Harem “Kapetanovac”

U ljupkom gradu zna se za 17 harema sa ukupnom površinom oko 30.000 m2 :

-na Gradu : harem uz džamiju , harem uz Korjenića kuću ( ” Mali harem “ ) , harem “ Hasan u dolcima ” ;

-na Gožulju : harem uz džamiju , stari harem , harem nad cestom , Mahića harem , Jakića harem , Šabića harem ;

-na Žabljaku : harem uz džamiju , Maksića harem ;

-na Prilazu : Gornji ( “ Bala ” ) harem , Gornji Ćulinovac , Donji Ćulinovac ) ;

-u Donjem Gradu : harem Kapetanovac , harem Zorbinovac i harem Vrbica .

Harem “ Kapetanovac” pobuđuje poseban interes jer je jedini ekshumirani ljubuški harem iz kojeg su posmrtni ostaci sahranjeni u zajedničkoj grobnici , zasada nepoznate lokacije.Nalazio se između džamije u Pobrišću i Ureda za otkup duhana. Sudeći po nazivu , zemljište je nekada pripadalo ljubuškom kapetanu koji je , kako je tada bilo uobičajeno , imao posjede na “ lipom mistu ” . Harem je uzurpirao Ured za otkup duhana i svi su nišani u njemu davno uništeni . ( 1 )

Dokumenti ljubuškog imamata potvrđuju da je harem prije Drugog svjetskog rata zapremao površinu od 4.395 m2 i da se njegov dio od 600 m2 zvan “ Mali harem ”vodio u gruntovnici pod drugim , posebnim brojem uloška i čestice .

Stara slika Ljubuškog, slikano sa Žabljaka

O prodaji harema ” Kapetanovac “na kojem bi se trebao sagraditi jedan veliki duhanski magazin u krugu Ureda za otkup duhana ( “ Duhanske stanice “ ) počelo se govoriti i pisati 1938. godine :

Danas poslije podne održana je konferencija nadležnih vjerskih faktora koji su odlučili da se ustupi muslimansko groblje pored Duhanske stanice Upravi državnih monopola za izgradnju jednog velikog magazina za duhan .

Kao odšteta traži se 180.000 dinara . Posmrtni ostaci ovdje zakopanih muslimana zakopali bi se u jednu grobnicu-turbe . Novac dobijen od zemljišta upotrebio bi se za popravku vjerskih objekata muslimana isključivo u Ljubuškom i na druge korisne svrhe .

Planirano je da magazin može primiti oko milion kilograma duhana . Koštao bi nekoliko miliona dinara .

Izgradnjom tog magazina povećala bi se sadnja duhana u reonu Duhanske stanice u Ljubuškom .

Svi su za to da se izgradnja magazina realizira što prije . ( 2 )

Za izgradnju magazina pogodnija je lokacija harema od susjednih privatnih zemljišta :

Postoje izgledi da će se u najskorije vrijeme izgraditi novi , veliki duhanski magazin pri ovdašnjoj duhanskoj stanici . Pošto u krugu ovdašnjeg duhanskog ureda nema mjesta ( zemljišta ) za izgradnju novog magazina , to će Monopolska uprava morati kupiti harem ili zemljište privatnika koje se prostire s desne i lijeve strane harema , a na sjevernoj strani ureda . Najbolje bi bilo da se otkupi harem i to po umjerenoj cijeni 10 do 15 dinara po kvadratnom metru . Mjesto Ljubuški niti harem ne može se smatrati gradilištem , jer se u ovih 20 godina u gradu Ljubuškom ništa nije sagradilo . ( 3 )

Vakufska direkcija u Sarajevu nije prihvatila cijenu od 10 dinara po m2 , odnosno 10.000 po dunumu :

Duhanski ured u Ljubuškom trebalo bi proširiti i to na taj način , što bi se napravila dva manja Ili jedan veliki magazin . Najprije se mislilo na otkup zemljišta starog harema kao najzgodnijeg objekta , koji se jednim svojim dijelom i to sa sjeverne strane uvukao u krug ureda . Vakufsko povjereništvo u Ljubuškom , uviđajući korist za sami grad , koji je većinom nastanjen muslimanima , ponudilo je zemljište na prodaju–koje danas ničemu ne služi-uz 10.000 dinara po dunumu . Ali je tu ponudu odbila Vakufska direkcija u Sarajevu . Zato uprava monopola neka sruši tri barake na sjevernoj strani ureda i neka se na tom mjestu podigne jedan veliki ili dva srednja magazina . Tako će duhanski ured doći do prijeko potrebnih prostorija . ( 4 )

U Općinskom narodnom odboru i u Uredu za otkup duhana vidjeli su u onom teškom poratnom vremenu jedini izlaz iz ekonomske bijede u povećanju proizvodnje duhana i po svaku cijenu su nastojali da se kupovina zemljišta realizira što prije , kako bi se na njemu izgradio jedan veliki magazin za duhan . Ljubuški muslimani , uz saglasnost Vakufske direkcije u Sarajevu , bili su za prodaju haremskog zemljišta , jer su u izgradnji i funkcioniranju jednog velikog duhanskog magazina prepoznali mogućnost za zaposlenje relativno velikog broja ljudi . Bilo je malo sporenja oko cijene zemljišta , ali i to je trajalo kratko , do intervencije Kotarskog odbora za umjerenost cijena .

Tada je predsjednik Mjesnog narodnog odbora bio Pavo Kovač , sekretar Hasan Mesihović , v. d. šef Duhanske stanice M. Tomić , predsjednik sreskog vakufsko-mearifskog odbora Đulaga Lalić .

U arhivi ljubuškog imamata sačuvan je niz pisanih izvora o prodaji ovog harema .

Duhanska stanica Ljubuški

Broj 247 . Ljubuški , 4. februara 1946 .

Vakufsko-mearifskom odboru Ljubuški

Stanica ima namjeru proširiti stanični krug i izgraditi jedan magazin za potrebe otkupa i sređivanje duhana . Za tu svrhu dolazi u obzir zemljište pod haremom zv. “ Kapetanovac “, koje zemljište nadzire taj odbor.

Molite se zato , da nas što prije obavijestite o slijedećem :

1.Tko može nadležno odrediti uvjete prodaje i prenos zemljišta ,

2.može li doći u obzir za prodaju čitavo zemljište i

3.da li su nadležni voljni prodati to zemljište i pod kojim uvjetima .

Vrlo je hitno ! ( 5 )

Kotarsko vakufsko-mearifsko povjerenstvo

Broj 13/46 . Ljubuški , 5. februara 1946. godine

Vakufskoj direkciji u Sarajevu

Ovaj odbor primio je od Duhanske stanice u Ljubuškom dopis pod br.247/46 u kojem navode da namjeravaju proširiti stanicu gradnjom magazina za duhan , u tu svrhu potrebno im je mileć i dolazi u obzir naš harem zvani “ Kapetanovac ” koji se nalazi tik uz Duhansku stanicu .

Ovaj odbor se obraća molbom da nam date uputstva za pregovaranje , jer traže odgovor . Harem je u površini od 3.700 m2 , a prihodi od harema su minimalni .

Obzirom na okolnosti koje danas postoje nama je u interesu što bolje u susret im ići , tim više kad se uzme u obzir da će od gradnje magazina gradska sirotinja najviše koristi imati , jer će se imati gdje zaposliti . Imajući u vidu da mi ne možemo ni zahtjeve postavljati kao što je to bilo ranije , baš za taj harem , jer je došao u položaj da se baš na njemu mora magazin graditi .

Ovo povjerenstvo je mišljenja da prodamo Duhanskoj stanici za novac i to oko 25 dinara po kvadratnom metru . Navedena cijena je od ovog odbora , a naslov će dati i svoju cijenu i ovlastiti nas do koje najniže cijene možemo ići . ( 6 )

Islamska vjerska zajednica-Vakufska direkcija Sarajevo

Broj 877/46 . Sarajevo , 10. februara 1946 .

Sreskom vakufsko-mearifskom povjerenstvu Ljubuški

Na izvještaj br.13. od 5. februara 1946. kojim tražite upute u pogledu pregovora o prodaji dijela harema “ Kapetanovac ” u svrhu proširenja duhanske stanice saopštava se povjerenstvu da o prodaji može donijeti odluku samo Vakufsko-mearifski sabor koji se sastaje redovno samo jedanput u godini .

Samo neobvezatno možete pregovarati sa Upravom stanice u pogledu prodaje i obavijestivši stanicu pismeno da možete pregovarati jedino neobvezatno i da odluka spada u nadležnost Vakufsko-mearifskog sabora .

Što se tiče cijene , ovoj direkciji nisu poznati tamošnje prilike , pa prema tome ne možemo Vam u tom pogledu dati nikakve upute . ( 7 )

Mjesni narodni odbor Ljubuški

Br. 445/46 . Ljubuški , 11. marta , 1946 .

Vakufsko-mearifskom povjerenstvu Ljubuški

Dana 27. februara 1946. godine održana je skupština svih muslimana građana grada Ljubuškog pa je na istoj sjednici jednoglasno zaključeno da se zamoli Vakufska direkcija u Sarajevu da Upravi državnih monopola u Beogradu , uz umjerenu cijenu , proda harem “ Kapetanovac ”u površini od 3.700 m2 koji je vlasništvo džamije Pobrišće .

Kosti mrtvaca iz ovoga harema sahranile bi se na jednom pristojnom mjestu u jednoj pristojnoj grobnici .

Ovaj harem potreban je Upravi državnih monopola za izgradnju jednog magazina za Duhansku stanicu odnosno za fabriku duhana za koju ima izgleda da će se u skoro vrijeme u Ljubuškom podignuti .

Umoljavate se da u ovoj stvari hitno stupite u vezu sa Direkcijom vakufa i da predložite da Vakuf Upravi monopola ustupi ovaj harem za 30.000 dinara , uz uvjet da Uprava državnih monopola na svoj trošak sagradi pristojnu grobnicu , izvadi kosti mrtvaca i sahrani u grobnicu .

Još jednom vas molimo da se za ovu stvar svojski zauzmete jer je to važno za ekonomsko podizanje grada Ljubuškog , a napose za upošljavanje gradske sirotinje . Napominjemo da se u istom haremu nije nitko zakopavao preko 70 godina .

Sekretar Hasan Mesihović                                                                              Predsjednik Pavo Kovač ( 8 )

Islamska vjerska zajednica-Vakufska direkcija Sarajevo

Broj 1601/46 , Sarajevo , 14. aprila 1946 .

Sreskom vakufsko-mearifskom povjerenstvu Ljubuški

Na prijedlog tog povjerenstva broj 13 od 5. februara 1946. godine odobrio je Vakufsko-mearifski vakufski saborski odbor u svojoj sjednici od 13. aprila 1946. prodaju harema “ Kapetanovac ” tamošnjoj duhanskoj stanici u svrhu proširenja magacina . Prodajna cijena je takođe usvojena po navedenom predlogu tog povjerenstva po 25 dinara po jednom kvadratnom metru.

Obavijestite o tome duhansku stanicu i ako pristane na određenu cijenu , neka povjerenstvo o tome ovamo odmah izvijesti i neka navede tačan broj zemljišno knjižnog ureda i kategoriju parcele i naznači ime lica koje treba ovlastiti za sklapanje kupoprodajnog ugovora . ( 9 )

Sresko vakufsko-mearifsko povjerenstvo

Ljubuški , 19. aprila 1946.

Duhanskoj stanici Ljubuški

Svojim dopisom broj 247/46 naslov je tražio da ga obavijestimo ko je nadležan za prodaju harema “ Kapetanovac ”koji je potreban naslovu radi gradnje magazina .

Po prednjem naslov se je obratio Vakufskoj direkciji u Sarajevu ( svojoj centralnoj upravi ) koja je odgovorila da o prodaji može donijeti odluku samo Vakufsko-mearifski sabor koji se sastaje redovno samo jedanput godišnje .

Ukoliko je za stanicu stvar hitna neka se obrati Vakufskoj direkciji u Sarajevu radi daljeg obavještenja . ( 10 )

Duhanska stanica Ljubuški

Broj 1226 , Ljubuški , 21. maja 1946 .

Predmet : Cijena za zemljište “ Kapetanovac ” ,revizija .

Kotarskom vakufsko-mearifskom odboru Ljubuški

Ponuđena cijena za zemljište “ Kapetanovac ” , po mišljenju kotarskog odbora , nije umjerena . Kako je potrebno za posao kupoprodaje zemljišta imati potvrdu Kotarskog odbora o umjerenosti cijena , moli se Naslov da revidira cijenu od 25 dinara po četvornom metru i snizi je do podnosive visine , o čemu stanici podnijeti pismeni predlog .

Vrlo je hitno !

V. d. Šefa stanice M. Tomić ( potpis ) ( 11 )

Islamska vjerska zajednica-Vakufska direkcija Sarajevo

Broj 3214/46 , Sarajevo , 6. juna 1946 .

Sreskom vakufsko-mearifskom povjerenstvu Ljubuški

Tamošnji predlog od 21. maja 1946. , br. 37 da se cijena za zemljište “ Kapetanovac ” , koje traži da otkupi Monopolski inspektorat , snizi na 20 dinara po jednom metru , usvojio je Vakufsko-mearifski saborski odbor u sjednici od 4. juna 1946.godine . Prekopavanje grobova ide na trošak kupca . Obavijestite Monopolski inspektorat i izvijestite nas da li je došlo do sporazuma , da Vam možemo dostaviti potrebnu punomoć oko kupoprodaje u z. knj. uredu . ( 12 )

Sresko vakufsko-mearifsko povjerenstvo Ljubuški

14. juna 1946 . broj 46/46 .

Duhanskoj stanici Ljubuški

Pozivom na Vaš akt od 29. maja , broj 3214/46 ovo povjerenstvo izvješćuje naslov da je spreman ustupiti harem “ Kapetanovac ”po cijeni od 20 dinara po četvornom metru . U slučaju da dođe do sporazuma molimo naslov da prekopavanje groblja ide na račun kupca  , a ostatke sahranjenih smjestiti na dostojno mjesto i ograditi . ( 13 )

Islamska vjerska zajednica-Vakufska direkcija Sarajevo

Broj 3647/46. , Sarajevo , 24. juna 1946.

Sreskom vakufsko-mearifskom povjerenstvu Ljubuški

Dopisom broj 3214/ od 6. juna 1936. obavijestili smo Vas da je odobrena prodaja harema “ Kapetanovac ” po 20 dinara po m2 , pa Vam sada još saopštavamo da je ovu prodaju odobrio i Vakufsko-mearifski sabor u svojoj sjednici od 10. juna 1946 .

Izvijestite nas jeste li sa Monopolskim inspektoratom došli do konačnog sporazuma da Vam možemo dostaviti potrebno ovlaštenje za sklapanje kupoprodajnog ugovora . ( 14 )

Sresko vakufsko-mearifsko povjerenstvo Ljubuški

Broj 50/1946 . Ljubuški ,25.aprila 1947.

Vakufskoj direkciji Sarajevo

Vašim dopisom broj 3214/46 od 6,juna 1946.godine u pogledu kupoprodaje harema ” Kapetanovac ” Duhanskom otkupnom uredu u Ljubuškim da bi se kad zatraži Direkcija Naslovu obavijestili radi prenosa gruntovnoga da nam čim prije punomoć pošalje ,budući da je stvar dokončana pa se Naslov moli da nam pošalje punomoć čim prije.

Hitno !

Sekretar Ć. Češko                                                                                            Predsjednik Đulaga Lalić ( 15 )

Vakufska direkcija u Sarajevu

Broj 2194/47

Sarajevo , dne 29. aprila 1947 .

Sreskom vakufsko-mearifskom povjerenstvu u Ljubuškom

U vezi Vašeg dopisa od 25. aprila o. mj. u predmetu kupoprodaje harema ” Kapetanovac ” Otkupnom uredu u Ljubuškom , da bi mogli dostaviti Vam urednu potrebnu punomoć za gruntovni prenos , izvolite nam odmah dostaviti tačne gruntovne podatke ,tj.  broj gr. uloška , broj kat. čestice , površinu , oznaku kat. općine i tačno ime vlasnika predmetnog harema . Ujedno nam dostavite ime lica na kojeg će punomoć glasiti .

Po primitku prednjih podataka odmah ćemo dostaviti punomoć .

V. d. Vakufskog direktora : Kemura (potpis ) ( 16 )

Sresko vakufsko-mearifsko povjerenstvo

Ljubuški , 8. maja 1947 .

Vakufskoj direkciji Sarajevo

Veza Vašeg dopisa broj 2194 od 29. aprila 1947. godine , izvještavate se slijedeće:

Po predmetu kupoprodaje harema ” Kapetanovac ” Duhanskoj stanici u Ljubuškom podaci su ovi:

Harem zvani ” Kapetanovac ” vlasništvo je džamije Pobrišće u Ljubuškom , broj gr. uloška 36 , kat. čest. broj 215/7 , Kat. opć Ljubuški . Površina koja dolazi u obzir za prodaju iznosi 3.795 m2 , a ostatak od 600 m2 , vlasništvo iste džamije zvano ” mali harem “, u gruntovnici je po drugim brojem uloška i čestice i taj dio se ne prodaje .

Predmetna punomoć treba da glasi na predsjednika Vakufskog odbora u Ljubuškom : Đulaga Lalić , r. Muharema , iz Ljubuškog .

Moli se punomoć što prije dostaviti .

Sekretar Ć. Češko                                                                                            Predsjednik Đulaga Lalić ( 17 )

Duvanska stanica u Ljubuškom

Br.1381 , 4.juna 1947 .

SRESKO VAKUFSKO MEARIFSKO POVJERENIŠTVO LJUBUŠKI

Izvještava se Naslova da je ova stanica današnjom poštom dostavila Vakufskoj direkciji u Sarajevu  barirani ček broj 23699 , popunjen na iznos od 75.900 dinara na ime prodaje zemljišta ” Kapetanovac ” kojeg je prodala Reonskoj Direkciji za proizvodnju duhana u Mostaru .

Prednje se dostavlja radi znanja .

Blagajnik : Mirko Dodig                                              Pečat                           Zast. šefa stanice : Mirko Tomić ( 18 )

Uz harem ” Kapetanovac ” , priča Salko Bilić , sin Mujagin ( 1933 ) * , nalazila se naša njiva ” Kapetanovac ” površine preko 3.000 m2 . Kad je poslije rata , pored šest magazina duhana , trebalo graditi sedmi , najveći , mom ocu su općinske vlasti ponudile kao zamjenu crkveno zemljište na Humcu . Otac na to nije pristao i za njegov dio ” Kapetanovca ” plaćeno je 32.000 dinara . Salko se sjeća da je uz njihovu njivu bio vinograd Behaije Delalića .

U arhivi imamata nema ugovora o kupoprodaji niti drugog pisanog izvora na osnovu koje bi se moglo utvrditi gdje su sahranjeni posmrtni ostaci iz ovog harema. Ostala je jedino nada da neko od Ljubušaka zna priču o tome .

* Mujaga Bilić ( Avdage ) , umro 1983. godine u 84. godini u Ljubuškom , posljednji je od ljubuških Bošnjaka nosio

fes . Stanovao je na Crkvici i bavio se zemljoradnjom . Iza sebe je ostavio tri sina : Salku , Džemu i Avdu .

1.Hasandedić H. Muslimanska baština Bošnjaka II . Mostar : Islamski kulturni centar , 1999 .

2.Eksproprijacija zemljišta za gradnju duvanskog magazina . Jugoslavenska Pošta 1938  ; 2839 : 7 , od 18. septembra .

3. Izgradnja novog duhanskog magazina . Jugoslavenski List 1940 ; 7 : 7 .

4. Potreba podizanja novog i proširenje postojećeg duhanskog ureda . Jugoslavenski List 1941 ; 62 : 4 .

5. do 18. Dokumenti u arhivi imamata u Ljubuškom .

HALID SADIKOVIĆ

2054 Posjeta 1 Posjeta danas