PROGLAS ČLANOVA ZAVNOBIH-a 1943.GODINE:

zavnobih

 

 

 

 

 

 

 „Braćo Muslimani,

Obraćamo se Vama da  se borba protiv fašističke Njemačke  približava svome završetku te da su jedinice NOV pobjednik u ratu.Traži se od svakog poštenog i čestitog Muslimana,da se priključi NOP-u,koji je nas Muslimane spasio od uništenja. Zar ne vidimo oko sebe razvaline,pustoš i zgarišta naših naselja,zar naša svijest može biti mirna nad grobovima naše iskasapljene djece,majki i otaca,zar jednog časa smijemo smetnuti s uma,da su Švabe i njihovi ustaško-četnički hizmećari,svojski pomognuti od naših muslimanskih izdajica,htjeli da nas bratoubilačkim klanjem za vječna vremena unište i odvoje od naše braće bez kojih nema života ni nama Muslimanima…“

Sulejman Filipović,pukovnik,član Izvršnog odbora NOF-a za BiH

Muratbeg Zaimović,industrijalac,član Predsjedništva ZAVNOBIH-a

Muhamed Sudžuka,sudija,član Predsjedništva ZAVNOBIH-a

Avdo Humo,književnik,podpredsjednik ZAVNOBIHa

Hamdija Ćemerlić,profesor više teološke škole,član Predsjedništva ZAVNOBIH-a

Edhem Čamo,član ZAVNOBIH-a

Skender Kulenović,književnik,član ZAVNOBIH-a

Hasan Brkić,adv.pripravnik,sekretar ZAVNOBIH-a

Asim Alihodžić,advokat,član IO NOF-a za Bosansku Krajinu

Salko Nazečić,profesor,član ZAVNOBIH-a

Halid Mesihović,radnik,član ZAVNOBIH-a

Hasan Batak,seljak,član ZAVNOBIH-a

Mustafa Hasić,seljak,član ZAVNOBIH-a

Osman Karabegović,član Predsjedništva ZAVNOBIH-a

Vahid Begić,major,politički komesar 1.Istočno-bosanske brigade

Halid Sakanović,major,član ZAVNOBIH-a

Mesud Hotić,major,član ZAVNOBIH-a

Adem Hercegovac,major,politički komesar 1.muslimanske brigade

Mahmut Zulić,član ZAVNOBIH-a

Ing.Ćazim Ugljen,član ZAVNOBIH-a

Zehra Muidović,član IONOF-a i član ZAVNOBIH-a

Sulejman Dizdar,direktor banke,član ZAVNOBIH-a

Ibro Čengić,tipografski radnik,član ZAVNOBIH-a

Šefket Maglajlić,radnik,sekretar OBL za B.Krajinu i član ZAVNOBIH-a

Dr.Mehmed Tatlić,upravnik bolnice NOV-e

Pašaga Mandžić,radnik,član Predsjedništva ZAVNOBIH-a

Mustafa Porobić,član ZAVNOBIH-a

Hamdija Omanović,pukovnik,član ZAVNOBIH-a

Ešref Badnjević,sudija,član ZAVNOBIH-a

Enver Redžić,profesor,član ZAVNOBIH-a

Huso Begić,posjednik,član NOF-a

Nijaz Dizdarević,student,član ZAVNOBIH-a

Sulejman ef.Topić,imam,član ZAVNOBIH-a

Fazlija Alikalfić,inžinjer,član ZAVNOBIH-a

Izvor:Šaćir Filandra-Bošnjačka politika u XX.stoljeću

zavnobih2

2555 Posjeta 6 Posjeta danas