , imamu munli Huseinu , sinu Redžepovu , koji se te godine vjenčao sa Maksumom , kćerkom Mahmudovom sa Žabljaka . Cijenjeni Bejtić je najstariji spomen džamije našao u godini 1143=1730/1731. , kada se na prijedlog mostarskog kadije izvršila smjena imama i hatiba u jednoj ličnosti .

Dokument koji to potvrđuje nalazi se u vakufskoj arhivi u Ankari . Vakufnama Sinan hadži Muhamed-age , vakifa žabljačke džamije , sigurno je postojala , ali se ne zna da li je sačuvana . Na to upućuje jedan dokument u fondu Zemaljskog vakufskog povjerenstva u Sarajevu pohranjen u Gazi Husrev-begovoj biblioteci . Ibrahim ef. Sadiković , imam , hatib , mutevelija i mualim sibjan džamije na Žabljaku uputio je molbu Visokoj vakufskoj komisiji u Sarajevu da mu se plata odredi po vakufnami vakifa Sinan hadži Muhamed-age .

Iz molbe se vidi : -da se vakufnama 1893. godine nalazila u dokumentacionom fondu Visoke vakufske komisije u Sarajevu ; -da je po toj vakufnami dnevna plata imama bila 3 akče , hatiba 2 , mualima i mutevelije 2 akče ; -da je plata Ibrahim ef. iznosila oko 1/3 plate koja mu je pripadala po odredbama vakufname i -da < suvišak > novca koji se od njega traži da vrati vakufskoj upravi nije u duhu vakufname i drevnih običaja i da je određen po nekim njemu nepoznatim mjerilima . Ibrahim ef. upozorava da je sa sadržajem vakufname dobro upoznat Halid ef. Sadiković ( tada ljubuški gradonačelnik i svojevremeno imam žabljačke džamije , dobar poznavalac arapskog i turskog jezika , o. a. ) i da njegovo mišljenje može biti dokaz da su u vakufnami plate imama , hatiba i mutevelije žabljačke džamije određene kako je naveo u svojoj molbi .

Tekst molbe glasi : Visoka vakufska komisija Smjerno podpisani kao imam , hatib , i mutevelija , te i muallim sibjan žabljačke džamije u Ljubuškom uzimam za slobodu podnieti sledeću Molbu Glasom vakufname koja mislim da se kod visokoiste nalazi , bivši dobročinac , odnosno hajir sahibija Sinan hadži Muhamed-aga učinio je oporuku da se imade za svaki dan plaćat imamu 3 , hatibu 2 , muallimu i muteveliji 2 akče kao plata . Polog te vakufname iz početka pa do nekog vremena da li su vakufski prihodi gornju oporuku mogli pokrivati ili nisu ja neznam , ali od pamtivijeka pa do nazad nekoliko godina , rečene džamije vakufske prihode obično uživao bi oni koji bi rečene dužnosti obavljao kao što sam i ja pa bih manje ili više bez da sam sa strane druge dobivao kakvu nagradu i ispočetka tj. 1884. godine do uključivo 1886. godine polog sam visokoistoj račun koji mi je odobren bio .

Nu posljednjih godina polagao sam također račune visokoistoj koja je obnašala na njeki način da ja imadem platiti kao suvišak od 15 f./84 nov. kojeg mislim da dužan platiti nisam i po mom znanju taj se suvišak ispostaviti mogao ne bi , jer ako se uvaži sadržaj pomenute vakufname , ni jedne godine ja nisam mogao dobiti ni 1/3 plate koju bi imao dobiti . Kako i na temelju čega je taj suvišak ispostavljen ja znati ne mogu .

Da je u rečenoj vakufnami spomenuta veličina plate ustanovljena , ako se slučajno sada više vidjeti ne može , pozivam se na dokaz Halid ef.Sadikovića koji je više puta proučio a uzrok radi čega ja do sada glede toga suviška odnosno plate molbu podnosio nisam jest to što sam gajio nadu da će visokoista rečenu vakufnamu na praksu uzeti i na temelju iste meni plaću odmjeriti . Pošto ja vidim da o tom ni pojma nema to sam prisiljen istu zamoliti da izvoli od mene zatraženi suvišak za baciti na dalje pako molim da se moja polog rečene vakufname plata ustanovi s tom primjetbom ako bi vakufski prihodi rečene džamije mogli pokriti ,nu akoli ne ja sa druge strane nejmam tražiti jer imadu 3 komada makar i slabe zemlje koju sam drugim lozom posaditi dao te se nadam budućih godina da bi se stijem moja plaća nešto povećati odnosno naknaditi mogla .

Ljubuški , 27/2. 1893 .

Ibrahim ef. Sadiković .

* Prim. 2/3 93 .Broj 1079 .

Prim. 27/II 1893 .

Broj 3 . Ustupa se Zemaljskom vakufskom povjerenstvu Sarajevo na dalje blagohotno uredovanje . Kot. vakufska komisija , Ljubuški , 27. Februara 1893. Predsjednik Alajbegović** .

* imam žabljačke džamije , kaligraf i prepisivač .

** ljubuški kadija ( šerijatski sudija ) .

Fond Zemaljskog vakufskog povjerenstva-ZVP-1079/58/893. Gazi Husrev-begova biblioteka .

Hasandedić H. Islamski spomenici i institucije u Ljubuškom i okolini .Islamska misao 1980 ; 30 : 27-36 .

Hasandedić H. Muslimanska baština Bošnjaka II . Mostar : Islamski kulturni centar , 1999 .

Bejtić A. Ljubuški i Ljubušaci u Kačićevom < Razgovoru ugodnom naroda slovinskoga > . (Poseban otisak ) .Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine , Radovi . Knjiga LX. Odjeljenje društvenih nauka . Knjiga 14. Sarajevo , 1977 .

Mujezinović M. Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine . Knjiga III-Bosanska Krajina , Zapadna Bosna i Hercegovina . Sarajevo : Veselin Masleša , 1982 ( Ljubuški : 416-421 ) .

HALID SADIKOVIĆ

Zabljak2

1816 Posjeta 1 Posjeta danas