BOŠNJAČKI MERHUMI (2018): prof.dr.Mesihović (Kasima) Nijaz (1947-2018)

Redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu,Nijaz Mesihović,rođen je 12.1.1947. u Ljubuškom.

Nakon završenog osnovnog i srednjeg obrazovanja,diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 1970.godine.

Odbranio je magistarski rad “Socioekonomski položaj radnika na tržištu radne snage” na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 1974.godine.

Na istom fakultetu je odbranio doktorsku disertaciju “Marksistička kritička teorija društvene strukture” 1978.godine.

Izabran je za asistenta na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu,gdje je kasnije biran u sva nastavna zvanja na predmetu Sociologija.

Bio je saradnik i Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

Objavio je sljedeće knjige:

Savez komunista u integrisanim radnim organizacijama:sociološko-politikološko istraživanje.(s Dž.Sokolovićem).

Sarajevo:Studijski centar Gradske konferencije SK BiH,1973.

Metode i tehnike društvenih/ekonomskih istraživanja.(s F.Michon,D.Les-Wieczorek).

Sarajevo,1990.

Dijalektika i strukture.Sarajevo:FEB,1982.

Uvod u sociologiju.Zagreb,Informator,1985.

Uvod u metodologiju društvenih nauka.Sarajevo:Ekonomski fakultet,2003.

Teorijske osnove savremene sociologije.Sarajevo,Ekonomski fakultet,2005.

Bio je član Redakcije edicije “Polis” “Veselin Masleša”I Redakcije “Lica”.

Umro je 18.9.2018. u 71.godini života,a pokopan je na Vlakovu.

 

Izvor:GODIŠNJAK 2018.BZK PREPOROD,Sarajevo

2158 Posjeta 1 Posjeta danas