Gajret u Ljubuškom 8. dio

Dobrovoljni prilozi za « Gajret » su se skupljali na zabavama , sijelima , umjesto brzojavnih čestitki , na bajramske i božićne blagdane , prilikom mevlud šerifa , otkupa duhana , sunećenja , zaruka , svadbe , općinskih izbora , na sastancima u čitaonicama , u veselom društvu , na teferičima itd . Ne malu pomoć pružili su i aktivisti « Gajreta » skupljajući priloge na sabirne arkove « Gajreta « . Pomagali su svakom prilikom i ljubuški Jevreji , Hrvati i Srbi u granicama svojih mogućnosti . Popisi darovalaca i visina uloga obavezno su se objavljivali u « Gajretovim » glasilima i drugim novinama . To su danas zanimljive riznice imena i prezimena stanovnika ljubuških mahala prije sto godina , od učenika prvog razreda osnovne škole do vrlo starih ljudi .

Prilikom sunetluka na objedu kod Osman-bega Kapetanovića u Ljubuškom u junu 1903. godine darovali su za « Gajret » Mahmutaga Mahić , Arifaga Omerhodžić , Petar Grabovac , Osmanbeg Kapetanović , Mehmed ef. Konjhodžić , Aliaga Mahić , Salih ef. Sefić i Rizabeg Kapetanović . ( 36 )

U toku 1908. godine u skupljanju dobrovoljnih priloga istakao se Đulaga Bukovac , učenik trećeg razreda male realke u Sarajevu .

Mustafa Konjhodžić , povjerenik u Ljubuškom 1908. godine šalje prilog sa prijateljskog sastanku u društvu « Trebižat » na prijedlog Eugena Pelicarića 4 krune i 4o helera i prilog prilikom božićnih blagdana kod Antuke Gavrana , trgovca u Vitini , 5 kruna .

Na poticaj školskog upravitelja narodne osnovne škole u Ljubuškom Eugena Pelicarića , sakupiše učenici muslimani četvrtog razreda među sobom dar « Gajretu » .

Dervišaga i Salihaga Mahić rahm. Alage i Badnjević-Pašalić Hašimbeg , sudija u Ljubuškom , šalju 1909. godine « Gajretu » skromne priloge sa jednog prijateljskog sijela .

U toku 1910. i 1911. godine priloge su darovali članovi čitaonice i društva naprednih muslimana « Surejja » , « Muslimanska čitaonica » na Gožulju , brojni Ljubušaci i gosti na zabavama . Sakupljači su bili Mehmed-Džemal Muminagić , Sadik i Ahmed Sadiković , Zaim i Mehmed Mahić , Rašid Mesihović , Kasim Mahić , Mustafa ef. Konjhodžić , Mehmed Bajrić-Mehićević , majstor-obućar i Hasan Lalić .

Na teferiču kod Sadika ef. Sadikovića 1911. godine Ljubomir Gnjato prikupio je 32,30 kruna . Priloge darovaše Sado Sadiković , Nazibeg Đumišić , Memišaga Mesihović , gradonačelnik , Memišaga Mahić , Dervišaga Mahić , Himzibeg Đumišić , Ilija Stanišić , Mustafa ef. Sadiković , Zaimaga Mahić , Džemal ef. Muminagić , Halid Mahić , Ivo Lučić , podnačelnik , Hasanaga Dizdarević , Faik ef. Sadiković , Abdulah ef.Muminagić , Ljubomir Gnjato , Hafiz ef. Nović , Muhamed Muminagić , Ragib ef. Kosović , šerijatski sudija , Mirko Barbarić , Abdulah Nović , Mujaga Kadragić , Mustafa Hrnjičević , Marko Dževlan , Salihaga Konjhodžić , Šućrija Osmić , Idrizaga Lalić , Salko Mahić , Šaćiraga Dalipagić , Hasan ef. Sadiković , Halid Lalić , Tahir Dizdarević , Kasim ef. Sadiković i Kasim Mahić .

U dvije posljednje predratne godine priloge za « Gajret » prikupili su Jusuf ef. Tančica , Šućraga Osmić , Hasiba hanuma Selimić ( prilikom ženidbe brata Muhamedbega ) , Halidaga Mahić , Kasim Mahić , Mehmed ef. Bilal i Mustafa ef. Ćerić .

U međuratnom periodu prilozi sa zabava su znatno povećani . Pored Sadika Sadikovića kao stalnog i pouzdanog finansijskog oslonca « Gajreta « , u prikupljanju priloga i vlastitom učešću su se isticali Sabira Krehić , Ali ef. Orman , Hilmija Sadiković , dr Hasan Mahić , Hasanaga Gujić , Mustafa Delalić , Atif Muminagić i Osman Jakić .

Sabira Krehić                                                                                                    Hazim Krehić

Poseban vid novčanih priloga poticao je od prodaje kurbanskih kožica . Darivanje i prodaja kožica u korist « Gajreta » počeli su oko 1910. godine i održali su se do 1941. godine , o čemu svjedoči veliki broj napisa u listu « Gajret » . Po ljubuškom žargonu « prostirala se sergija « , ( privremena prodavnica na otvorenom , o. a. ) pred džamijama , poslije bajram namaza .

Dopisnik « Gajreta » to opisuje ovako :

« Mjesni odbor u Ljubuškom i Sresko vakufsko mearifsko povjerenstvo zaključili su da zajednički prostru sergije iza bajrama pred džamijama Žabljak , Gožulj i Pobrišće i da zajednički skupe kurbanske kožice i ovaj prihod da podijele na pola « Gajretu » i « Islamskom ženskom sirotištu » .

Na Žabljaku su prostrli sergiju Imšir Daupović , član odbora Sreskog vakufskog mearifskog povjerenstva i Atif Muminagić , član mjesnog odbora « Gajreta « i sakupili su din. 173,75 .

Na Gožulju su prostrli sergiju Mustafa Dizdarević , sekretar mjesnog odbora « Gajreta » i Mustafa Ćerimović , član odbora Sreskog vakufskog povjerenstva i sakupili din. 220 .

U Pobrišću su prostrli sergiju Alija Orman , predsjednik mjesnog odbora « Gajreta » i član odbora sresko-vakufskog mearifskog povjerenstva i Sulejman Gujić , član mjesnog odbora « Gajreta » i sakupili 203. din .

Putem licitacije prodato je 11 kurbanskih kožica za 350 dinara , a u ime kožica u novcu su darovana 163 dinara . Po obračunu « Gajretu « je pripala svota od 540 dinara « .

Ukupan prihod od prodaje i darivanja kurbanskih kožica nije bio mali s obzirom na očuvanu tradiciju klanja kurbana u Ljubuškom .

Za vrijeme ramazana priređivano je igranje tombole , obično u « Sokolani » , austrijskoj vojnoj kasarni , lociranoj pogodno na sredini ljubuških mahala , ili u nekoj od žabljačkih , gožuljskih ili prisudskih kafana .

Ljubuška udruženja i čitaonice pružali su « Gajretu » pomoć i od prihoda tombola . Jednu od prvih tombola 1913. godine , povodom desetogodišnjice « Gajreta » priredili su , žabljački « Iršad » i gožuljska « Muslimanska čitaonica » sa čistim prihodom od 153 krune .

Tombola je trajala obično svaku veče do dva sata poslije ponoći uz uredovanje članova odbora . Čest učesnik tombole bio je predsjednik odbora « Gajreta » . Ljubuški « Soko » je redovno ustupao svoju veliku lampu i ostalu opremu uz novčanu naknadu . Odziv na tombole bio je redovno dobar i prihodi značajni i pored ekonomske krize i siromaštva .

Igranje tombole danas potsjeća na romantične večeri nekadašnjih ljubuških ramazana . To je bio jedan specifični oblik druženja , pun iskričavog humora , duhovitih dijaloga i komentara , svojstven ljudima ovog podneblja .

Ljubušaci su se svojski zauzeli i u akciji izgradnje « Gajretovog doma » u Sarajevu . U decembru 1934. godine Mjesni odbor je održao širu konferenciju građana i formirao poseban odbor za prikupljanje priloga . I pored velikog zalaganja aktivista u toku 1934. i 1935. godine prukupljeno je samo oko 16.000 dinara zbog ekonomske krize i osiromašenja ljubuških bošnjačkih porodica .

» Gajret » je kao posebna organizacija potpuno prestao sa radom 14. septembra 1945. godine formiranjem društva « Preporod » . Među članovima prvog Upravnog odbora « Preporoda » bio je Mesud Sadiković iz Ljubuškog .

Osnovni izvori

a.List « Gajret » ( 1907-1910. , 1921. , 1922. , 1924. , 1925.-1930. , 1931-1941. ) ;

b.Kalendar « Gajret » ( 1906. , 1907. . 1915. , 1937. , 1938. , 1939. , 1940. , 1941. ) ;

c.Spomenica dvadesetpetogodišnjice “ Gajreta “ 1903.-1928 . Sarajevo : Glavni Odbor Gajreta , 1928 .

Dodatni izvori

1.Hadžibegović I.Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19. i 20. stoljeća . Sarajevo : Institut za istriju , 2004 .

2.Kemura I.Uloga « Gajreta « u društvenom životu muslimana . Sarajevo : Veselin Masleša , 1986 .

3.Izet Pertev. » Gajret « 1931 ; 21 : 484. , od 1. decembra .

4.Merhum Rizabeg Kapetanović. Gajret 1932 ; 4 : 51. , od 1. marta .

5.Hadži Hamid Svrzo. » Gajret » . Gajret 1913 ; 1 , 2 i 3 : 1-3. , od 1. marta .

6.Kapetanović R. Gajret . Behar 1902/1903 ; 21 : 322 .

7.Brzojavni pozdravi Gajretu . Behar 1903 ; 21 : 331-3 , od 1. marta .

8.Do sad se upisaše u “ Gajret “ . Behar 1902/1903 ; 21 : 332-3 .

9.Rizvić M. Behar : Književnohistorijska monografija . Sarajevo : Svjetlost , 2000 .

10 Kemura I. Muslimanska kulturno-prosvjetna društva . Anali Gazi Husrev begove biblioteke , knjiga XIX-XX , Sarajevo , 2001 .

11. Behar 1904 ; 5 : 69 . , od 1. jula .12. Osnutak Gajretovog pododbora u Ljubuškom . Sarajevski List 1911 ; 200 :2 .

13. Arhiv Bosne i Hercegovine . Gajretov pododbor-Potvrda pravila Gajreta . ZVS 1912-54-18-278 .

14.Jugoslavenska Pošta 1937 ; 2446 : 6. , od 19. juna .

15.Ahiv Bosne i Hercegovine.ZVS 1921-212-1/90/1 .

16.Arhiv Bosne i Hercegovine . Darovanje zemljišta Gajretu u Ljubuškom . GPKD 1933-15-4019 .

17 Arhiv Bosne i Hercegovine . Molba Sulejmana Mahića . GPKD 1921-2-1952 .

18 Arhiv Bosne i Hercegovine . Isključenje pitomca Vehbije Bilala i status pitomca Ibrahima Ibrulja . GPKD 1921-2-2488 .

19.Arhiv Bosne i Hercegovine . Otpis obskrbnine za Sejfulaha  Selimića . GPKD 1923-3-1215 .

20.Arhiv Bosne i Hercegovine . Kazna za Aliju Mahića i Mehmeda Kadragića , pitomce konvikta u Trebinju . GPKD 1938-22-916 .

21.Arhiv Bosne i Hercegovine . Molba za namještenje Fahire Orman . GPKD 1931-11-2293 .

22. Arhiv Bosne i Hercegovine . Molba dr Hasana Mahića za stipendiju Zibi Dizdarević . GPKD 1928-6-549 .

23. Uputa u čitanju i pisanju latinice za muslimane koji znadu arapsko pismo . Behar 1908 ; 22 : 352 .

24.Sarajevski List 1909 ; 19 : 3 .

25.Analfabetski tečaj u Ljubuškom . Sarajevski List 1909 ; 19. : 3 .

26.Zakon o narodnim školama u Kraljevini Jugoslaviji od 5. decembra 1929. godine sa objašnjenjima . Zagreb , 1930 .

27.Zabava islamske omladine u Ljubuškom . Behar 1904 ; 4 : 60. , od 15. juna .

28.Ata . Zabava u Ljubuškom . Behar 1904 ; 6 : 92. , od 15. jula .

29.. Iskaz dobrovoljnih prinosa islamskoj zabavi obdržavanoj dne 18. i 19. juna 1904. u Ljubuškom . Behar 1904 ; 9 : 144. , od 1. septembra .

30.Zabava « Hrvatskog đačstva » u Ljubuškom . Osvit 1905 ; 66 : 3. , od 23. kolovoza 31. Gujić K. Gajretova zabava u Ljubuškom . Jugoslavenski List 1929 ; 66 : 3. , od 16. marta .

32. Mahić Zidin . Gajretova zabava . Jugoslavenska Pošta 1930 ; 188 : 3. , od 6. januara .

33. Konjhodžić M . Ljubuški za Gajret . Jugoslavenski List 1930 ; 2 : 3. , od 3. januara

34. Mahić Zidin . Vrlo uspjela zabava Mjesnog odbora « Gajreta « u Ljubuškom Jugoslavenska Pošta 1931 ; 489 : 5 .

35.Uspjela « Gajretova « zabava . Jugoslavenski List 1940 ; 20 : 3 .

36.Darovanje prilikom sunetluka . Behar 1903 ; 4 : 62. , od 15. juna .

HALID SADIKOVIĆ

1279 Posjeta 2 Posjeta danas