Gajret u Ljubuškom 4. dio

Mehmed Lalić je prije 1933. godine darovao < Gajretu < 5 dunuma i 300 m2 zemljišta u

Ljubuškom . O tome izvještava predsjednik Poodbora < Gajreta > u Ljubuškom :

Glavnom Odboru < Gajreta > Sarajevo .

Čast mi je izvijestiti Vas da sam danas pisao gosp. Mehmedu Laliću u Tešanj i

zamolio ga da mi od navedenih vlasnika u prilažećem izvatku pribavi pravovaljane

punomoći da se ovo zemljište prenese na Mjesni odbor < Gajreta > u Ljubuškom .

Gospodin Lalić je darovao < Gajretu > zemljište gr. ul. br. 1889 , k. o. Ljubuški ,

kč br.1008/2 oranica < Čukovina > površine od 5 dunima i 300 m2 . Ostale nekretnine

u izvatku navedene posjeduje i uživa neki Jozo Paradžik , ali sam ja Laliću pisao ,

ako mi se i na ove nekretnine punomoć ishodi , pa kao nekretnine na < Gajret > pređu

, onda ću pokušavati da sa pomenutim Paradžikom dođem do nagodbe , ako se mogne .

Ovih dana ću doći u Sarajevo pa ću po stvari opširnije izviješće Glavnom Odboru

podnijeti .

Ljubuški , 26. 10. 1933 .

Uz maksuz selam , Alija Orman , predsjednik Mjesnog Odbora i član Glavnog Odbora <

Gajreta > .( 16 )

U Glavnom odboru < Gajreta > u Sarajevu , po pravilu , bio je jedan

član iz Ljubuškog , najduže Ali ef. Orman . On se svojski zalagao za

životne interese ljubuških muslimana i svakom prilikom je isticao da

je njihov doprinos < Gajretu > velik i pored teškog ekonomskog stanja

. Kad je na pretkonferenciji za < Gajretovu < redovnu skupštinu 1938.

godine naglašeno da treba u prvom redu pomoći pasivnim krajevima Južne

Srbije , Ali ef. Orman je rekao :

< Ako Ljubuški ubrojimo u pasivne krajeve , sigurno se nećemo prevariti

. Iako u Ljubuškom ima našeg svijeta skoro bez hljeba , zahvaljujući

požrtvovnosti < Gajretovih > radnika , posljednjih deset godina <

Gajretovi < uspjesi u Ljubuškom su vrlo dobri . Tamo je 52.000

stanovnika , a od toga svega 1.800 muslimana . Kad se uzme u obzir da je

Ljubuški u prošloj godini dao za < Gajret > 23.000 dinara , to znači da

otpada na svaku muslimansku glavu 13 dinara . Te momente treba da uvaže

svi delegati i da pomognu Ljubuškom , koji čini najveće napore sa svoje

strane < .

Kada su se u udžbenicima privatnih izdanja za niže i srednje škole

pojavili članci koji svojim sadržajem vrijeđaju osjećaje muslimana ,

Ljubušaci su oštro reagirali zajedno sa Trebinjcima , Konjičanima i

Stočanima .Tražili su da izdavanje udžbenika za učenike u državnim

školama preuzme u cijelosti država i da se stalno i dugogodišnje

vrijeđanje muslimana kroz pisanu riječ konačno zaustavi kako priliči

jednoj pravnoj državi .

Delegati ljubuškog odbora na redovnim glavnim godišnjim skupštinama <

Gajreta > u Sarajevu bili su Ali ef. Orman , Sulejman Gujić , Mustafa

ef. Ćerić , Sabit Prolić , Jusuf Šukalić , Mustafa Delalić , Munib

Delalić , Mustafa Dizdarević , Džemal Selimić , Hamdi ef.Buturović ,

Hasan Prolić i Šerif Sadiković .

Član Glavnog odbora < Gajreta > 1938 , 1939. i 1940. godine bio je Šerif

Sadiković , posjednik , sin Sadika .

U svim fazama svoga djelovanja > Gajret> je stipendijama , potporama i

zajmovima značajno pomagao školovanje đaka u srednjim školama i

studenata i presudno uticao na stvaranje savremene muslimanske

inteligencije . I pored velikih izdataka za održavanje konvikta , svake

godine dijeljeno je od 60 do 100 stipendija učenicima i učenicama

srednjih škola , u prvom redu gimnazije , zatim trgovačke akademije ,

trgovačke škole , učiteljske škole , građevinske i srednje tehničke

škole , šerijatske gimnazije , preparandije , više djevojačke škole ,

zanatske škole , medrese itd

Značajni rezultati na planu savremenog školovanja i obrazovanja potvrđeni

su i u Ljubuškom . Nije bilo nijednog ljubuškog muslimana kome < Gajret >

u periodu od skoro 40 godina nije pomogao u školovanju .

Osnovni kriteriji za dobijanje stipendije bili su uspjeh u školi i

materijalno stanje kandidata . Prednost su imali kandidati iz mjesta koja

su se isticala svojom aktivnošću i ispoljavala veći interes za < Gajret >

i djeca roditelja-registriranih članova .

U periodu austrijske uprave , uz zahtjev za stipendiju , kandidat je

morao priložiti školsku svjedodžbu , svjedodžbu siromaštva , ljekarsko

uvjerenje i odbijenicu od zemaljske vlade , osim učenika koji su pohađali

tek prvi razred srednje škole , te učenika proširenih osnovnih i

trgovačkih škola kojima Vlada ne daje stipendiju . Ovi učenici morali su

priložiti odbijenicu od svojih gradskih općina .

Molba za stipendiju i druge vidove pomoći mogla se uputiti jedino preko

Mjesnog odbora koji je Glavnom odboru davao mišljenje o kandidatu .

Broj stipendista < Gajreta > iz Ljubuškog može se , iz nekoliko izvora i

uz izvjesna neslaganja , samo približno odrediti .

Odmah po osnivanju , u školskoj 1903/1904. godini < Gajret < je dodijelio

30 stipendija . Među stipendistima bio je Abdulah Krehić , učenik

mostarske gimnazije sa stipendijom od 30 kruna mjesečno , godišnje 300

kruna .

U toku 1904/1905. školske godine stipendista je bio Alija Fazlinović , učenik

mostarske gimnazije ( 10 mjeseci po 30 kruna ) .

Stipendisti < Gajreta > u Zagrebu 1907. godine bili su Ahmed Mujezinović , student

prava ( 10 mjeseci po 30 kruna ) , Dizdarević Abdurezak , student prava ( 10 mjeseci

po 60 kruna ) , u Beču Mahić Hasan , student medicine ( 10 mjeseci po 80 kruna ) .

U toku 1908. godine stipendisti < Gajreta >iz Ljubuškog bili su :

Dizdarević Abdurezak-studije prava u Beču ,

Bukovac Ahmet-gimnazija u Sarajevu ,

Hadžalić Asim-gimnazija u Sarajevu ,

Dizdarević Šefkija iz Vitine-realka u Sarajevu ,

Fazlinović Ibrahim-realka u Sarajevu ,

Sadiković Ahmed-realka u Sarajevu ,

Mujezinović Kasim-velika gimnazija u Mostaru ,

Bilal Mehmed-trgovačka škola u Mostaru ,

Češko Mustafa-velika gimnazija u Mostaru ,

Mujezinović Ahmed-studije prava u Zagrebu ,

Dorocić Bećir ( Vitina )-velika gimnazija u Mostaru ,

Mahić Alija-trgovačka škola .

Kadragić Mustafa bio je od 1909. do 1912. godine < Gajretov >

stipendista na školovanju u Darul Funun u Istambulu .

Stipendisti na Velikoj gimnaziji u Mostaru 1910. , 1911. i 1912. godine

bili su Češko Mustafa , Dalipagić Muhamed , Konjhodžić Abdulah , Orman

Osman , Mahić Sulejman , Tančica Sulejman i Omerhodžić Salih , na

Trgovačkoj školi Bilal Šerif i Beširević Sulejman , u Zanatlijskoj školi

Mahić Salih .

Ahmed Sadiković je kao učenik Velike realke u Sarajevu bio stipendista

1913. godine .

Prema < Spomenici dvadesetpetogodišnjice < Gajreta > od 1903. do 1928.

godine ,>Gajretovi> stipendisti iz Ljubuškog bili su:Abdulah Krehić ,

Abdurezak Dizdarević , Ahmet Sadiković , Ahmet Bukovac , Kasim

Mujezinović , Ibrahim Fazlinović , Alija Fazlinović , Mehmed Bilal ,

Mustafa Češko , Bećir Dorocić , Mustafa Kadragić , Salih Bilal , Muhamed

Dalipagić , Salih Lalić , Abdulah Konjhodžić , Salih Fazlinović ,

Sulejman Mahić , Sulejman Tančica , Mustafa Konjhodžić , Šerif Bilal ,

Sulejman Beširević , Đulaga Bukovac ,Salih Mahić , Abdulah Bilal , Alija

Konjhodžić , Mehmed A. Kapetanović i Zahir Korjenić , (1903.-1913.) i

Abdulah Dizdarević , Ibrahim Ibrulj , Alija Kadragić , Mahmud Konjhodžić

, Muhamed Mahić , Ismet Mesihović , Hasan Muminagić , Muharem Sadiković ,

Šerif Sadiković , Ibrahim Tančica , Alija Zuhrić , Derviš Mahić , Šerif

Mahić , Hasan Fazlić , Džemal Fazlić , Halid Mesihović , Osman Osmić ,

Sejfulah Ibrulj , Džemal Alendar , Omer Mesihović , Omer Zuhrić , Midhat

Hadžalić i Muhamed Sadiković ( 1921-1928.) .

Mnogi đaci i studenti su u toku školovanja od < Gajreta > povremeno dobijali novčane

pomoći i zajmove .

Iako o stipendistima < Gajreta > iz Ljubuškog u pisanim izvorima djelomično

nedostaju podaci , sa sigurnošću se može reći da je njihov broj bio značajan .

Iz priložene tablice vidi se da je < Gajret > od osnivanja 1903. godine do kraja

juna 1935. godine pomagao i školovao 148 učenika iz Ljubuškog , najviše u

Hercegovini , poslije Mostara i Stoca . Na tom mjestu je Ljubuški i po prihodima <

Gajretu > u periodu od 1920. do 1935. godine .

Mjesto

Broj lica kojima je data pomoć

Prihodi mjesta ( sreza ) od 1920. do 1935.

Mostar

204

472.732

Stolac

231

321.440

Ljubuški

148

262.503

Gacko

135

133.360

Konjic

82

202.658

Livno

61

88.746

Trebinje

113

175.834

 Jedini < Gajretov > stipendista u Beogradu bio je 1938. godine Abdulah Muminagić 

(Atifa ) .

HALID SADIKOVIĆ

1275 Posjeta 1 Posjeta danas