Spisak Bošnjaka koji su 1939. godine imali akademsko obrazovanje, 2.dio

Nastavak spiska (od broja 301 do 718):

 1. Hasanbegović, dr Abdullah-Avdo,  pravnik
 2. Hasanbegović, Husnija, ljekar
 3. Hasanbegović, Kasim, pravnik u državnoj upravi
 4. Hasandedić, Hifzija, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 5. Hasandedić, Šefket, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, đen.-štabni major
 6. Hasandedić, Šemsudin, šumarski inžinjer
 7. Hasanefendić, Hasan, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 8. Hodžić, Džemail, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. poručnik
 9. Hodžić, Mehmed, ljekar
 10. Hodžić, Omer, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan II klase
 11. Hodžić, Šaban, srednjoškolski profesor
 12. Hot, Hasan, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 13. Hrasnica, dr Halid, pravnik
 14. Hrasnica, Fahrudin, agronom
 15. Hrelja, Muhamed, elekto inžinjer
 16. Hrnjičević, Halil, direktor rud. škole, rudarski inžinjer
 17. Hromalić, Hamid, ekonomist
 18. Hromić, dr Sead, inžinjer hemije
 19. Hromić, Muhamed, oficir mornarice Kraljevine Jugoslavije, kapetan bojnoga broda
 20. Hujdurh Alija, pravnik
 21. Humoh Salih, šumarski inžinjer
 22. Huremović, Azem, sudija sreskog suda
 23. Huremović, Orhan, pravnik
 24. Husedžinović, Besim, sudija
 25. Husedžinović, Seid, direktor fabrike ćilima, inžinjer hemije
 26. Husić, Mehmed, sudija sreskog suda
 27. Husić, Muhamed, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 28. Iblizović, Muhamed, ljekar
 29. Iblizović-Zildžić, Ševala, ljekar
 30. Ibrahimbegović, h. Abdul-Gani, muderis, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 31. Ibrahimbegović, Jašar, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan II klase
 32. Ibrahimpašić, dr Ibrahim, sudija sreskog suda
 33. Ibruljević, Mulo, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije u penziji, pukovnik
 34. Idrizbegović, Alija, inžinjer geodezije
 35. Idrizbegović, Ekrem, ljekar
 36. Idrizbegović, Fuad, ljekar
 37. Imamović, Fadil, advokat
 38. Imamović, Halid, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 39. Imamović, Ibrahim, srednjoškolski profesor
 40. Izetbegović, Šukrija, sudija
 41. Jahić, Hašim, sudija sreskog suda
 42. Jajčanin Šaćir, sudija okružnog suda
 43. Jašarević, Jusuf, sudija sreskog suda
 44. Javorić, Alija, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 45. Jugo Mustafa, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 46. Jusufbegović, Ahmet, farmaceut
 47. Jusufbegović, Murat, farmaceut
 48. Kabil, Ejub, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 49. Kadić, dr Bahrija, advokat
 50. Kadić, Husejn, pravnik u penziji
 51. Kadić, Irfan, mašinski inžinjer
 52. Kadić, Muhamed, arhitekt
 53. Kadić, Mustafa, ljekar
 54. Kadić, Reuf, arhitekt
 55. Kadić, Šefkija, advokat
 56. Kadragić, Alija, ekonomist
 57. Kajtaz Omer, šumarski inžinjer
 58. Kamarić, Ćamil, pravnik
 59. Kamberović, Ahmed, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 60. Kamenica Atif, pravnik
 61. Kamerić, Mustafa, pravnik u državnom savjetu
 62. Kantardžić, Muhamed, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 63. Kapetanović, Hajrudin, ljekar
 64. Kapetanović, Hilmi-beg, pravnik (penz.),
 65. Kapetanović, Mustafa, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 66. Kapetanović, Osman, ekonomist
 67. Kapetanović, Salih, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 68. Kapić, Mustafa, šumarski inžinjer
 69. Kapić, Šefkija, sudija
 70. Kapidžić, Hamdija, srednjoškolski profesor
 71. Kapidžić, Murat, apelacioni sudija
 72. Kapidžić, Šefkija, advokat
 73. Karabasanović, Alija, ljekar
 74. Karabeg, h. Ahmet, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 75. Karabeg, h. Alija, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 76. Karabeg, Ibrahim, sudija okružnog suda
 77. Karahasanović, Alija, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 78. Karahasanović, Munira, srednjoškolski profesor
 79. Karamehmedović, dr Hamdija, pravnik
 80. Karamehmedović, Sabrija, ljekar
 81. Karavdić, Abdulah, srednjoškolski profesor
 82. Karić, Asim, oficir žandarmerije Kraljevine Jugoslavije, žand. kapetan II klase
 83. Karić, Sejid, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 84. Karović, Vejsil, srednjoškolski profesor
 85. Kasumović, Ahmet, srednjoškolski profesor
 86. Kazaferović, Ragib, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 87. Kazazović, dr Salih, advokat
 88. Kemura, Ahmet, ekonomist
 89. Kolaković, Ragib, šumarski inžinjer
 90. Koluder Ahaz, sudija
 91. Komadina, Edhem, pravnik
 92. Komadina, Salih, ljekar
 93. Komadina, Šefkija, ljekar
 94. Konjhodžić* Mahmud, pravnik
 95. Konjhodžić, Sadija, sudija
 96. Konjhodžić, Šaćir, sudija okružnog suda
 97. Konjhodžić, Zejna, sudija
 98. Kopčić, Ibrahim, šumarski inžinjer
 99. Kopić, Šefkija, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 100. Korkut, A. Derviš, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 101. Korkut, Abdulah, sudija
 102. Korkut, Besim, srednjoškolski profesor
 103. Korkut, Derviš, kustos, srednjoškolski profesor
 104. Kosović, Derviš, sudija okružnog suda
 105. Kotlo, Salim, agronom
 106. Kovačević, Adem, farmaceut
 107. Kozarčanin, Sulejman, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 108. Krajina, Mehmed-Fadil, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, vazd. kapetan I klase
 109. Krajišnik, Mustafa, šumarski inžinjer
 110. Kreso, Muhamed, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 111. Kreso, Zija, sudija okružnog suda
 112. Kreševljaković, Hamdija, srednjoškolski profesor
 113. Krivošić, Muhamed, sudija sreskog suda
 114. Krpo, Enver*, pravnik (dip.1938, Beograd)
 115. Krupić, Ibrahim, veterinar
 116. Krupić, dr Mehmed, sudija okružnog suda
 117. Krupić, Safet, srednjoškolski profesor
 118. Krzić, Enver, pravnik
 119. Kučukalić, dr Safvet, ekonomist
 120. Kučukalić, Dževdet, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 121. Kučukalić, Zehra, pravnica
 122. Kudović, Sulejman, šumarski inžinjer
 123. Kulenović, Asim, ljekar
 124. Kulenović, Bećir, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, konjički potpukovnik
 125. Kulenović, dr Muhamed, advokat
 126. Kulenović, dr Osman, advokat
 127. Kulenović, Džafer, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 128. Kulenović, Fahrija, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 129. Kulenović, h. h. Mustafa, penz. muftija, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 130. Kulenović, Mehmed, ekonomist
 131. Kulenović, Mustafa, sudija okružnog suda
 132. Kulenović, Osman, ljekar
 133. Kulenović, Osman, pravnik
 134. Kulenović, Rifat, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 135. Kulenović, Rifat, sudija
 136. Kulenović, Seid, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan I klase
 137. Kulenović-Šenigdžić, Hakija, srednjoškolski profesor
 138. Kulišić, Sead-Spiro, srednjoškolski profesor
 139. Kulović, dr Salih, pravnik
 140. Kundurović, Muhamed, ljekar
 141. Kurbegović, Fehim, apelacioni sudija
 142. Kurjaković, Ešref, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 143. Kurt, dr Alija, pravnik
 144. Kurt, Enver, pravnik
 145. Kurt, Fadil, pravnik
 146. Kurt* Mehmed Dželaluddin, pravnik
 147. Kurt, h. hafiz kurra Muhamed muderis, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 148. Kurt, h. Muhamed Šefket, penzionisani muftija, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 149. Kurt, Husnija, srednjoškolski profesor
 150. Kurtagić, dr Rešid, advokat
 151. Kurtagić, Faik, agronom
 152. Kurtović, Adem, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 153. Kurtović*, (Omera) Alija, pravnik
 154. Kurtović*, (Omera) Šukrija, pravnik, direktor “Šipada”
 155. Lakišić, Ibrahim, pravnik u državnoj upravi
 156. Loga, ing Halil, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 157. Loga, Teufik, ekonomist
 158. Lokmić, Husejn, sudija sreskog suda
 159. Lukačević, Islam, sudija sreskog suda
 160. Ljubunčić, Salih, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 161. Ljuca, Derviš, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan II klase
 162. Ljutović, Ibrahim, sudija sreskog suda
 163. Ljutović, Sulejman, ljekar
 164. Maglajlija, Hasan, veterinar
 165. Maglajlija, Husejn, pravnik u državnoj upravi
 166. Mahić, Hasan, ljekar
 167. Mahić, Hasan, veterinar
 168. Mahmutagić, Abdulah, srednjoškolski profesor
 169. Malkić, Hakija, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. kapetan II klase
 170. Mašić, dr Husejn, sudija sreskog suda
 171. Mehić, Mustafa, šumarski inžinjer
 172. Mehić, Mustafa, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 173. Mehmedagić, Aliosman, ljekar
 174. Mehmedagić, dr Džafer, advokat
 175. Mehmedagić, Junuz, ekonomist
 176. Mehmedbašić, Ahmet, direktor, srednjoškolski profesor
 177. Mehmedbašić, dr Alija, advokat
 178. Mehmedbašić, dr Mahmut, načelnik u penz., agronom
 179. Mehmedbašić, dr Osman, advokat
 180. Mehmedović, Ejub, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 181. Mesihović, Šaćir, član ulema medžlisa u. penz. teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 182. Midžić, Fuad, inžinjer kemije
 183. Midžić, Galib, ekonomist
 184. Midžić, Muharem, ljekar
 185. Midžić, Sead, ljekar
 186. Milavić, Ismet, sudija okružnog suda
 187. Miralem Reuf, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. major
 188. Muftić, dr Hazim, sudija okružnog suda
 189. Muftić, Enver, srednjoškolski profesor
 190. Muftić, Halid, građ. inžinjer
 191. Muftić, Lutfo, farmaceut
 192. Muftić, Mukdim, veterinar
 193. Muftić, N., inžinjer geodezije
 194. Muftić, N., oficir vojske Kraljevine Jugoslavije u penziji, poručnik
 195. Muftić, Omer, advokat
 196. Muftić, Ragib, pravnik
 197. Muftić, Salih, ljekar
 198. Muftić, Salih, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 199. Muftić, Sejfudin, građ. inžinjer
 200. Muhamedagać h. Hasan, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 201. Muhamedagić, Hilmija, pravnik
 202. Muhamedagić, Ibrahim, advokat
 203. Muharemagić, Muharem, srednjoškolski profesor
 204. Muharemagić, Salem, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 205. Muhedinović, Sabit, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. poručnik
 206. Muidović, dr Munib, pravnik
 207. Muidović, Zehra, pravnica
 208. Mujadžić, Omer, srednjoškolski profesor
 209. Mujagić, Alija, pravnik u državnoj upravi
 210. Mujagić, Džafer, pravnik u državnoj upravi
 211. Mujagić, Sulejman, sudija sreskog suda
 212. Mujbegović, Mustafa, ljekar
 213. Mujezinović, Ibrahim, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 214. Mujezinović, Mahmut, agronom
 215. Mujezinović, Mehmed, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 216. Mujić, Safvet, ljekar
 217. Mulabećirović, Mustafa, pravnik
 218. Mulabegović, Esad, ekonomist
 219. Mulabruć, Edhem, srednjoškolski profesor
 220. Mulahalilović, Ahmet, srednjoškolski profesor
 221. Mulalić, Ahmet, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 222. Muminagić, Adil, srednjoškolski profesor
 223. Muminagić, Hasan, ljekar
 224. Muradbegović, Ahmet, srednjoškolski profesor
 225. Muratbegović, Hasib, sudija okružnog suda
 226. Mursel, Ekrem, srednjoškolski profesor
 227. Mursel, Enver, sudija okružnog suda
 228. Musakadić, Asim, ljekar
 229. Musakadić, Fehim, pravnik u državnoj upravi
 230. Mušanović, Sinan, ljekar
 231. Mušić, Omer, srednjoškolski profesor
 232. Mutevelić, dr Mustafa, advokat
 233. Nametak Abdurahman, srednjoškolski profesor
 234. Nametak Alija, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 235. Nazečić, Salih, srednjoškolski profesor
 236. Nikšić, Sadija, agronom
 237. Novo, Bećir, ljekar
 238. Nožić, Ćazim, srednjoškolski profesor
 239. Nuhić, Asim, ljekar
 240. Okić, Tajib, srednjoškolski profesor
 241. Omanović, Salih, šumarski inžinjer
 242. Omerhodžić, Ahmet, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 243. Omerhodžić, Salih, ljekar
 244. Omerović, Derviš, pravnik
 245. Omersoftić, Alija, sudija sreskog suda
 246. Omersoftić, Bećir, sudija sreskog suda
 247. Opijač, Asim, ljekar
 248. Osmanefendić, dr Fehim, pravnik u državnoj upravi
 249. Pašalić, Esad, srednjoškolski profesor
 250. Pašić, Ahmet, pravnik u državnoj upravi
 251. Pašić, Muhamed, srednjoškolski profesor
 252. Pašić, Mustafa, sudija sreskog suda
 253. Pašić, Nurija, elekto inžinjer
 254. Pečenković, Jusuf, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 255. Pelja, Osman, srednjoškolski profesor
 256. Pihura* Fevzija, pravnik
 257. Pilav, Vezira, srednjoškolski profesor
 258. Pletilić, Šefik, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. potporučnik
 259. Polić, dr Ahmet, srednjoškolski profesor
 260. Popovac, Ismet, ljekar
 261. Potogija, h. Mehmed, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 262. Poturović, Omer, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 263. Pozderović, Enver, srednjoškolski profesor
 264. Pračić, Esad, ljekar
 265. Prašo, Latif, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 266. Prohić, Abdulah, ljekar
 267. Prohić, Husejin, apelacioni sudija
 268. Puzić, Mehmed, sudija sreskog suda
 269. Puzić, Mustafa, sudija sreskog suda
 270. Raljević, Husejn, ljekar
 271. Raljević, Šefkija, srednjoškolski profesor
 272. Ramić, Ekrem, pravnik
 273. Redžić, Muhamed, sudija
 274. Redžić, Smail, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 275. Repičić, Alija, mašinski inžinjer
 276. Repovac, Nasih, sudija sreskog suda
 277. Resulović, Nijaz, srednjoškolski profesor
 278. Riđanović, Muhamed, ljekar
 279. Riđanović, Ibrahim*, hafiz, teolog, šerijatski sudija
 280. Rizvanbegović, Ahmet, ljekar
 281. Rizvanbegović, Ćemal, šumarski inžinjer
 282. Rustempašić, Rustem, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 283. Ruždić, dr Ibrahim, inžinjer hemije
 284. Ruždić, dr Mehmed, advokat
 285. Ruždić, dr Muhamed, pravnik u državnoj upravi
 286. Ruždić, Zija, srednjoškolski profesor
 287. Sabalić, Alija, ljekar
 288. Sabrihafizović, Muhamed, pravnik
 289. Sadiković, Ahmet, veterinar
 290. Sadiković, Asaf, veterinar
 291. Sadiković,* Šefik, ljekar
 292. Sahačić, h. hfz. Mustafa, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 293. Sahinović, Medžid, farmaceut
 294. Salčić, Ahmet, pravnik
 295. Salihagić, Sulejman, građ. inžinjer
 296. Salihbegović, Šemsudin, veterinar
 297. Salihbegović, Abdullah, advokat
 298. Salihbegović, dr Behaudin, sudija sreskog suda
 299. Salihbegović, dr Hifzija, ekonomist
 300. Salković, Husejn, ekonomist
 301. Samić, Midhat, srednjoškolski profesor
 302. Saračević, Hasan, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 303. Saračević, Mehmedalija, pravnik
 304. Saračević,* ef Taib, profesor na Sarajevskoj medresi
 305. Sefić, Šefik, pravnik u državnoj upravi
 306. Sefić, Šefkija, ljekar
 307. Selimović, Mehmed, srednjoškolski profesor
 308. Selimović, Derviš, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 309. Selmanagić, N., arhitekt
 310. Selmanović, Mustafa, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 311. Selmanović, Smail, sudija sreskog suda
 312. Semiz, Muhamed, advokat
 313. Serdarević, Izet, agronom
 314. Sijerčić, Ahmet, srednjoškolski profesor
 315. Sijerčić, Ibrahim, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, vazd. kapetan II klase
 316. Sikirić, dr Šaćir, sveučilišni profesor
 317. Sikirić, Osman, sudija sreskog suda
 318. Sikirić, Sirija, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 319. Silahić, Teufik, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan I klase
 320. Silajdžić, Alija, pravnik
 321. Simitović, Alija, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 322. Simitović, Hamid, ljekar
 323. Sirbubalo, Asim, ekonomist
 324. Sivčević, hafiz Salih upravnik medrese, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 325. Skokić, Husnija, penz. sudija
 326. Skopljak, Asim, pravnik
 327. Slipičević, Mustafa, elekto inžinjer
 328. Slipičević, Salih, sudija sreskog suda
 329. Slipičević, Fuad, srednjoškolski profesor
 330. Smailbegović, Muhamed, pravnik u državnoj upravi
 331. Smailbegović, N., mašinski inžinjer
 332. Smailović, hfz. Hasan, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 333. Softić,* Esad, sudija
 334. Softić, dr Ešref, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, sanitetski major, ljekar
 335. Sokolović, Adil, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 336. Sokolović, Asim, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 337. Sokolović, Osman, pravnik u penziji
 338. Spahalić, Sulejman, sudija sreskog suda
 339. Sudžuka Muhamed, sudija sreskog suda
 340. Sulejmanpašić, (sin Bećir-bega i Dževahira-hanume rođene Teskeredžić) Mehmed-Mahmut, farmaceut i sudski prevodioc za turski jezik
 341. Sulejmanpašić* (sin Omer-age iz Odžaka kod Bugojna) Mahmut, pravnik
 342. Sultanović, Aziz, pravnik
 343. Suruliz N., šumarski inžinjer
 344. Šabanović, Hazim, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 345. Šaćiragić, Ibrahim, direktor rudnika, rudarski inžinjer
 346. Šahinpašić, Šahin, srednjoškolski profesor
 347. Šarac, Asaf, upravnik bolnice, ljekar
 348. Šarac, dr Zaim, advokat
 349. Šaranović, Sulejman, advokat
 350. Šarić, Džemšid, srednjoškolski profesor
 351. Šehić, Ahmet, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan II klase
 352. Šehić, Ibrahim, rudarski inžinjer
 353. Šehović, Sulejman, oficir mornarice Kraljevine Jugoslavije, poručnik fregate
 354. Šerbić, Hiba, ljekar
 355. Šerbić, Nusret, šumarski inžinjer
 356. Šeremet, Asim, agronom
 357. Šerić, Hašim, inspektor, veterinar
 358. Šerifović, Razija, srednjoškolski profesor
 359. Šerifović, Šerif, agronom
 360. Šeta, Abdulah, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 361. Šeta, Mustafa, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 362. Šiljić, hadži Mustafa, teolog sa carigradskom diplomom, muderis iz Gračanice
 363. Škaljo, Muhamed, pravnik
 364. Škapur, Hasan, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 365. Šljivo, Mehmed, muderis, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 366. Šuljak, Alija, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 367. Šuljak, Omer, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 368. Tafro, Derviš, načelnik Banske uprave, srednjoškolski profesor
 369. Tafro, Muhamed, pravnik u državnoj upravi
 370. Tahmiščija, Hamdija, sudija okružnog suda
 371. Tanković, Abdullah, srednjoškolski profesor
 372. Tanović, Asim, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. potpukovnik
 373. Tanović, dr Jusuf, advokat
 374. Tataragić, Hasan, sudija okružnog suda
 375. Tatarević, Ahmet, farmaceut
 376. Tatarević, Salih, ljekar
 377. Tatlić, Mehmed, ljekar
 378. Tefterdarević, Rešad, sudija upravnog suda
 379. Terzimehić, Ismet, sudija okružnog suda
 380. Teskeredžić, N., monopol, inžinjer
 381. Teskeredžić, Fadulah, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 382. Tihić, Hamdija, pravnik
 383. Tjuhović, Šukrija, ekonomist
 384. Tolić, Husein, pravnik u državnoj upravi
 385. Tomić, Alija, ljekar
 386. Topuzović, Omer, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 387. Torlić, llijas, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 388. Torlić, Sulejman, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. major
 389. Trebinjac, Ibrahim, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 390. Turčinhodžić, Mustafa, farmaceut
 391. Turković, dr Kasim, pravnik
 392. Tutić, Muhamed, srednjoškolski profesor
 393. Tuzlić, Ahmet, srednjoškolski profesor
 394. Uđvarlić, dr Salih, ekonomist
 395. Uđvarlić, dr Salih, pravnik
 396. Ugljen, Asim, sudija okružnog suda
 397. Ugljen, Ćazim, direktor rudnika, rudarski inžinjer
 398. Uvejs, Muhamed, pravnik u Finansijskoj upravi
 399. Uzunović, Sakib, pravnik u državnoj upravi
 400. Varešlija, Halid, pravnik u državnoj upravi
 401. Vatrenjak, Ismet, pravnik u Finansijskoj upravi
 402. Vehabović, Mustafa, sudija okružnog suda
 403. Vilović, Osman, pravnik
 404. Viteškić, Husejn, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 405. Viteškić, Osman, pravnik u penziji
 406. Voljevica Fatima, nastavnica na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 407. Vrebac, Jusuf, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan I klase
 408. Zahirović, Ahmet, tužioc
 409. Zec, Avdija, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 410. Zečević, Abdulah, srednjoškolski profesor
 411. Zečević, dr Safvet, advokat
 412. Zildžić, dr Mehmed, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 413. Zildžić, Nezir, ekonomist
 414. Zildžić, Nura, pravnik
 415. Zjajo, Rasim, farmaceut
 416. Zlatar, Dželiba, sudija sreskog suda
 417. Zlatar, Mehmed, farmaceut
 418. Žunić, Ismet, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)

FUSNOTE/IZVORI:

[1-1] Hafiz Haso Popara, Preporod 2006.

[1b] Justin McCarthy,  Death and Exile. London: The Darwin Press, 1995.

[1] Husejn Alić je bio direktor Šerijatske gimnazije u Sarajevu. Diplomirao je na Filozofskom fakutetu u Zagrebu i bio poslanik ispred Maglajlićeve liste u Ustavotvornoj skupštini 1920. godine u Beogradu. / Husnija Kamberović, Mehmed Spaho – politička biografija (1883-1939), Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, 2009. Sarajevo, str. 22, 152

[2] Muslimansko kulturno-prosvjetno društvo „Narodna uzdanica“ je osnovano 1924. godine kao protivteža „Gajretovoj“ prorežimskoj orijentaciji, sa zadatkom da neutrališe njegovo političko djelovanje u bošnjačkom narodu. Oko kulturno-prosvjetnog društva „Gajret“ se, između dva svjetska rata, okupljao znatan broj bošnjačke inteligencije, posebno mlađe koja se politički vezala za srpske građanske krugove i opredjeljivala za srpsku nacionalnu ideju. / Opširnije: Ibrahim Kemura, Cultural and Educatioanal Society of Muslims “Narodna uzdanica/Natioanal Hope” 1923-1941, Open Society Institute, Budapest, mart 1999. str.1-81

[3] Alija Nametak, Sarajevske uspomene, Nacionalna i sveučilišna biblioteka,  Zagreb, 1997.  str. 102.

[4] Alija Nametak, Tri rukopisa ”Makbuli-Arifa”, Anali Gazi Husref begove biblioteke u Sarajevu, knjiga 5-6, 1978. str. 145

733 Posjeta 1 Posjeta danas