PORODIČNO STABLO HADŽI-IBRAGE KONJHODŽIĆA

 

Ljubuški Bošnjaci su većinom prepustili zaboravu svoja porodična stabla . Sadašnja saznanja iz prošlosti porodica baziraju se uglavnom na usmenim predajama , ali i one su nepotpune i bez uporišta u do sada dostupnim dokumentima. Među rijetkim ljubuškim Bošnjacima koji su odlično poznavali svoje porodično stablo je rahm. Munib Konjhodžić . On je 1987.godine , uz mnogo truda , zabilježio porodično stablo svog djeda hadži-Ibrage Konjhodžića , rođenog na početku 19. stoljeća . Ljubaznoću i dobrotom gosp. Seje Konjhodžića , dipl. ing. , sina Ibrahimova , ovdje se objavljuje tekst rahm. Muniba uz beznačajne izmjene : 
Hadži-Ibraga < Pradjed hadži-Ibraga Konjhodžić rodio se i živio u Ljubuškom . Datum njegovog rođenja se ne zna pošto iz tog perioda ne postoje matične knjige o evidenciji rođenih . Umro je 1913. godine . Godine 1972. kada je obnovljen njegov mezar , stare komšije su rekle da je umro u 106.godini života . Iz toga proizilazi da je rođen 1807. godine . Hadži-Ibraga je imao šest sinova i to : Hasana , Salku , Zaima , Mehmeda , Abdulaha i Mulu . Bavio se obradom zemlje . Imao je kuću u Ljubuškom i veliko imanje sa kućom selu Lisice , zvanom < Luka >koja je od grada Ljubuškog udaljena šest kilometara . Uz njegovo imanje austrougarska vlast napravila je nasip pored rijeke koja je prolazila uz dedino imanje . Prilikom izgradnje nasipa uništavan je voćnjak , čemu se suprostavio pradjed sa svojim sinovima i posinkom Alijom Mujanovićem . Zbog toga je austrougarska vlast poslala četu vojnika koja je uništila i ono što nije bilo u planu da se uništava zbog izgradnje nasipa . Revoltiran tim postupkom pradjed je prodao to imanje sa kućom i kupio drugo sa kućom u selu Humac , udaljenom dva kilometra od grada . Odmah po pradjedovoj smrti sinovi su podijelili imanje i odvojeno živjeli i radili . Sinovi Hadži-Ibrage Rahmetli Hasan , bavio se zemljoradnjom , obradom  imanja . Pored toga , imao je i kafanu u selu Humac , zvanu < Bašćine < . Rahmetli Salko , bavio se obradom imanja i trgovinom sve do smrti . Rahmetli Zaim , bavio se obradom imanja i trgovinom do bankrotiranja 1922. godine . Poslije bankrotiranja otiša je u Tursku i tamo umro . On i njegova porodica dolaskom u Tursku , morali su promijeniti prezime u Kiziltan . Rahmetli Mehmed ili Muhamed , čijeg imena se ne sjećaju naši roditelji , otišao je u Tursku prije prvog svjetskog rata i tamo je radio i umro . Rahmetli Abdulah , nesretnim slučajem izgubio je život na dan svoje ženidbe . Dedo nije dozvolio da se djevojka porijeklom iz Stoca vrati kući i ona je ostala u dedinoj kući sve do udaje za jednog komšiju . Sva dedina unučad zvali su je < strina Stočanka < . Rahmetli Mulo , bavio se obradom imanja i trgovinom sve do bankrotiranja 1922. godine . Godine 1927. otišao je u Argentinu gdje je umro 1943. godine. Unučad Hadži-Ibrage Od sina Hasana : Ahmet , Alija , Tahir , Atif i kći Atifa ( Fifa ) . Od sina Salke : Adem , Sabit ,Ibrahim i kći Munta. Od sina Zaima : Džemal , Ćamil , Hasan i Alija , ne računajući sina Hasana koji je umro prije odlaska u Tursku . Od sina Mehmeda-Muhameda nije bilo djece . Od sina Abulaha nije bilo djece . Od sina Mule : Munib , Abdulah , Muhamed , kćerke Muniba i Munira. Unuci Ahmet i Tahir imali su svoju obućarsku radnju u Ljubuškom . Alija-Alica bio je službenik u Sarajevu , Arif je umro iznenada mlad , Atifa je bila domaćica udata za Sulejmana Beširevića u Ljubuškom koji je do bankrotiranja Zaima radio u njegovoj trgovini , a kasnije u državnoj službi . Unuk Adem imao je trgovačku radnju u Ljubuškom sve do bankrotiranja 1922. godine . Poslije bankrotiranja imao je kafanu koju je napustio i zaposlio se u Duhanskoj stanici u Ljubuškom . Unuci Sabit i Ibrahim imali su trgovačke radnje u Ljubuškom do završetka drugog svjetskog rata , a poslije su radili u državnoj trgovini . Unuka Munta bila je domaćica , udata za Muhameda Bećirovića , državnog službenika , umrla je na porodu kćerke Ismete . Unuk Džemal pohađao je gimnaziju prije odlaska u Tursku . Unuk Ćamil završio je stolarski zanat prije odlaska u Tursku . Unuci Hasan i Alija bili su mali kada su otišli u Tursku . Unuk Hasan je imao svoju pilanu u Boru,oko 200 km od Istanbula i trgovinu građevinskog materijala u Istanbulu . Unuk Alija je završio arhitekturu , bio je profesor na arhitektonskom fakultetu , doktorirao je u SAD i umro dosta mlad . Unuk Munib je završio osnovnu školu , pošao na zanat koji je morao napustiti poslije odlaska oca u Argentinu , zaposliti se u Duhanskoj stanici i izdržavati majku , dva brata i dvije sestre . Kasnije je kupio automobil i taksirao do drugog svjetskog rata . Unuk Abdulah završio je trgovački zanat i u blizini Visokog otvorio trgovačku radnju . Poginuo je u drugom svjetskom ratu . Unuk Muhamed-Hamo radio je u Duhanskoj stanici . Poginuo je u toku drugog svjetskog rata . Unuka Muniba završila je srednju medicinsku školu i radila do penzionisanja kao medicinska sestra . Unuka Munira radila je u državnoj trgovinu sve do penzionisanja . Praunučad Hadži-Ibrage Od rahmetli Ahmeta : Hasan , Jahja , Huso i Vezirka . Hasan je radio u državnoj službi u Sarajevu , bio je i fudbalski sudija . Jahja je radio u državnoj službi u Mostaru . Huso je imao krojačku radnju u Ljubuškom . Ima dva sina i dvije kćerke ( Šefik - Fiko , Džemila i Refija ) . Vezirka , udata Dizdarević-Hodžić živjela je u Brčkom. Od rahmetli Tahira : Hamid , Ejub , Hasan , Ajša , Alema i Mahbuba . Hamid ima svoju ćevabdžinicu u Sarajevu . Ima dva sina i kćerku . Ajiša je domaćica i ima sina Miralema koji je završio građevinski fakultet. Hasan je završio ekonomski fakultet i radi u Sarajevu i ima jednog sina ( Seid ) . Alema je udata Gujić i radi u državnoj službi u Ljubuškom.Ima sina i kčerku. Mahbuba radi u državnom preduzeću i ima dva sina. Od rahmetli Fife udate Beširević : Hamo i Hasan. Hamo je bio oficir i ima dva sina Rezaka i Zlatana i kćerku. Hasan je radio u državnoj službi u Ljubuškom i ima tri sina . Od rahmetli Adema : Salko , Džemal , Ćazim i Šada . Salko je bio oficir i umro je u 30-oj godini . Ima sina Slobu i kćerku Senu koja je rođena po očevoj smrti . Slobo je završio mašinski fakultet , a kćerka ekonomski fakultet. Džemal je radio kao mesar . Ima četiri sina i dvije kćerke ( Sead , Suad , Hamo i Salko , Senada i Senka ) . Ćazim je završio bravarski i automehaničarski zanat i radio je u državnom preduzeću do penzionisanja . Kći Šada udata Krehić , domaćica , ima tri kćerke ( Jasna , Milada i Mihra ). Od rahmetli Sabita : Mustafa , Hilmija , Nedžad i Dževad. Mustafa je završio preciznomehaničarski zanat i do penzionisanja radio u Ljubuškom.Ima svoju ugostiteljsku radnju u Ljubuškom . Djeca Mustafe : Enes , Enisa , Nihad i Aida . Enes je završio zanat kod oca i otišao da radi u Njemačku na montaži tvornica < Coca-Cole < . Enisa je završila gimnaziju i radila u državnoj službi . Nihad je završio zanat i radi u < Vodovodu < u Sarajevu. Aida je završila gimnaziju i udata je u Sarajevu . Nedžad je završio preciznu mehaniku i ima radnju u  Ljubuškom . Ima sina Semira i kćerku . Dževad je završio stomatološki fakultet i živi i radi u Zagrebu . Ima dva sina . Unuka Munta je umrla mlada . Ima sina Hasana koji je poginuo u drugom svjetskom ratu u Istri i kćerku Ismetu , udatu Daupović koja ima četiri sina i kćerku ( Mirsad , Šefik , Asaf , Hasan i Milada ) . Od rahmetli Ibrahima :Dževad , Sead i Džemal . Dževad je završio preciznu mehaniku i automehaničarski zanat , radio je do penzije u državnoj službi . Ima sina Adnana i kćerku Amelu . Sead je završio poljoprivredni fakultet i radio je do penzionisanja u državnom preduzeću . Ima sina Edina , koji je profesor njemačkog jezika . Džemal je završio ekonomski fakultet i radi u državnom preduzeću . Ima kćerku Jasnu . Od rahmetli unuka Konjhodžić-Kiziltan Džemala ostali su sin i kćerka koja se udala i živi u Istanbulu . Od unuka Konjhodžić-Kiziltan Ćamila ostala su tri sina , od kojih je jedan Zaim , koji radi kod njegovog adže Hasana u Istanbulu , a njegov najstariji brat u pilani . Od unuka Konjhodži-Kiziltan Hasana : sin Džemal i tri kćerke . Džemal je završio arhitektonski fakultet i vlasnik je jedne od najvećih turističkih agencija u Istanbulu . Sva naša rodbina u Turskoj živi i radi u Istanbulu . Od unuka Muniba : sin Mehmed i kćerke Esma i Zlata . Mehmed je završio autoelektričarski zanat i za inženjera organizacije rada . Ima sina i kćerku . Esma , udata Smajić , je završila krojačku školu . Zlata je završila fiziku na prirodno-matematskom fakultetu , udata Erkočević , radi u državnom preduzeću . Ima kćerku i sina . ( Sastavio Munib Konjhodžić , unuk Hadži-Ibrage Konjhodžića u Sarajevu , aprila 1987. godine ) < . To je bilo porodično stablo prema stanju u aprilu 1987. godine . Naravno , ono je do danas obogaćeno velikim brojem novih imena.Sigurno će neko iz brojne porodice Konjhodžića nastaviti sa bilježenjem novih grana porodičnog stabla koje u detaljima datira od prije dva stoljeća .
HALID SADIKOVIĆ
2389 Posjeta 1 Posjeta danas