JUNUS EMRE: DIVAN

1.Ljudsko biće siroto pred strašću

posrnulo

Poput divlje zvijeri je pasuć travu ostalo

2.Nikad na smrt ne misli,na dan kad će

seliti

Ovog svijeta nezasit,nemar um mu

dohvati

3.Mladi neće savjeta,ni junaci kajanja

Starac Boga ne sluša,oštar vjetar zapuha

4.Osili se vlastela,ne zna kako j’ bijednima

Iz milosti jezera u jezero strasti uranja

5.Zbori Junus-učeni,nasilnik ti ne budi

Stalno boj se ti smrti,pomr'ješe svi

rođeni.

Prijevod 76. gazela Divana(dr.Amina Šiljak-Jesenković-turkolog)

Izbor:Kemal Mahić

1644 Posjeta 1 Posjeta danas