Rahmetli Šada Ibrahimagić

 

Obavještavamo  rodbinu,  prijatelje  i  komšije  da  je  naša  draga

ŠADA  (AHMET  ef.  MESIHOVIĆ)  IBRAHIMAGIĆ

1926 – 2015.

preselila na ahiret 6. oktobra 2015. godine u 17 sati.

Ispraćaj  će  bi ti  ispred  Komemorativnog  centra  u  Tuzli  u  petak,  9.  oktobra  2015.  godine  (25.  zu-l-hidžd že  1436.h.g.) u 15 sati.

Dže na za  će  se  kla nja ti  is pred  Jal ske  dža mi je  po sli je  ikin di ja-na ma za,  a  ukop  je  na  me zar ju  Ilin či ca  u  Tu zli.

RA HME TUL LA HI  ALEJ HA  RA HMETEN VA SIAH

Ožalošćeni:  sin  Omer,  kćerke  Alma  i  Aida,  brat  Mugdim,  sestre  Vezira  i  Mijasa,  snaha  Amela,  zetovi  Hasan  i  Darko,  unučad  Una,  Adnan,  Amila,  Benjamin  i Azra,  praunuka  Mia,  porodice  Ibrahimagić,  Mesihović,  Dizdarević,  Dalipagić,  Kadragić,  Sijerčić,  Mulahasanović,  Oštraković,  Klier,  Smajlović,  Hafizović, Arslanagić,  Fazlinović,  Bešlagić,  Latifagić,  Šećerbegović,  Šabić,  Kunosić,  Čajić,  Kapetanović,  Golubić,  Hukić,  Mulahalilović,  Žunić  i  os ta la  ro dbi na,  pri ja telji i ko mši je.

Ku ća  ža los ti:  Uli ca  Šes te  bo san ske  bri ga de  br.  58  u  Tu zli.

 

1345 Posjeta 1 Posjeta danas